Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logické klamy

 

Logické klamy

Vědomé i nevědomé logické klamy bývají jádrem všech podob propagandy. V dějinách myšlení mají vědomé logické klamy dlouhou tradici. Ve starém Řecku byla eristika původně chápána jako umění sporu. Vznikla společně s rétorikou. Eristika se však brzo vyvinula na postupy, jimiž se zdánlivě dal vyvrátit nebo dokázat jakýkoli výrok.

Lze předpokládat, že (neformální) logické klamy užívané propagandou, bývají spíše vědomé než nevědomé. V tom případě propaganda častěji užívá sofismata, než paralogismy, jak se někdy označují nevědomá porušení logických pravidel. Jak pojmenování, tak počet logických klamů se v odborné literatuře liší. Některé "klasické" klamy mají latinský název. Mnohé druhy logických klamů si jsou vzájemně blízké, podobně jako si jsou blízké nástroje propagandy. Jejich třídění je, podobně jako v případě nástrojů propagandy, obtížné (Engel a Morris, 1986; Ess, 1987; Angels a Angeles, 1992; Copi a Cohen 1998; Hurley, 1999). Některé snadno dostupné prameny, možná z tohoto důvodu, logické klamy řadí pouze abecedně. Jiné sestavují prostý, obvykle neúplný výčet.

Příkladem jednoduchého třídění logických klamů často užívaných propagandou jsou tři kategorie (Angels a Angeles, 1992):

1 Klamy založené na manipulaci skutečností (fakty). Propaganda užívá faktoidy, tedy něco, co se faktům podobá, ale není tím. Užitá fakta nejsou dostatečným důvodem ani důkazem pro předkládané závěry. Do této kategorie je možné zařadit i klamy založené na irelevanci. Tyto klamy užívají ke zdůvodnění svých závěrů výroky, jevy nebo skutečnosti, které k nim nemají vztah, nejsou tedy věcné, neboli relevantní.

2 Jazykové klamy založené na dvoj- nebo víceznačnosti pojmu, případně výroku, na jejich nejasnosti.

3 Klamy založené na oslovení emocí, předsudků, loajality, osobního zájmu, strachu, pocitu viny a podobně.

V následujícím textu jsme užili jedno z možných podrobnějších třídění logických klamů.[P10] Mírně jsme je modifikovali. Pochází z něj, podobně jako z dalšího přehledu[P9], i část užitých příkladů.

Příkladem české klasifikace logických klamů, z níž užili část označení - chápeme je jako synonyma, jsou druhá v pořadí za naším českým označením - je kapitola V. v Základech neformální logiky (Jauris a Zastávka, 1992). Tito autoři uvádějí, že uvedené logické klamy jsou ve skutečnosti kvaziargumentace.

Jsme si vědomi, že klasifikace, kterou jsme užili, může být předmětem sporu. Připadá nám však přehledná a srozumitelná. Kromě toho je pro uživatele internetu snadno dostupná. Rádi bychom předešli nedorozumění: smyslem této části knihy je pochopení logických klamů často užívaných propagandou, nikoli rozbor jejich možných klasifikací a jednotlivých slovních označení. Přehled není vyčerpávající.

 

A. Klamy, které spočívají v odvádění pozornosti (Fallacies of distraction)

 

1. Falešné dilema, trilema, atd. (False dilemma, trilemma...)

Falešné dilema (trilema, atd). nabízí pouze dvě (tři, atd.) možnosti tam, kde je jich více. Složitý problém, jenž by se dal přirovnat ke spektru, se rozloží na dvě krajnosti, jakýkoli bod mezi nimi se vykládá jako jedna z krajností. Falešnému dilematu se také říká černobílý klam (white-black fallacy).

" Kdo nejde s námi, jde proti nám."

" Je to ateista. Z toho plyne, že to nemůže být slušný člověk."

" Je to katolík. Z toho plyne, že musí být pokrytec."

 

2. Argument oslovující nevědomost (Argumentum ad ignorantiam, argument from ignorance)

Z toho, že nikdo nedokázal, že je výrok mylný, se vyvozuje, že výrok platí. Nebo naopak: z toho, že nikdo nedokázal, že je výrok pravdivý, se vyvozuje, že je mylný.

"Nikdo nedokázal, že víly (duchové, čarodějnice, mimozemšťané přistávající za humny, tajemné uzdravující síly drahých kamenů, mezinárodní židovské spiknutí) neexistují, musí tedy existovat."

"Nikdo nedokázal, že víly (duchové...) existují, z čehož plyne, že neexistují".

"Existenci Boha nikdo nedokázal. Bůh tedy neexistuje."

"Nikdo nedokázal, že Bůh neexistuje. Bůh tedy existuje."

"Vědci nemohou dokázat, že existuje globální oteplování, tudíž globální oteplování neexistuje."

"Vláda USA ukryla zbytky, které byly nalezeny z několika ztroskotaných UFO, včetně těl mimozemšťanů, a to v Area 51, což je hluboce utajená základna leteckých sil USA na Jihozápadě. Vláda USA toto tvrzení označuje za falešné, nicméně nikdy nedokázala, že je skutečně falešné. Z toho plyne, že máme důvod být přesvědčeni, že uvedené tvrzení je pravdivé."

 

3. Šikmá plocha (Slippery slope, doslovně kluzký svah, také cesta do pekel)

Ve snaze dokázat, že je nějaké tvrzení mylné, začne se z něj vyvozovat řada dalších tvrzení, jejichž přijatelnost postupně klesá.

"Jestliže projde zákon zakazující prodej plně automatických zbraní, nebude trvat dlouho a projde zákon, který bude zakazovat prodej všech zbraní. Následovat bude omezení dalších práv a nakonec skončíme v totalitním státě. Z toho plyne, že nesmíme zakázat prodej plně automatických zbraní."

(Lobby propagující prodej střelných zbraní v USA)

"Volný trh ve zdravotnictví znamená, že pan XY stižený nesnesitelnou bolestí ledvinné koliky, by po prvních minutách dal lékaři za tišící injekci několik tisíc, následně celý svůj plat, přičemž posléze by byl ochoten na lékaře přepsat celý svůj movitý a nemovitý majetek."

(Ze současné polemiky o volném trhu v českém zdravotnictví)

"Když dnešní guru antikapitalistické mládeže u nás, ..., vyslovuje myšlenky o tom, že si nemůžeme dovolit, aby lidé bydleli podle svých představ v rodinných domcích, ale že je třeba je soustředit do sídlišť, když vážně tvrdí, že je třeba hledat systém, ve kterém nebude záležet na tom, kdo se dobře narodil, ale jaké má zásluhy, když hlásá, že je třeba, aby si lidé kupovali jen věci nezbytně nutné k životu, pak si mnozí lidé pomyslí, že na tom není nic špatného. Málokomu dojde, že důsledným splněním tohoto ... ideálu, je polpotovská společnost na hromadách lebek, orwellovský svět řízené pravdy či sociální experiment s huxleyovskou státní výrobou dětí."

(Ze současné polemiky o ekologickém myšlení)

"24.2. 1997 vědci oznámili, že se jim podařilo klonovat savce. Z toho plyne, že existuje nebo brzy bude existovat technologie, která umožní vyrábět identické kopie lidských bytostí. S ohledem na touhu po osobním přežití je jen otázkou času,kdy budou lidé ochotni zaplatit astronomické částky za svůj vlastní klon. Bude možné stvořit celé "rasy" klonů, které budou sloužit speciálním účelům, čímž se na zemi vrátí otroctví - biotechnologie zařídí, že bude "čisté" a efektivní. Vsadím se, že již existuje vládní projekt, který plánuje užití těchto klonů jako nadřazené rasy, která nás poté všechny zotročí - tak, jak to popsala Akta X. Musíme zastavit biotechnologii, která se pomátla, a to předtím, než přijdeme o svou svobodu a své lidství."

(Ze současné polemiky o klonování)

 

4. Sloučená otázka (Complex question)

Dva nesouvisící body se sloučí do jediného výroku. Očekává se, že oběť klamu přijme nebo odmítne oba, přičemž ve skutečnosti lze přijmout nebo zamítnout jen jeden z nich. Právníci, ať už v roli vyšetřovatelů, nebo před soudem, někdy kladou otázky tak, aby tázaného jedince obviňovala jak kladná, tak záporná odpověď.

"Měli byste podporovat domácí výuku dětí a právo dané rodičům Bohem, totiž vychovávat vlastní děti dle svého přesvědčení."

"Koukám, že hodně surfuješ v internetu. Jistě tě všechna ta pornografie, kterou tam vidíš, musí vzrušovat."

Oblíbený právnický trik, užívaný v nesčetných podobách:

"Již jste přestal bít svou ženu? Odpovězte ano nebo ne!" V položené otázce jsou skryty otázky dvě: Bijete svou ženu? Přestal jste ji bít?

Klamu sloučené otázky je blízký klam většího počtu otázek (plurium interrogationum, fallacy of many questions). Klamající položí otázku, na kterou vyžaduje jednu jednoduchou odpověď, přičemž na otázku je možné odpovědět jen větším počtem odpovědí, nebo vyžaduje souhrnné odpovědi na řadu dalších otázek, z nichž by každá měla být zodpovězena zvlášť.

 

5. Červený slaneček (Red herring)

Anglický pojem "red herring", doslovně červený slaneček, znamená shnilou rybu, jejíž pach odvádí pozornost. Doslovný překlad jsme ponechali, připadá nám příhodnější.

V diskuzi po přednášce:

A. "Váš výrok, že temenní lalok pravé mozkové poloviny nekontroluje mechanismus zaměřené pozornosti, je mylný..."

B. ...skáče do řeči: "... nic jste neřekl o tom, jak se činnost mozkového kmene podílí na vzniku deprese."

Mladá žena: "Miláčku, nevypadám v těch šatech tlustá?"

Její přítel: "Ten účes ti dneska sedí. A ty náušnice - krása."

Bílý Američan v Oklahomě: "Jistě, tohle kdysi bylo indiánské území. Je pravda, že se osadníci k Indiánům nechovali vždycky nejlépe, nebo že by dodržovali smlouvy, které s nimi uzavřeli. Na druhé straně je zcela jasné, že máme plné právo tady být a užívat tuhle bohatou a krásnou zem. Indiánům jsme přinesli civilizaci. Měli by nám být vděční."

Klam spočívá v tom, že se kritická argumentace ignoruje a pozornost diskutujícího protivníka i případných posluchačů se odvede jinam.

B. Klamy, které oslovují emoce a další psychologické faktory (Appeal to motives in place of support)

1. Klam, který užívá hrozbu, vyhrožovánídoslovně argument hole nebo klacku (argumentum ad baculum, appeal to force)

Cíl klamu je seznámen s nepříjemnými důsledky, které vyvstanou, jakmile s výrokem nebude souhlasit.

V televizní diskuzi o homosexualitě a zákonném partnerství: "Bůh homosexualitu nenávidí. Homosexuálové skončí v sirném jezeře."

"Doporučuju ti, aby ses přizpůsobil (a)...Říkám to nerad, ale v sázce je tvé místo."

O Božích trestech: "Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl:" Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete." (Evangelium dle Lukáše, 13: 1 - 3.)

Ajatoláh Chomejní k íránským voličům před hlasováním o nové ústavě, na jejímž základě vznikl z Iránu náboženský stát v rukou církevní hierarchie: "Vaše "ANO" odevzdané pro novou iránskou ústavu, uspokojí vůli i hněv Všemocného boha."

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář