Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chystáme pro vás široké spektrum témat související s číslicemi. Z témat mohu zmínit numerologii, čísla ve filozofii, astrologii, v přírodě, geometrii ve fyzice a podobně.

Abychom věděli, odkud začít, napište nám, co vás zajímá.

 

Pro začátek se podívejte na všeobecné informace numerologických principů:

 

Jaké je vaše číslo?

 
Všichni hledáme smysl svého života. Ptáme se, proč se nám děje to či ono, kdo jsme, na co máme, kam směřujeme, kdo nám poradí... Je to ve hvězdách, nebo zajdete za kartářkou? Pojďme nahlédnout, co poradí nauka o číslech - numerologie.
 
Už Pythagoras ve starověkém Řecku učil, že podstatou všech věcí je číslo. Že svět není nic nahodilého, chaotického, ale naopak má svou pevnou strukturu a řád... Čísla spojoval se silami, barvami, myšlenkami... Objevil vztah mezi hmotou a duchem a mnozí numerologové z něho vycházejí. Numerologie je obsáhlá věda, a pokud toužíte po opravdu důkladném osobním výkladu, rozhodně neváhejte a obraťte se na odborníky. My to zjednodušíme:

Osudové číslo

 

Narodili jste se třeba 6. 3. 1983. Osudové číslo spočítáte tak, že postupně sečtete všechna čísla, jedno po druhém: 6+3+1+9+8+3=30. Pokračujeme dále 3+0=3. Vaše osudové číslo je trojka. Celé osudové číslo vyjadřuje v čistě matematické podobě specifickou směs energií, které obsahují životní cestu každého z nás. Označuje vrcholek hory, kterou v životě slézáme - hlavní smysl našeho života.

 

 Život jako cesta

 

 

Smysl našeho života, tedy to, co máme vykonat, k nám nepřichází snadno. Život sám nemusí být nutně plný boje, ale tenhle svět je zkrátka samý úkol a zkouška. Šplhání po horské cestě a dosahování nových výšin od nás vyžaduje notnou dávku kuráže, odhodlání a soustředěného úsilí. Jestliže jsme se na výstup dobře připravili, budeme mít méně starostí, než když vůbec nevíme, o co v našem životě vlastně jde. Pokud ztrácíme odvahu, nejspíš jsme zapomněli, že tenhle život přece má být výzva. Životní cesty jsou ztělesněním dobrodružství a nebezpečí, radosti a obtíží. Osudové číslo nám ukazuje cestu, ale jestli využijeme jeho potenciálu, je jenom na nás.
Žádná z životních cest není náročnější ani snazší, žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná - pokud si ji ovšem takovou neuděláte sami... Když se dostaneme na vrchol své hory, cesta nekončí, stoupáme stále výš a výš...

Potenciál a obtíže

 

Jednotlivá čísla obsažená v osudovém čísle představují pro naši životní cestu zvláštní potenciál a specifické úkoly - ukazují nám, kde máme kopat, abychom našli svůj vlastní poklad. Naše osudové číslo poukazuje na jisté obtíže a určitý potenciál. Než můžeme naplnit svůj potenciál, musíme vyřešit obtíže. Obecně platí, že každý z nás má přístup k nadání - žádné číslo nemá monopol na zvláštní schopnosti. Čísla však skutečně vyjadřují vrozený příslib, protože s každým osudovým číslem se váže hluboce zakořeněné puzení tento osud (toto předurčení) naplnit. Spolu s vnitřním puzením, jež se s naším osudovým číslem pojí, se dostavují podvědomé obavy z úspěchu - obavy ze zneužití toho, co na tomto světě máme vyjadřovat. A právě dynamické napětí mezi naším puzením a našimi obavami je zdrojem, který dává vzniknout onomu divadlu našeho života... Energie a obtíže, které vyjadřuje každé číslo, se mohou projevit ve formě pozitivní - konstruktivní, nebo negativní - destruktivní. Takže je možné, že se životy dvou lidí vyzařujících energii určitého osudového čísla od sebe zásadně liší, jelikož jeden z nich přijímá z této životní cesty její pozitivní aspekty, kdežto druhý ty opačné. Důležité není to, kterou cestou se ubíráte, ale jakým způsobem ji zdoláváte...

 

Sklony, vlastnosti

 

Přestože žádné číslo nemá monopol na jisté problémy a schopnosti, u každého můžeme stručně vyjádřit typické nebo obecnější charakteristiky, se kterými se pojí. To, co cítíme uvnitř, včetně podvědomých nutkání, toužení, obav, nemusí být vždycky vidět na povrchu. Většina z nás si vypěstovala jakousi osobu či společenskou masku, ve které se cítí mezi lidmi bezpečněji, protože si myslí, že takové je lidé lépe přijmou. Projevy našich masek se však často zcela liší od toho, co cítíme v hloubi duše - vlastně bývají mnohdy v rozporu. Masky brání lidem sbližovat se v jejich opravdovosti, v jejich realitě, jsou příčinou nedorozumění, rozčarování... Nošení masek má evidentní vliv na zdraví, vztahy i na naši práci.

1 - Jedničky předvedou svou kreativitu a sebedůvěru

 

 

Smysl života Jedinci, jejichž smysl života je určován jedničkou, jsou zde proto, aby do světa vnesli pozitivní tvořivou energii. Musejí však překonat nejistotu a s ní spojenou tendenci blokovat, tajit nebo promrhávat energii prostřednictvím závislého chování. Tvořivá energie jedniček ladí s jakoukoli formou tvůrčího vyjádření, ať už v umění, obchodu nebo při výchově dětí.
Pozitivní aspekty Jednička přelévá velké množství energie a inspirace do tvůrčí činnosti a služby, cítí se bezpečně sama se sebou.
Negativní aspekty Cítí se omezená, zmatená, zoufalá, méněcenná, churavá, otupělá, v ohrožení, může sklouznout k závislostem.
Úkol, který si musí sama stanovit, není cítit se jistě, ale dokázat snášet nejistotu. Dynamická energie jedniček si musí najít způsob vyjádření a uvolnění. Pokud se tato energie neprojevuje pozitivně ani konstruktivně, tedy přímo užíváním nebo prostřednictvím tvořivého úsilí, začne vyplouvat na povrch způsobem negativním či ničivým. Zkrátka jedničky tvoří vždycky. Potřebují se naučit žít se svou odpovědností a se silou volby, jak svou tvořivost projeví. Vykazují originalitu, ale mají sklony vytvářet problémy jak pro sebe, tak pro okolí. Mnohdy se stává, že vzhledem k vlastní nejistotě a potřebě ocenění ze strany ostatních, svou pravou tvořivost potlačují, dokud na ně tlak není tak silný, že jim nezbude než začít důvěřovat sobě...

2 - Dvojky se stanou suverénními a rozvážnými diplomaty

 

 

Smysl života Jsou zde pro to, aby si objasnily, kde je hranice jejich zodpovědnosti, a naučily se spolupracovat s ostatními v duchu harmonie, rovnováhy a vzájemné podpory. Obtíží dvojek je nerovnováha mezi dáváním a braním, mezi ano a ne, mezi myšlenkami a city, mezi potřebami vlastního já a potřebami ostatních. Musí vyřešit vnitřní konflikty: jako by v sobě měly dva lidi - jeden je boháč a druhý chudák...
Pozitivní aspekty Mají vytříbený smysl pro osobní omezení a hranice, ve stejné míře podporují sebe i ostatní. Jsou nejlepšími diplomaty.
Negativní aspekty Ze dvojek se stávají lidé nejvíc závislí na jiných. Cítí se zkroušení, přehnaně nabízejí pomoc a vzápětí se z ničeho nic stáhnou zpět.
Úkol Vnímat své potřeby a city! Tak moc totiž touží pomáhat, že velmi často sklouznou až k poddanství...

3 - Trojky se povznesou díky své citlivosti a vyjadřovacím schopnostem

 

Smysl života Jsou tu kvůli tomu, aby zužitkovaly svou emocionální vnímavost způsobem, který vnese do světa jejich pozitivní, upřímné sebevyjádření. Smysl života trojek vyžaduje od svých nositelů, aby obohacovali svět tvořivým emocionálním vyjádřením a zároveň se co nejpříjemněji, nejpozitivněji a nejupřímněji dělili s ostatními o své city a myšlenky. Musejí najít způsob, jak uplatnit svou citlivost a vyjadřovací schopnosti tak, aby se mohli povznést a nebyli místo toho strženi dolů.
Pozitivní aspekty Mohou být nejlepšími řečníky. Projevují se srdečným, povznášejícím vyjadřováním, jsou citliví, inspirativní a radostní.
Negativní aspekty Ze trojek se stávají nejsilnější depresivní maniaci. Cítí se deprimováni a zklamáni, jsou přecitlivělí, stěžují si, kritizují, plní pochyb o své osobě...
Úkol Vyjádření a citlivost. Tak jako jedničky tvoří stále - pozitivně či negativně, trojky se vyjadřují. I tady platí, že je vždycky na výběr, jestli něco ztrhat, nebo podpořit. Projevem pozitivního vyjádření často bývá verbální nadšení a konstruktivní, tvořivá, inspirativní promluva či nějaká jiná podoba komunikace. Trojky mají ve skutečnosti sklon stát se zásluhou své senzitivity jakousi houbou, která do sebe nasává rozrušení a negativní pocity ostatních. Mnohá z trojek se předvádí světu jako osoba či maska, která se chová logicky a plně se ovládá. Vnitřní život trojek odhaluje bezednou studnici citů. Bez ohledu na zaměstnání platí, že když se projeví nutkání po vyjádření, prostoupí je vášeň pomoci ostatním, aby probouzely své city.
 
 

4 - Čtyřky zvládnou pozvolný postup, aby dosáhly svého cíle

 

 

Smysl života Jsou zde pro to, aby dosáhly stability a bezpečí tím, že směřujíce k vybraným cílům, se budou trpělivě řídit určitým postupem. Jsou postaveny před závažné obtíže v oblasti stability, odpovědnosti, trpělivosti, jasnosti a ochoty dodržovat někdy pomalý a svízelný postup, který vede k cíli - těžko na cvičišti, lehko na bojišti...
Pozitivní aspekty Ze čtyřek se stávají nejlepší analytici. Dobře se připravují, trpělivě pokračují vpřed, mají v rovnováze logiku a emoce.
Negativní aspekty Bývají to největší váhavci. Všechno chtějí hned, přeskakují některé kroky, jsou ctižádostivé, netrpělivé, popletené, chybí jim stálost nebo vytrvalost.
Úkol Je nutné, aby si uvědomily, že stejně jako při stavbě domu, i v životě přicházejí na řadu jako první pevné stabilní základy a po nich následuje trpělivý postup, jímž se krok za krokem dopracují k cíli. Čtyřky dosáhnou jakéhokoli cíle, když nastolí rovnováhu mezi silou a pružností a analýzou a intuicí. Ty čtyřky, kterým chybí fyzická pružnost, trpí často i strnulostí psychickou. Dělat věci pomalu a trpělivě, po malých krůčcích, to je přivádí k šílenství, ale je to pro ně jediná cesta.

5 - Pětky naleznou prostřednictvím kázně vnitřní moudrost

 

Smysl života Jsou tu kvůli tomu, aby prostřednictvím kázně, soustředění a hlubin zkušenosti nalezly vnitřní svobodu. Ta je pro ně nejdůležitější. Klíčovým slovem je kázeň, která jim poskytne soustředění, pocit odpovědnosti a vnitřní sílu, jejichž prostřednictvím překonají nedostatky i omezení.
Pozitivní aspekty Bývají nejlepší výzkumníci. Využívají svých četných talentů soustředěně, řídí se kázní a dosahují nezávislosti.
Negativní aspekty Pětky mohou být nejvíce závislé na ostatních. Kolísají mezi krajní závislostí a nezávislostí, jsou roztěkané, snaží se zvládnout příliš mnoho najednou, blufují, předstírají...
Úkol Svoboda a kázeň. Pětky bývají renesanční osobnosti a hledají svobodu prostřednictvím široké škály vlastních či sdělených zkušeností. Ve výsledku to znamená, že si toho na svá bedra někdy naloží trochu moc. Pětky jsou tu, aby dosáhly hlubin zkušenosti díky kázni a soustředěné pozornosti. Zatímco hledají vnitřní moudrost, mají sklony kolísat mezi krajnostmi. V nejnegativnějším pojetí se svoboda scvrkává na pouhou nevázanost, svévoli a absenci vnějších omezení. Jedná se pak o extrémní nevázanost, v jejímž rámci si člověk dělá, co chce. Má to ale málo společného se smyslem pětek, jež vyzývá k soustředění a kázni, v nichž je vášeň i dobrodružství.


 6 - Šestky spatří obraz života ve větší šíři a přijmou přirozenou dokonalost světa

 

Smysl života Jsou tady pro to, aby sladily své nejušlechtilejší ideály s praktickou skutečností a aby prostřednictvím rozšířené představy o vrozené dokonalosti světa přijaly samy sebe, svůj svět a současnou chvíli. Musí překonat své sklony k puntičkářství tím, že než aby se posedle zaobíraly malichernými detaily, budou mít na paměti obraz v jeho šíři a neztratí ze zřetele své skutečné priority. To zahrnuje následné soudy o vlastní osobě i ostatních a také zklamání, jež je důsledkem těchto nebezpečných soudů.
Pozitivní aspekty Bývají nejlepší soudci. Vidí obraz ve větší šíři, odpouštějí, jsou trpělivé, odvádí znamenitou práci, přijímají sebe i ostatní bez podmínek a hodnocení.
Negativní aspekty Jsou největší puntičkáři a jsou přehnaně kritičtí. Sebe i druhé posuzují podle puntičkářských kritérií, utápějí se v nekonečných podružnostech.
Úkol Představa a přijetí. Představa o kráse, čistotě a vznešených ideálech může být v případě lidí vyzařujících energii čísla šest poskvrněna soudy o vlastní osobě, o ostatních a o světě. Smysl jejich života spočívá v tom, že mají v každém člověku, jevu a věci rozpoznat vyšší či transcendentní dokonalost, a zatímco v současnosti přijímají samy sebe i jiné, mají se zaměřit na vznešené ideály. Šestky mají tendenci vidět svět buď dokonalý, nebo defektní...

 

7 - Sedmičky se otevřou víře v sobě samých i v ostatních

 

Smysl života Jsou zde kvůli tomu, aby uvěřily světlu neboli "duchu", který v nich i v ostatních plane, a životu v jeho vývoji. Takže se budou moci cítit natolik bezpečně, že se otevřou a podělí se se světem o svou vnitřní krásu. Střetávají se s obtížemi v oblasti důvěry a otevřenosti.
Pozitivní aspekty Ze sedmiček se rekrutují nejlepší vzdělanci. Věří nejniternějším pocitům. Ostatním lidem důvěřují natolik, že jim otvírají srdce, nesou citová rizika, sdělují pocity...
Negativní aspekty Stávají se z nich opravdoví paranoici. Cítí se zatrpklé, zrazené, paranoidní. Svého rozumu užívají jako štítu, sobě ani ostatním nevěří.
Úkol Důvěra začíná pro sedmičky sebedůvěrou. Věří většinou jen svému myslícímu mozku, který schraňuje informace, teorie a myšlenky jiných lidí, a to na úkor své intuitivní moudrosti. Skutečná sebedůvěra se musí skládat z roviny tělesné, citové, duševní a duchovní. Sedmičky většinou podvědomě očekávají (a jsou na to citlivé), že je ostatní zradí nebo jim nebudou rozumět. Protože naše očekávání má vliv na naši zkušenost, mnoho sedmiček se s emocionálními zážitky z pocitu zrady a nepochopení také setkává. Rády by plně důvěřovaly tak, že to hraničí až s naivní slepou vírou... Ti, kdo zdolávají obtíže na poli důvěry, mohou ji získat zpět, když své pochybnosti přestanou skrývat. Jste-li sedmičky, zkuste druhému říci: "Promiňte, ale z jakého důvodu má důvěra o nějaký ten stupeň poklesla? Mohli bychom si vysvětlit, co bude dál?" Když sedmičky začnou věřit samy sobě, důvěřovat svému srdci a srdci ostatních lidí, nemají se čeho bát.


8 - Osmičky dosáhnou hojnosti a moci a budou je využívat k vyšším účelům

 

Smysl života Jsou zde pro to, aby pracovaly s hojností, mocí a uznáním a aby svůj úspěch daly do služeb obecného blaha. Musejí překonat problémy s penězi, mocí, autoritou, s ovládáním a uznáním. Všechny osmičky by měly srovnat svou vnitřní, leckdy potlačenou, touhu po úspěchu s protichůdnými obavami a podvědomým přesvědčením a nutkáním hmotnému úspěchu se vyhnout. V případě některých osmiček obtíže s penězi dominují, jiné zase řeší problémy s mocí, ovládáním, autoritou nebo uznáním. Je nutné, aby prozkoumaly všechny tyto oblasti.
Pozitivní aspekty Jsou největšími lidumily. Těší se z hojnosti a vlivu, aniž by je zneužívaly. O svá požehnání se velkoryse a moudře dělí.
Negativní aspekty Stávají se z nich největší pasivní agresoři. Bojí se nástrah peněz, moci, ovládání a poznání, a přece jsou jimi zaujaté, poškozují samy sebe.
Úkol Většina osmiček prahne po penězích, moci, vlivu, autoritě či poznání, anebo se jim vyhýbá. Právě na tomto kolbišti leží jejich největší úkoly a uspokojení. Osmičky jsou tady, aby se naučily ovládat hojnost a moc tím, že je využijí ve službě vyššímu smyslu, nikoli jako konečný cíl sám o sobě. Váží si vnitřní práce a duchovních cvičení a jsou zklamané, že smysl jejich života je světský.

 

9 - Devítky jako příklad celistvosti a také vyšší moudrosti povedou ostatní

 

Smysl života Jsou zde kvůli tomu, aby žily v souladu se svou nejvyšší celistvostí, aby vyrovnaly svůj život s intuitivní moudrostí srdce a aby ostatní inspirovaly svým příkladem.
Pozitivní aspekty Stávají se z nich nejlepší vůdci. Žijí v souladu s vyššími principy, vedou ostatní svým příkladem. Představují hloubku, charisma a moudrost.
Negativní aspekty Devítky mohou být velkými fanatiky. Ztrácí ze zřetele vyšší smysl, cítí se osamělé a odříznuté od ostatních, uzavírají se do hlubin své mysli, z dosahu srdce a intuitivního vedení.
Úkol Mají se zaměřit na vyšší principy, a tak se stát pro ostatní vzorem a inspirací. Jsou obdařeny přirozeným kouzlem osobnosti a hlubokou povahou. Při svém postavení mohou ukazovat lidem celistvost, rovnováhu a moudrost.


10 - Celistvost, síla, výmluvnost, intuice...

 

 

Nula v datu narození zesiluje kvality osudového čísla
Vnitřní dary Nula se objevuje buď v datu narození nebo v závěrečném mezisoučtu všech jeho čísel (6+3+1+9+8+3=30). K niterným zdrojům, zahrnujícím hodnoty jako celistvost, síla, výmluvnost a intuice, máme přístup všichni do jednoho. Avšak lidé, v jejichž datu narození a ve dvouciferném mezisoučtu se objevuje nula, disponují talentem tyto hodnoty projevit velice hojně. U těchto lidí leží zmíněné vnitřní dary jen kousek pod povrchem a často zesilují energie osudového čísla, hlavního smyslu života. Protože důvod, proč tu jsme, jen zřídka vyplouvá na povrch hladce, lidé s nulou ve dvojciferném mezisoučtu osudového čísla mohou v těchto oblastech narážet na problémy, než jejich vnitřní dary uzrají.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kam smerovat

(Lenka, 23. 12. 2016 11:13)

Nieco sa so mnou deje akoby som sa stracala a prestala vsetkemu rozumiet
Ako mam najst svoju mudrost a celistvost deviatky?
Dakujem za odpoved
Nar. 16.8.1974

ČÍSLO 5

(Q, 16. 12. 2014 18:06)

TA PĚTKA JE LOGICKÝM NESMYSLEM!!!

MOUDRÝ ČLOVĚK DĚLÁ TO, CO JE MOUDRÉ
A TO ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.
NEVYŽADUJE KÁZEŇ A ZÁROVEŇ SÁM KÁZEŇ NEMÁ K NIKOMU!!!!!!!!!!

9

(Marina, 11. 7. 2013 14:26)

Dobry den, muj syn se narodil 09.09.09 imeno ma Artur Lipka kdyz jsem vypocitala podle jeho jimeno tak me tam vychazi taky 9, ale chtela jsem rict ze ode dne narozeni ditet kazdy den podkavam tri 9 furt me to pronasleduje, cim to muze byt,nepremyslim nad tim ze musim zrovna dneska podkat tri 9 ale je podkavam a doopravdy kazdy den. dekuji za odpoved

:-)

(sikko, 25. 6. 2010 9:41)

dííííky

hezky den

(ruzenka ., 19. 3. 2010 17:32)

muzu prosim vedet jak lepe vnimat cisla ,ktera me obklopují? dekuji

mohu take poprosit

(ivo, 5. 3. 2010 23:42)

o numerologicky rozbor?dekuji

nar.8.6.1965

(ivo, 5. 3. 2010 22:20)

Re: Osud

(poustevník, 9. 7. 2009 7:17)

Monika Narozena 8.6.1974 = 35 = 8

Numerologická osmička, narozena 8. den v měsíci. Tito lidé mívají často silné vůdcovské sklony. Chtějí si život (ne vždy jen ten svůj) řídit sami a po svém, dokáží výborně využívat svého životního vhledu, který se s věkem ještě více prohlubuje. Tito lidé jsou pod vlivem saturnovým, což jim vedle určité moci dává také zodpovědnost a tíhu z ní vyplývající.
Pro harmonický život a sebenalezení je potřeba usilovat o porozumění a rovnováhu mezi city a vůlí. Tato rovnováha je klíčem k vnitřnímu naplnění.

Zamyslete se také nad tím jak na Vás působilo dětství, nad vztahem k rodičům, nad tím, který z rodičů Vás více ovlivnil. Vztah k němu je důležitý v mnoha ohledech. Přemýšlejte o tom, co Vám na chování rodičů vadilo a čeho se Vám nedostávalo. Snažte se vyvarovat stejným chybám, což nebude snadné, ale zkoušejte to pořád dokola.

Spoléhejte se na svůj úsudek a varujte se zneužití moci, dívejte se na sebe sebekriticky ale také laskavě. VŽDY pečlivě zvažujte své činy z hlediska kauzality, protože Vaše činy a motivace budou jako bumerang, který se vždy dříve či později vrací. Osmičky zcela podléhají principu příčiny a následku, nic jim "jen tak" neprojde. Držte se dobrých přátel a dobrých zásad.

Z astrologického hlediska:
Potřebujete k životu komunikaci, informace, čtěte a vzdělávejte se. V citovém životě potřebujete zázemí a hezké prostředí - udělejte si ho. S blízkými se nebojte mluvit o citových záležitostech, protože "mluvit o nich" přímo je pro Vás možná snazší než je dát najevo jinak, i když ani to není pravidlem. Možná se ve Vás nevyznají ani Vaši blízcí a to je škoda. Protože někdy můžete působit chladně či nepřístupně přestože se tak nebudete cítit - uvědomte si to a jednejte vědomě tak, aby Vaše projevy byly v rovnováze s Vaším cítěním. Jednejte intuitivně, komunikujte, důvěřujte. Pokud máte děti, dávejte jim najevo svou Lásku jak slovem, tak dotykem, protože to je důležité nejen pro ně, ale i pro Vás.

Naleznete-li soulad mezi projeveným a procítěným, mezi vůlí a laskavostí, pak již nebudete mít pocit že se v sobě nevyznáte.

Nemějte mi za zlé ty "poučky", ale žádný astrolog, numerolog či kartář Vám opravdu nemůže říct kdo jste, ale může se pokusit poradit, jak si na to může přijít člověk sám.

Re: Jak dál

(poustevník, 9. 7. 2009 5:58)

Čísla a astrologická mandala pana Pavla napovídají, že tento muž nemá opravdu vůbec nic zadarmo.

Čistě z numerologického hlediska máte v roce 2009 co nejvíce využít schopností a znalostí nabytých v minulosti. Příznivé pro práci a finanční situaci je také navázání vztahů s novými lidmi, vyhledávání nového prostředí a podnětů v životě.
Tento rok není vhodný pro soudy a úřední jednání, nedoporučuje se podepisovat úvěry atp. Doporučení vede spíše k vlastnímu podnikání či budování nových projektů stojících na zkušenostech z minulosti.

S ohledem na astrologii očekávejte spíše pozvolný vzestup, buďte vytrvalý a trpělivý a využívejte svých originálních nápadů, dbejte na správné a promyšlené nasměrování energie. Nečiňte žádná vážnější rozhodnutí pod vlivem emocí, byť by byli pozitivní.

Rok 2009 se pro Vás v životě stane významným rokem v životě, protože se z něj hodně naučíte a vykročíte novým směrem. Toto pravděpodobně zcela doceníte až s časovým odstupem, kdy svou krizi uvidíte jako výzvu osudu, díky níž můžete značně postoupit v osobním i profesním životě.

Pamatujte, vzestup bude pozvolný a bude výsledkem vytrvalé práce. Uděláte-li však tu chybu, že budete chtít rychlé výsledky, úspěch bude pomíjivý a prohloupíte.

V této diskuzi není prostor pro podrobnější analýzu, v případě zájmu hlubší detaily mne můžete kontaktovat přímo přes kontaktní formulář na těchto stránkách.

jak¨dal

(Pavel, 5. 7. 2009 10:12)

Narodil jsem 13.2.1976 a momentalne jsem ve financnich potizich , vede cesta z tohoto problemu.

správna cesta

(bambulka, 18. 5. 2009 19:04)

narodila som sa 24.8.1965, a neviem sa pohnúť z miesta neviem ako ďalej poradte podľa čísel
dakujem

osud

(monika, 9. 5. 2009 11:55)

narodila som sa 8.6.1974..mozete mi povedat co alebo aka vlastne som? niekedy sa sama v sebe nevyznam a chcela by som najst v zivote konecne ten spravny smer.

Slavní lidé s životním číslem 6

(poustevník, 17. 1. 2009 15:54)

Theodore Rooswelt - narozen 27. 10. 1859 = 33 = 6
Intelekt, logika a um - charakteristika pro životní číslo 6. Zároveň člověk laskavý a přemýšlivý.

Karel IV. byl taktéž v numerologii šestkou - logické myšlení, tvůrčí duch a velká představivost a citovost.

25.3.1976

(poustevník, 17. 1. 2009 15:54)

člověk narozený tohoto data má životní číslo 6.. toto číslo snadno vypočítáte sečtením všech dílčích čísel z datumu narození 2+5+3+1+9+7+6 = 33, dále 3+3 = 6

Jen pro informaci.. pro tuto osobu by měl být rok 2009 VELICE VÝZNAMNÝ a za využití příležitostí také velmi ŠŤASTNÝ

co je clovek narozeny dne 25.3.1976??

(Kata, 16. 1. 2009 17:19)

Potrebovala bych zjistit co je za zakladni cilso clovek s tymto datumem narozeni??? muzete mi to nekdo zjistit prosim???dekuji kata

sedmička

(danyko@centrum.cz, 24. 10. 2007 21:08)

číslo sedm je pro mou osobu v běhu života velmi důležité a to v tom smyslu,že pokud se objevuje jako koncové číslo daného roku /1987,1997 atd./vždy se pro mě stává rokem tragických příhod,katastrof a neůspěchů P R O Č ?kde a jak hledat vysvětlení,čím je to dáno,hledala jsem vysvětlení ale asi špatně.Díky za případnou pomoc