Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak co nejekologičtěji zacházet s odpady

7. 10. 2008
Předně je nutné si uvědomit, že odpad nevzniká jen po použití výrobku.Vzniká při těžbě surovin, jejich zpracování, samotné výrobě, dopravě nebo během používání/provozu a údržby produktu, při zneškodňování produktu a dále jsou to odpady spojené s energetickými náklady ve všech zmíněných procesech.


Chceme-li se chovat ekologicky, měli bychom především snižovat spotřebu věcí, které nejsou pro náš tělesný nebo duševní či duchovní růst nezbytné. Výrobků bychom si měli vážit a vyhazovat je, až když jsou jinak nevyužitelné.


Důležitá je také prevence vzniku odpadů formou uvědomělého nakupování, případně podpora firem s managementem zohledňujícím životní prostředí.
Jak poznám zaručeně ekologicky příznivý výrobek nebo management firmy?
Jak si z ekologického pohledu vybrat mlékoPokud neumíme výrobek sami dále využít, většinou může v průmyslu sloužit jako druhotná surovina, může být recyklován. K tomuto účelu je nezbytné odpad třídit. V ČR existuje zvlášť zákon o obalech a o odpadech.

Dle Zákona o obalech č. 477/2001 má každá firma povinnost zajistit likvidaci obalů prodaných spolu s výrobky a je stanoveno, kolik procent obalů musí být minimálně recyklováno. Většina firem volí cestu zaplacení poplatku neziskové organizaci EKO-KOM a.s., která plní povinnosti zacházení s obaly za ně. EKO-KOM zajišťuje prostřednictvím smluv s jednotlivými firmami vytřídění odpadů, jejich zpracování a druhotné využití. Poskytuje školení starostů obcí i žáků na školách, semináře, informační kampaně. Přerozděluje klientské poplatky mezi jednotlivé firmy, které se zabývají recyklací a druhotným zpracováním odpadů. Je to jediná organizace svého druhu v ČR a na její konto je slyšet jak pochvaly za vysoké procento recyklovaných obalů (obalů, nikoliv odpadů celkově) ve srovnání s průměrem v EU, tak kritika finančních nákladů a v neposlední řadě nulová motivace občanů i firem k předcházení vzniku odpadů.)

Třídění a recyklace komunálního odpadu je podle Zákona o odpadech č.185/2001 záležitostí obcí a je částečně povinná. Většina obcí v ČR provozuje tzv. SSO (sběrná střediska odpadu), kde je možno bezplatně odložit papír, plasty, textil, kovy, suť, bílé a barevné sklo, elektrospotřebiče a biologicky rozložitelný odpad. Drobní živnostníci zde mohou odpad odkládat za příznivé ceny. Ne každé SSO přitom odebírá všechny komodity. Je lepší si ověřit odebírané komodity a otevírací hodiny sběrného střediska před samotným dovezením odpadu. Tyto informace by měla obec poskytovat na svých internetových stránkách. (Sběrná střediska odpadu na území města Brna) Obce dále umisťují na své území kontejnery na pet-láhve, plasty, papír, bílé a barevné sklo, někdy také kontejnery na textil nebo jinou komoditu.

Nezapomeňme, že baterie, plechovky od syntetických barev a jiné nebezpečné odpady, které mohou v domácnostech vznikat, je třeba odevzdat na obcí určených místech (V Brně je to možné na většině sběrných středisek odpadu).

Biologický rozložitelný odpad je dobré kompostovat. Vzniklá hlína je výborným nezávadným hnojivem a navíc tak zabráníme energetickým ztrátám vzniklým při spalovaní bioodpadu (jde o těžko spalitelný odpad) nebo ušetříme místo na skládce. Další velkou výhodou je využití vzniklého humusu např. do okenních truhlíků - nahradíme tak v obchodech nabízenou zeminu, která je často smíchávána s rašelinou. Evropský trh s rašelinou pokrývají produkty dovezené především z Pobaltí, kde tak ve velkém dochází k zániku rašelinišť. Vrstvu rašeliny, která se tvoří 2000 let zničí těžební bagr během pěti minut.


Založení kompostu

Nápady, které mohu každodenně využít, abych minimalizoval odpad