Jdi na obsah Jdi na menu
 


ASTROLOG  5.40  (5.41f)

autor programu: Walter D. Pullen


 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f
1. Co umí?
2. Základní nastavení
3. Výpočet základního horoskopu
4. Archivace – ukládání horoskopů
5. Prognózy
6. Partnerské horoskopy
7. Porovnání více horoskopů
8. Astrokartografie
9. Efemeridy
10. Některé další zajímavé funkce
Download programu zdarma

 

 

 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f


Tento manuál není překladem anglického stostránkového návodu, který je volně ke stažení na internetové stránce Waltera D. Pullena, a také si nečiní nárok na úplný a vyčerpávající výčet všech funkcí, které tento výborný, volně šiřitelný program umožňuje. Chtěl bych jím pouze zprostředkovat zájemcům zkušenosti a poznatky, ke kterým jsem dospěl po jeho několikaletém každodenním používání.


 


CO UMÍ ?


Je toho dost: výpočet základního horoskopu (radixu), primárních a sekundárních direkcí, tranzitů, revolucí, porovnání až 4 horoskopů najednou, v partnerské astrologii výpočet komparativního horoskopu, kompozitu i tzv. kombinu, umožňuje zobrazení astrokartografické mapy, výpočty délek a šířek, resp. rektascenzí a deklinací provádí s volitelnou přesností na 1 úhlovou vteřinu ve dvou souřadných soustavách (rovníkové a ekliptikální) a v rozsahu cca 5000 let před Kristem až po cca 3000 let po Kristu, umožňuje volbu výpočtu a zobrazení 5 planetek (Ceres, Vesta, Pallas, Juno, Chiron), 8 hypotetických planet hamburské školy (verze 5.41f také Proserpiny), 15 systémů individuelních domů, 18 aspektů, šířkových a deklinačních paralel, 47 hvězd (verze 5.41f dokonce 74), apexu (pouze u verze 5.41f), lunárních uzlů (umožňuje volbu mezi pravým a středním uzlem), vertexu, Lilith, EP, bodu štěstí, zobrazuje skutečné postavení planet vzhledem k horizontu a světovým stranám, dokáže spočítat efemeridy na libovolné časové období v číselné i grafické podobě, východy, západy, horní i dolní kulminace všech nastavených objektů, umožňuje volbu zobrazení data a času podle amerického nebo evropského systému, animaci s volbou kroku od 1 sekundy až po 1 tisíciletí dopředu i dozadu, a mnoho dalšího.


/ nahoru /

 


ZÁKLADNÍ  NASTAVENÍ


Po prvním spuštění nám na obrazovku jako první naskočí horoskop v negativním zobrazení, tedy bílé a barevné linie na černém pozadí. Pokud ale někomu více vyhovuje klasické zobrazení, stačí stisknout klávesu "x" (Toto jediné nastavení si program bohužel nepamatuje, a je proto třeba ho po každém spuštění znovu provést.) Pokud se vám invertní (tmavé zobrazení) líbí, je dobré šetřit cartridgí a stisknout "x" před tiskem. Pokud vlastníte černobílou tiskárnu a chcete monochromatický výstup, stiskněte klávesnici "m".


Horoskop, který se nám takto na monitoru objeví, je nativitou autora programu Waltera Pullena (datum, čas a zeměpisné souřadnice Seattlu v USA). Domnívám se ovšem, že je užitečnější, aby se nám po spuštění programu objevil okamžitý stav oblohy na tom místě, kde právě žijeme. K tomu použijeme následující postup: na horní liště zvolíme INFO, a v tabulce, která se nám objeví, na třetí řádce shora klepneme na DEFAULT CHART INFO. Otevře se nám další tabulka, kterou vyplníme následovně: do okénka DAYLIGHT? vepíšeme "no", TIME ZONE buď CET nebo -1:00, LONGITUDE je zeměpisná délka našeho stanoviště (například pro Nový Jičín napíšeme 18:01E), LATITUDE je zeměpisná šířka (zmíněný Nový Jičín má šířku 49:36N). Poslední páté okénko je označeno slovy CORRECTION FOR NOW. Pokud žijeme v Čechách nebo na Moravě, vepíšeme do tohoto okénka číslo -540 (středoevropské časové pásmo leží 9 hodin, t.j. 9 x 60 = 540 minut východně od Seattlu). Klepneme na OK, na horní liště zvolíme menu FILE, v nabídce ve čtvrtém odstavci shora klepneme na SAVE SETTINGS, potvrdíme OK, a na dotaz, který se nám objeví ("Tento soubor již existuje. Chcete jej nahradit?") odpovíme Ano. Naše nové nastavení se uloží, a od této chvíle při každém spuštění programu ASTROLOG 5.40 nám okamžitě naskočí aktuální stav oblohy v tom místě, kde právě žijeme. (Samozřejmě za předpokladu, že máme správně nastavený systémový čas počítače.)


Dalším krokem při základním nastavení může být volba znaků, barev a dalších zobrazení, se kterými jsme ve střední Evropě normálně zvyklí pracovat. Jedná se v prvé řadě o zapisování a zobrazování data a času - ne každému vyhovuje americký způsob psaní data ve formátu měsíc / den / rok a času před polednem a po poledni (a.m. a p.m.). Na horní liště proto zvolíme SETTING, a úplně poslední řádek dole OBSCURE SETTINGS. V tabulce, která se nám objeví, pak zaškrtneme okénka u řádků "Display Dates In D/M/Y Instead Of M/D/Y Format", a v dalším řádku "Display Times In 24 Hours Instead Of am/pm Format". V téže tabulce si v prvním řádku shora můžeme zvolit, jestli chceme počítat s pravým nebo se středním vzestupným uzlem lunární dráhy ("Compute True Node Instead Of Mean Node") - zaškrtneme-li toto okénko, bude program počítat s pravým uzlem, v opačném případě se středním. Ve sloupci úplně vpravo si pak můžeme zvolit, jaké chceme používat znaky pro zobrazení Kozoroha ("Capricorn Glyph"), Urana, Pluta a Lilith. Volbu opět potvrdíme klepnutím na OK.


Nejsme-li spokojeni s přednastavenými barvami, změníme je volbou VIEW –> SET COLORS. V tabulce úplně dole ("Elements") si můžeme zvolit, v jaké barvě chceme, aby se nám zobrazovaly prvky příslušející k jednotlivým živlům (ohni, zemi, vzduchu a vodě), a to jak v "kolečku" (grafu horoskopu), tak i v textovém sloupci vpravo od něho a ve všech dalších zobrazeních, které program umožňuje (v astrokartografické mapě, azimutálním zobrazení, efemeridách atd.). Ve zvolené barvě se nám pak budou zobrazovat nejen znamení, ale i planety (například Jupiter jako vládce Střelce nebo Mars jako vládce Berana budou zobrazováni v barvě ohnivého živlu) nebo hroty domů (ASC jako ekvivalent Berana v barvě ohně, DES jako ekvivalent Vah v barvě vzduchu atd.). V tabulce vpravo ("Aspects") pak si můžeme nastavit barvy, ve kterých si přejeme, aby se nám uvnitř horoskopu zobrazovaly linie příslušející jednotlivým aspektům. Volbu znovu ukončíme stisknutím OK.


Objekty, které chceme v horoskopu standardně a vždycky zobrazovat, si zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS. Tabulka, která se nám objeví ("Object Restrictions"), funguje tak, že zobrazovány budou objekty, u kterých necháme nezaškrtnuté okénko. Která okénka zaškrtneme, ty objekty se nezobrazí. Doporučení: pro standardní zobrazení si ve sloupci "Houses" nechte nezaškrtnutá pouze okénka "Ascendant", "Descendant", "Nadir" a "Midheaven", aby se zobrazily ASC, DES, IC a MC, a ostatní okénka zaškrtněte. Zobrazení čísel u mezilehlých domů obrázek dost znepřehledňuje a je také úplně zbytečné (čísla domů se standardně zobrazují v kruhu bezprostředně pod zodiakem).


Podobným způsobem si můžeme zvolit, jaké chceme standardně zobrazovat aspekty a s jakými orbisy. Po volbě SETTING –> ASPECT SETTINGS necháme volná okénka u těch aspektů, o které máme zájem, a zaškrtneme ty, které zobrazovat nechceme. Žádané orbisy si pak nastavíme ve sloupečcích "Orb". Verze 5.41f navíc umožňuje také specielní nastavení užších orbisů u všech komparativních horoskopů (partnerských, progresivních atd.), a sice v posledním řádku zapsáním čísla do okénka "Decrease comparison chart´s orbs". Ovšem pozor - v tomto případě nejde o stupně, a skutečnou velikost orbisů je třeba vyzkoušet! Velmi užitečné a žádoucí je také nastavení širších orbisů u Světel (Slunce a Měsíce) - to provedeme volbou SETTING –> OBJECT SETTINGS zapsáním čísla většího než 0 ve sloupečku "Add". Ani tady ovšem nejde o stupně - zapíšeme-li například u Slunce číslo 3.0, budou se nám hlavní aspekty při základním orbisu 6.0 zobrazovat až do zhruba 11 stupňů. Opět je třeba vyzkoušet. (U všech ostatních planet kromě Slunce a Měsíce je zapotřebí v tomto sloupečku ponechat nulu.)


A konečně poslední základní předvolba - domy, které chceme standardně používat. Tuto volbu uskutečníme postupem SETTING –> HOUSE SYSTEM a zaškrtnutím žádaného systému.


Máme-li nyní tímto způsobem nastaveny všechny základní prvky, které chceme standardně vždycky zobrazovat, uložíme si je do paměti tak, jak to bylo popsáno u nastavení vstupů a výstupů dat a časových údajů. Při každém novém spuštění programu se nám od této chvíle budou prvky, barvy, aspekty, orbisy atd. zobrazovat vždy tak, jak si přejeme.


/ nahoru /

 


VÝPOČET  ZÁKLADNÍHO  HOROSKOPU


Zadání provedeme volbou INFO –> SET CHART INFO. V tabulce "Enter Chart Info" vyplníme datum a čas ("Month", "Day", "Year", "Time").  V okénku "Time Zone" bychom měli mít číslo  -1 (jak jsme si je už přednastavili volbou DEFAULT CHART INFO). Do okénka "Daylight?" zapíšeme "no", pokud počítáme horoskop pro období, kdy neplatil letní čas, a "yes", jestli letní čas byl zaveden. Zeměpisnou délku ("Longitude") a šířku ("Latitude") vyplníme ve formátu stupně:minuty, přičemž pro délku východně od Greenwiche přidáme písmeno E (East), západně W (West), pro severní zeměpisnou šířku N (North), pro jižní šířku S (South). Například souřadnice Prahy tedy budou zapsány jako 14:25E a 50:05N. Jméno ("Name") a místo narození ("Location") pochopitelně zapisujeme bez českých háčků a čárek - při zapisování by se nám taková písmena sice v okénku zobrazila, ve výsledku však už je program bude ignorovat a nechá místo nich mezery. Klepneme na OK (popřípadě na klávesu Enter), a na obrazovce nám okamžitě naskočí žádaný horoskop s těmi objekty, barvami a parametry, jak jsme si je předem přednastavili. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" máme odshora základní písemné a číselné údaje - jméno, datum, čas, souřadnice místa narození, použitý systém domů, typ zodiaku, juliánský den, délky domů, délky a šířky planet atd. K tomu malé vysvětlení: v závorce za časem narození budeme mít uvedeno ST +1:00 GMT, nebo DT +1:00 GMT. První údaj znamená středoevropský čas (Standard Time), druhý nám naskočí při letním čase (Daylight Time), pokud při zadání v okénku "Daylight?" vyplníme "yes". Oboje se vztahuje ke světovému času na Greenwichi (GMT = Greenwich Mean Time). Aspektové linie ve vnitřním kruhu horoskopu dostaneme některé plné, jiné tečkované. Program tímto způsobem zhruba rozlišuje, v jakém orbisu příslušný aspekt je: do dvou stupňů je čára zpravidla plná, nad dva stupně tečkovaná, a čím je orbis volnější, tím jsou tečky dále od sebe.


Kromě základního, standardního zobrazení horoskopu máme nyní k dispozici i celou řadu dalších možností. Potřebujeme-li z nějakého důvodu znát délku planet a domů s přesností na 1 úhlovou vteřinu, dosáhneme jí volbou VIEW –> PRINT NEAREST SECOND, zobrazení paralel místo délkových aspektů dostaneme po volbě VIEW –> PARALLEL ASPECTS. Jakékoliv jiné objekty, o které máme zájem a které jsme vynechali v základním nastavení, můžeme zobrazit pomocí volby SETTING –> RESTRICTIONS, některou z hvězd (stálic) pak volbou SETTING –>  STAR RESTRICTIONS. Máme-li zájem o pozice planet atd. v rovníkové souřadné soustavě (v rektascenzi a v deklinaci) místo v ekliptikální délce a šířce, zvolíme SETTING –> CALCULATION SETTINGS, ve sloupci vpravo zaškrtneme okénko "Equatorial Positions", a v rámečku nad tímto řádkem ("Display Format") zaškrtneme buď "Hours & Minutes" - výsledek v textovém sloupci vedle "kolečka" dostaneme ve formátu hodiny a minuty, nebo zaškrtneme "360 Degrees" a výsledek bude ve stupních a jejich desetinných zlomcích. (Případně zobrazené paralely budou v tomto případě deklinační.) Tabulku aspektů (délkových i paralel) v grafické podobě získáme postupem CHART –>  ASPECT MIDPOINT GRID. Kromě značek aspektů v předvolených barvách tu máme v druhé polovině tabulky tzv. midpunkty (poloviční vzdálenosti), zobrazené ovšem pouze grafickými značkami znamení, ve kterých se nacházejí. Chceme-li jejich hodnoty získat přesněji (číselně), provedeme to z horní lišty nabídkou VIEW a vypnutím volby SHOW GRAPHICS. Získáme tak nejen přesné číselné pozice midpunktů, nýbrž i odchylky aspektů od jejich přesných hodnot do plusu i do mínusu (ve stupních a minutách). Volbou CHART –> CHART SETTINGS a následným zaškrtnutím okénka u řádku "Text Aspect Grid Shows Aspect Configuration" (třetí okénko shora) se nám pod takto získanou číselnou tabulkou aspektů vytisknou i přítomné aspektové konfigurace (T-kvadratury, Velké trigony atd.), program jich však bohužel rozeznává jenom několik základních. Písemný seznam aspektů dostaneme volbou CHART –> ASPECT LIST, písemný seznam midpunktů volbou CHART –> MIDPOINT LIST. Volbou CHART –> LOCAL HORIZON získáme polohy planet v daném okamžiku vzhledem k horizontu a světovým stranám, verze 5.41f nám k tomu navíc vykreslí i okamžité polohy nebeského rovníku a ekliptiky. Velmi hezkou možností je volba CHART –> INFLUENCE, která zobrazí vzájemně provázané dispozitorství jednotlivých planet vůči sobě jak z hlediska vládcovství ve znameních, tak i z hlediska vládcovství v domech jako významových ekvivalentech znamení. Skvěle přitom vyniknou zejména recepce, které se zobrazí oboustrannou šipkou mezi dvěma planetami. K návratu z jakékoliv uvedené volby zpět ke standardnímu "kolečku" potom stačí volba CHART –> STANDARD LIST, popřípadě (vracíme-li se z písemné tabulky) provedeme volbu VIEW a znovu zaškrtneme SHOW GRAPHICS. Zajímavou možnost pak navíc poskytuje verze 5.41f: volba GRAPHICS –> ADD ASPECT INFO (poslední řádek dole) nám do textového sloupce vpravo od "kolečka" přidá odstavec, který bodovacím způsobem zhodnotí úroveň vlivu harmonických a tenzních aspektů v horoskopu a jejich celkový součet. Tato možnost má samozřejmě pouze orientační hodnotu, je však docela pěkná.


/ nahoru /

 


ARCHIVACE  -  UKLÁDÁNÍ  HOROSKOPŮ


Tuto funkci umožňuje ASTROLOG  5.40, resp. 5.41f provést několika způsoby. V každém případě je však vhodné vytvořit si nejprve pomocí jiného obslužného programu (například Windows Commanderem) zvláštní adresář, popřípadě více adresářů, do kterých budeme svou práci ukládat - jinak se nám budou vypočtené horoskopy ukládat do celkové množiny všech technických, datových a podpůrných souborů tohoto programu a za pár týdnů se v nich absolutně nevyznáme.


Potřebujeme-li v budoucnosti s horoskopem jakkoliv dále pracovat (například počítat progrese, tranzity, provádět partnerské sestavy a podobně), je vhodné uložit si vypočtený radix volbou FILE –>  SAVE CHART INFO. V tabulce, která nám naskočí, si v prostředním okně ("Složky:") otevřeme předem připravený adresář, v okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") v nabídce zvolíme "Data Files (*.DAT)", do okénka vlevo nahoře ("Název souboru:") místo hvězdičky vepíšeme jméno, pod kterým chceme soubor uložit, a klepneme na OK. Soubor se uloží (jeho objem je kolem 100 bytů, tedy cca 0,1 kB), a kdykoliv v budoucnosti ho opět můžeme vyvolat postupem FILE –> OPEN CHART, otevřením příslušného adresáře v okně "Složky:" a poklepáním na jméno souboru v okně "Název souboru:".


Druhou možností je uložení horoskopu volbou FILE –> SAVE CHART POSITIONS a dále stejným postupem jako v předešlém případě. Tentokrát se ovšem data uloží v objemu 1,7 kB, zaberou tedy téměř dvacetkrát více prostoru, a navíc při zpětném vyvolání (OPEN CHART) se už na rozdíl od předchozího případu místo data, času a zeměpisných souřadnic zobrazí v textovém sloupci vedle "kolečka" pouze informace "No time or space".


Je ovšem třeba upozornit, že program při tomto ukládání akceptuje jména souborů pouze ve formátu MS DOS, jejich délka proto nesmí přesáhnout osm znaků, jména nesmí obsahovat mezery ani čísla a pochopitelně ani českou diakritiku (háčky a čárky). Je proto nabíledni, že budeme-li takto chtít ukládat větší množství horoskopů, za krátký čas se v jejich jménech přestaneme orientovat. Nabízí se tu proto ještě další možnost - ukládat soubory jako grafiku ve formátu .bmp, a sice volbou FILE –> SAVE CHART BITMAP. V okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") zvolíme "Windows Bitmap (*.BMP)", a v okénku vlevo nahoře opět místo hvězdičky vepíšeme jméno. Stejně jako v prvním případě může být sice dlouhé pouze osm znaků, a celkový objem takto uloženého souboru je kolem 170 kB, důležité však je, že je možné s ním dále pracovat v jakémkoliv grafickém editoru. Dá se tak překopírovat do jiného archivního adresáře pod Windows, následně přejmenovat libovolně dlouhým názvem včetně mezer i české diakritiky (třeba Vopičková Anastázie), a nakonec převedením do formátu .GIF je možné zmenšit jeho objem na cca 20 kB. I tak je to sice oproti prvnímu případu mnohonásobně víc, a je také zřejmé, že takový soubor může sloužit už pouze jako archivní a dále s ním astrologicky pracovat už nelze, díky libovolně dlouhému českému jménu však můžeme mít takových archivních horoskopů tisíce, a stále je možné se v nich s přehledem vyznat.


/ nahoru /

 


PROGNÓZY


Přímým zadáním umožňuje ASTROLOG verze 5.40 i verze 5.41f počítat primární a sekundární direkce a tranzity. Horoskopy revolucí (solárních, lunárních atd.) je samozřejmě možné počítat také, postup je však poněkud složitější a dostanu se k němu v závěru této kapitoly.


Sekundární direkce (progrese) jsou nejjednodušší. V prvé řadě je nutné zadat základní horoskop (radix) ať už volbou INFO –> SET CHART INFO, nebo přímým natažením z archivu (FILE –> OPEN CHART). V dalším kroku provedeme INFO –> PROGRESSED AND NATAL, a na obrazovku nám okamžitě naskočí progresivní horoskop ve vztahu k radixu. Vnitřní kruh planet a soustava domů patří radixu, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) jsou zobrazeny planety progresivní, aspektové čáry jsou vedeny od progresivních planet k planetám a klíčovým bodům radixovým. V textovém sloupci vpravo patří tabulka délek domů k radixu, délky planet patří planetám progresivním. Používáme-li verzi 5.40, je nyní užitečné pomocí volby SETTING –> ASPECT  SETTINGS snížit přednastavené orbisy aspektů, popřípadě zrušit některé vedlejší a podružné aspekty (kvintily, polokvadratury a pod.), čímž se nám síť aspektových čar ve vnitřním kruhu velmi zpřehlední. U verze 5.41f můžeme mít snížené orbisy už předem nastaveny, tato operace nám tedy odpadne, a navíc tu máme i dvě dost podstatná vylepšení. Především se nám v textovém sloupci nahoře zobrazí dvě hlavičky - pod nadpisem "Inner ring:" máme údaje patřící k radixu, pod zeměpisnými souřadnicemi místa narození pak máme druhý odstavec, nadepsaný "Outer ring progressed to:" s datem a časem poloh progresivních planet. To je užitečné vylepšení, které u verze 5.40 velmi citelně chybí. Druhé vylepšení, které verze 5.40 nemá, spočívá ve volbě SETTING –>  PROGRESS RESTRICTIONS, kde si můžeme pouhým zaškrtnutím zrušit zobrazení ASC, DES, MC a IC (v sekundárních direkcích jde pouze o pohyby planet ve dnech po narození).


Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že takto získaný horoskop je počítaný k aktuálnímu datu, načtenému ze systémového času počítače. Pokud chceme získat progrese k datu narozenin podle klasického klíče jeden den po narození = jeden rok života, klepneme v horní liště na INFO, potom ve čtvrtém řádku SET CHART # 2 INFO, a v tabulce "Enter Chart # 2 Info" nastavíme potřebné datum a čas.


Primární direkce: po zadání radixu provedeme volbu CHART –> PROGRESSIONS, v rámečku vlevo dole ("Progression Settings") zaškrtneme "Solar Arc Progression", a potvrdíme OK. Další postup je stejný jako u progresí (INFO –> PROGRESSED AND NATAL), a také zobrazení a další podrobnosti se shodují s tím, co jsem napsal v předchozích odstavcích. Direkční klíč, se kterým program pracuje, je Ptolemaiův (1 stupeň = 1 rok), a bohužel nejde změnit.


Tranzity: po zadání radixu provedeme volbu INFO –> TRANSIT AND NATAL, ostatní je opět shodné s progresemi i direkcemi, včetně získání tranzitů k libovolnému jinému datu a času než je datum a čas aktuální. S velkou výhodou tu však můžeme použít funkci animace. V horní liště klepneme na ANIMATE, potom JUMP RATE, a v menu si zvolíme krok, se kterým chceme animaci provádět (devět možností od sekundy až po tisíciletí). Animaci, která se nám okamžitě po této volbě rozběhne, zastavíme stiskem klávesy P (pause), a můžeme pokračovat v dalších volbách: postupem ANIMATE  –>  JUMP  FACTOR si můžeme určit, jestli chceme postupovat po 1 nebo více zvolených jednotkách (můžeme tak "jet" například v pětiminutových krocích), ANIMATE –>  REVERSE DIRECTION spustí animaci zpětně (i během probíhající animace můžeme měnit směr posunu dopředu a dozadu opakovaným tisknutím klávesy R), při zapnuté pause (P) můžeme po zvoleném kroku postupovat vpřed nebo vzad opakovaným tisknutím kláves  +  nebo  -. Velmi názorně tak můžeme pozorovat měnící se aspektové vazby tranzitujících planet k planetám a uzlovým bodům radixovým v průběhu času.


Solární revoluce: postup při výpočtu tohoto prognostického horoskopu je poněkud složitější než v předchozích případech. Po zadání radixu provedeme v první řadě volbu VIEW –> PRINT  NEAREST SECOND, v textovém sloupci vpravo se nám zobrazí délky všech prvků ve formátu stupně, minuty a vteřiny. Protože nám jde o přesnou délku Slunce v okamžiku narození, poznamenáme si tuto délku na kousek papíru. Potom zvolíme INFO –> SET CHART # 2 INFO, zadáme datum narozenin v tom roce, pro který chceme solár počítat, čas nastavíme na poledne, a potvrdíme volbu stiskem OK. Po další volbě INFO –> COMPARISON CHART nám naskočí porovnávací horoskop, kde stejně jako v předchozích případech vnitřní kruh planet a domy jsou radixové, vnější kruh planet plus ASC, MC, DES a IC patří solárnímu horoskopu. Délka Slunce v textovém sloupci vpravo ovšem nebude odpovídat jeho délce v radixu, jak ji máme poznamenanou. Spustíme proto opět animaci, jak byla popsána v případě tranzitů, podle potřeby dopředu nebo dozadu, pozorujeme měnící se délku solárního Slunce, a stiskem klávesy P zastavíme animaci v okamžiku, kdy solární Slunce dosáhne délky shodné s délkou jeho radixové polohy s přesností na 1 úhlovou vteřinu. Pokud chceme znát přesný čas této konjunkce, zjistíme ho postupem INFO –> SET  CHART # 2 INFO, u verze 5.41f máme tento čas přímo uvedený v textovém sloupci v hlavičce pod nadpisem "Outer ring:".


Stejný postup jako u solární revoluce použijeme i tehdy, chceme-li počítat revoluci lunární nebo planetární. Aspektové tabulky ke všem takto získaným předpovědním horoskopům (CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) jsou postaveny tak, že v prvním sloupci zleva jsou planety radixové, v první řádce shora jsou planety, odpovídající té které prognostické metodě.


/ nahoru /

 


PARTNERSKÉ  HOROSKOPY


Zadáme nativity prvního a druhého partnera buď postupem INFO –> SET CHART INFO pro prvního, INFO –> SET CHART # 2 INFO pro druhého z partnerů, nebo vyvoláním z předem vytvořeného archivu FILE –> OPEN CHART a FILE –> OPEN CHART # 2. Na monitoru se nám zobrazí horoskop prvního z partnerů, a dále máme na výběr jednu ze čtyř možností:


1) INFO –> COMPARISON CHART zobrazí (podobně jako jsem to popsal v případě prognóz) ve vnitřním kruhu horoskopu planety a individuelní domy prvního, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) planety a uzlové body (ASC, DES, MC a IC) druhého z partnerů, aspektové čáry pak směřují od planet jednoho k planetám druhého. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" opět patří délky domů k radixu prvého, délky planet k radixu druhého partnera. U verze 5.41f pak znovu máme dvojitou hlavičku - pod "Inner ring:" jméno a data narození prvního, "Outer ring:" druhého z partnerů. Aspektová tabulka (volba CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) je postavena stejně jako v případě prognóz - planety prvního z partnerů jsou v prvním sloupci vlevo, planety druhého partnera v první řádce shora.


2)  INFO –> SYNASTRY CHART zobrazí do sítě domů prvního z partnerů pozice planet druhého, aspekty patří tentokrát pouze planetám druhého z partnerů. Vhodně to opět dokumentuje verze 5.41f, kde v prvním odstavci hlavičky pod nadpisem "Synastry. Houses:" máme uvedeno datum, čas, místo a zeměpisné souřadnice prvního partnera, kterému patří i délky domů, v druhém odstavci pod hlavičkou "Planets:" pak jsou data narození druhého, jemuž patří také délky planet. Verze 5.40 toto bohužel neumí, a v hlavičce tak stále zůstávají pouze data prvního z partnerů, což činí výsledný horoskop po uplynutí nějaké doby od výpočtu zcela nesrozumitelným.


3)  INFO –> COMPOSITE CHART vytvoří vztahový horoskop, kde polohy planet a uzlových bodů se nacházejí přesně v polovičních vzdálenostech planet a bodů každého jednotlivého radixu. Pro příklad: Slunce prvního partnera stojí v radixu na délce 20 stupňů Kozoroha, Slunce druhého na délce 10 stupňů Štíra, délka Slunce v kompozitním horoskopu proto bude 15 stupňů Střelce. U verze 5.41f jsou v hlavičce opět data a místa narození obou partnerů.


4)  INFO –> TIME / SPACE MIDPOINT CHART je umělý horoskop, spočítaný pro datum a čas přesně v polovině mezi daty a časy obou partnerů a pro místo se zeměpisnými souřadnicemi přesně v polovině mezi místy narození obou z nich (tzv. kombin). Obě data i místa znovu tiskne v textovém sloupci pouze verze 5.41f.


Při střídání jednotlivých zobrazení doporučuji vrátit se vždycky nejprve k základnímu zobrazení prvně zadaného horoskopu volbou INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom klepnout na další volbu. Jinak riskujeme, že program začne zmatkovat a ukazovat nesmyslné obrázky.


/ nahoru /

 


POROVNÁNÍ  VÍCE  HOROSKOPŮ


Program umožňuje vzájemné porovnávání až 4 horoskopů naráz. Po volbě INFO –> CHART # 3  AND # 4 nám naskočí tabulka, ze které můžeme zadávat jednotlivé horoskopy buďto stažením z již existující databáze (levý sloupec OPEN CHART...), nebo ručním zadáváním jednotlivých dat (pravý sloupec SET CHART INFO...). Ve spodní části tabulky je rámeček označený "Wheel Chart Is", ve kterém můžeme po zadání všech horoskopů zaškrtnutím zvolit zobrazení jednoho (prvně zadaného) horoskopu ("Single Wheel"), dvou ("Dual Wheel") - ten je shodný s již popsanými komparativními horoskopy, tří ("Tri-Wheel") nebo čtyř ("Quad-Wheel") horoskopů - tady je rozdíl proti předchozím zobrazením v tom, že planety prvně zadaného horoskopu jsou v největším kruhu (nejblíže zodiaku), k prvně zadanému horoskopu patří také soustava domů, a planety dalších dvou (tří) horoskopů se zobrazují v soustředných kruzích vždy blíže a blíže ke středu. Z takového zobrazení je zřejmé postavení planet dvou nebo tří partnerů v individuelních domech prvního, zcela zde však chybí aspektové čáry, které se pro tento případ už nedají sestrojit.


/ nahoru /

ASTROKARTOGRAFIE


je další velmi užitečnou funkcí programu ASTROLOG v obou jeho verzích. Po zadání nativity ať už formou INFO –> SET CHART INFO nebo stažením z databáze (FILE –> OPEN CHART) a následnou volbou CHART –> ASTRO-GRAPH získáme mapu světa, přes kterou je vedena řada svislých přímek od severu k jihu a mnoho sinusovkám podobných křivek. Svislé linie zobrazují průběh MC a IC, křivky přísluší průběhům ASC a DES. Pro porozumění této mapě je velmi žádoucí mít volbou VIEW –> SET COLORS zapnuté barevné zobrazení jednotlivých živlových elementů, v černobílém provedení je mapa dost obtížně srozumitelná. Zvolíme-li si tak například pro ohnivý element červenou barvu a pro vzdušný element modrou, okamžitě se nám polovina křivek na mapě zobrazí červeně (ASC) a polovina modře (DES). U počátků červených křivek na spodním (jižním) okraji mapy máme vždycky zobrazenu některou z planet. Je-li u tohoto počátku zobrazený například Jupiter, můžeme sledováním této červené křivky zjistit, ve kterých místech na Zeměkouli by se pro zadaný radix (respektive pro zadané datum a čas) nacházel Jupiter přímo na ascendentu. U severního okraje mapy se nám barva křivky ve většině případů změní z červené na modrou a klesá zpátky k jižní straně - pro uvedený příklad by to znamenalo, že v místech, kterými tato modrá křivka prochází, by se Jupiter nacházel přímo na descendentu. A podobné je to i s MC a s IC. Zvolíme-li pro živel země černou barvu a pro živel vody barvu zelenou, polovina svislých přímek na mapě bude černá (MC) a polovina zelená (IC), a planety, které se na koncích těchto linií nacházejí (tentokrát na jižním i na severním okraji mapy) pak ukazují, ve kterých místech na Zemi by se taková planeta pro zadané datum a čas nacházela přímo na MC nebo přímo na IC.


/ nahoru /

EFEMERIDY


Užitečná je rovněž funkce výpočtu efemerid, a to zejména ve své grafické podobě. Zadáme-li volbou INFO –> SET CHART INFO libovolné datum, čas 0:00 a do okénka "Time Zone" vepíšeme nulu (místo v tomto případě není důležité, zadat je však musíme, jinak program hlásí chybu), například 5. května 2003, 0:00 GMT, a provedeme volbu CHART –> EPHEMERIS, naskočí nám okamžitě grafická tabulka průběhu poloh planet během celého května roku 2003 v 0 hodin světového času (vodorovné řádky odpovídají dnům, svislé sloupce znamením). Po volbě VIEW a vypnutí SHOW GRAPHICS se nám zobrazí polohy všech planet v číselné podobě - například Venuše 5. května 2003 v 0:00 GMT bude mít polohu 16°06¢ Berana, a v tabulce proto najdeme údaj 16Ar06. Použijeme-li nyní (při zapnutém grafickém zobrazení) volbu GRAPHICS –> MODIFY  CHART, zobrazí se nám průběh poloh planet během celého zadaného roku, takže máme okamžitě před očima kupříkladu všechny retrogradity nebo vícenásobné konjunkce (v roce 2003 to například ve třetí dekádě srpna bude velmi těsná trojkonjunkce Slunce, Jupitera a Venuše na konci znamení Lva). I tady pak je velmi užitečné rozlišit barvami jednotlivé planety podle jejich příslušnosti k živlovým elementům (například červená barva pro ohnivý živel zobrazí červeně i všechny linie příslušející Slunci, Marsu a Jupiteru podle jejich domicilů Lva, Berana a Střelce).


/ nahoru /

 


NĚKTERÉ  DALŠÍ  ZAJÍMAVÉ  FUNKCE


Kalendář: po volbě CHART –> CALENDAR se zobrazí kalendář pro zadaný měsíc, volbou GRAPHICS –> MODIFY CHART obdržíme kalendář na celý rok.


Východy, západy a kulminace: volbou CHART –> RISING AND SETTING získáme pro zadaný den a zeměpisnou polohu tabulku přesných časů východů, západů, horních a dolních kulminací (průchodů MC a IC) všech těles, která máme v základním nastavení přednastavena, nebo která si dodatečně zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS.


Čtvercové zobrazení: pokud se nám z nějakého důvodu zobrazí "kolečko" horoskopu šišatě, vrátíme mu kruhový tvar volbou GRAPHICS –> SQUARE SCREEN.


Volba velikosti znaků:  GRAPHICS –> CHARACTER SCALE, možné jsou čtyři velikosti.


Zobrazení "kolečka" bez aspektů: GRAPHICS –> MODIFY DISPLAY.


Zobrazení bez textového sloupce: GRAPHICS  –>  vypnout SHOW CHART INFO.


Čas mezi daty: po zadání dvou různých nativit volbou INFO –> DATE DIFFERENCE CHART získáme tabulku, která nás informuje, kolik let, měsíců, týdnů, dní, hodin, minut a sekund uplynulo od jednoho data ke druhému.


Biorytmy: po zadání nativity a volbě INFO –> BIORHYTHM CHART se nám zobrazí průběh fyzického, citového a intelektuálního potenciálu v daném dni.


Přesné časy aspektů: Pokud po spuštění programu, když máme na monitoru aktuální stav oblohy v daném okamžiku, provedeme volbu CHART –> TRANSITS, a v tabulce "Transit Type" vlevo nahoře zaškrtneme volbu "Transit To Transit Hits", dostaneme přesné časy exaktních vzájemných aspektů, do kterých se dostávají planety v daném dni, popřípadě přesné časy vstupů planet do jednotlivých znamení. Chceme-li získat přehled časů přesných aspektů planet v průběhu celého měsíce, stačí zaškrtnout v tabulce "Search For Hits Over" vpravo nahoře "Given Month". Zaškrtneme-li "Given Year", nevypočítá se nám tabulka celá, i tady však máme možnost pomocí volby ANIMATE a kláves + nebo - postupovat po zvoleném kroku (dni nebo měsíci) dopředu nebo dozadu. Pokud se nám u některé planety v tabulce objeví informace "S/R", znamená to, že v tom dni a okamžiku se mění směr jejího pohybu z direktního na retrográdní, naopak informace "S/D" znamená změnu z retrográdního pohybu na direktní. Provedeme-li volbu CHART –> TRANSITS při zadaném radixu a zaškrtneme-li v tabulce "Transit Type" okénko "Transit To Natal Hits", vypíší se nám časy přesných aspektů transitujících planet k planetám radixovým v celém právě probíhající měsíci. Případnou změnu dne, měsíce nebo roku, pro které nás tranzity k zadanému radixu zajímají, můžeme nastavit změnou data v rámečku vlevo dole ("Do Transits For"). A pokud by nás v daném období (dni, měsíci, roce) zajímaly tranzity pouze jedné planety, například Saturna, můžeme si všechny ostatní planety vyřadit zaškrtnutím v tabulce, kterou získáme volbou SETTING –> TRANSIT RESTRICTIONS. Musíme však při tom všem dbát na to, abychom neměli současně v menu INFO zaškrtnutou volbu TRANSIT AND NATAL, protože v takovém případě by nám program v tabulce vypisoval zcela nesmyslné výsledky! Chceme-li přejít od grafického zobrazení tranzitů pro zadaný radix v daném dni (kterou jsme provedli volbou INFO –> TRANSIT AND NATAL) k písemné tabulce přesných časů, musíme napřed provést volbu INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom, jako další krok, provést CHART –> TRANSITS atd.! Zpět z písemné tabulky ke grafickému zobrazení tranzitů se dostaneme opětovnou volbou VIEW –> SHOW GRAPHICS a INFO –> TRANSIT AND NATAL.


 


Program ASTROLOG 5.40 i 5.41f disponuje celou řadou dalších grafických i tabulkových možností, množstvím předvolitelných maker, přepínačů a klíčů, nastavováním nejrůznějších možností zobrazení atd., k jejich plnému využití však vede cesta už pouze prostudováním celého stostránkového anglického manuálu, který je na internetu volně k dispozici. Funkce, které jsem se v tomto krátkém návodu pokusil popsat, ale zcela postačují k ovládání programu při všech běžně používaných operacích astrologické praxe.


Z anglického originálu přeložil Petr Trnka


/ nahoru /

Download programu zdarma

 

Astrolog 5.40

 

Efemeridy k programu v rozmezí 5260 př.n.l. až 3501 n.l.


Připravujeme:

 

Download české verze a dalších novějších verzí programu


/ nahoru /

 

 

 

Máte-li dobrý nápad, nebo užitečný odkaz, napište nám do komentářů. Vaše podněty budeme zpracovávat.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

COVID-19 Everything you need to know

(shirleykl, 25. 2. 2020 2:49)

How to Protect your mom from coronavirus guidelines

There are more than 80,000 infected COVID-19 cases all around the world!

https://t.co/ZB6VMlxLgy

Предложение администратору сайта poustevnik.estranky.cz

(MihailIrral, 4. 2. 2020 22:48)

Приветствую!
Официальная скидка 50% на Xevil+Xrumer до 15 февраля включительно!
Список купонов, дающих скидку 50% на покупку комплекса:

JAN-50-200215-fk7d2t0ng0m2pnr0
JAN-50-200215-fk7d2tadlk6k01pt
JAN-50-200215-fk7d2stgvont4oz2
JAN-50-200215-fk7d2tbev8zfin78
JAN-50-200215-fk7d2sukrsp40koj
JAN-50-200215-fk7d2t0h1gfxpqeb
JAN-50-200215-fk7d2t5l2gsnvpct
JAN-50-200215-fk7d2stl1o38dpbm
JAN-50-200215-fk7d2spcnkktmkis
JAN-50-200215-fk7d2t98h0yonw0h
JAN-50-200215-fk7d2sth40qfg025
JAN-50-200215-fk7d2smiswh9e5md
JAN-50-200215-fk7d2swefocwi2j5
JAN-50-200215-fk7d2sue24fqsbl5

Как использовать купон: https://prnt.sc/qweqro
и ввести его в поле https://prntscr.com/ou4rh9

Если купоны уже не рабочие, их наличие можно запросить по емейлу xrumercoupon@mail.ru если не понятно куда вводить купон пишите на почту.

GunsBet Casino (ГансБет Казино)

(Ronaldrip, 28. 1. 2020 7:15)

GunsBet Casino (ГансБет Казино) https://gunsbet.xyz/ Официальный сайт играть онлайн бесплатно или на деньги

Как приобрести электронный ключ

(Willieopend, 20. 1. 2020 20:01)

Как приобрести электронный ключ

(Willieopend, 9. 1. 2020 4:53)

Can you help me translate

(rardmuh, 2. 12. 2019 10:32)

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

XRumer 19.0 + XEvil 4.0: mass posting on 8 million websites!

(TracyfuT, 25. 11. 2019 19:16)

Zdraví.

Where I can download XEvil for free on your website?
Mám informace od vaší podpory. XEvil je opravdu nejlepší program pro captcha řešení, ale já potřebuju nejnovější verzi.

Dík.

Joker 2019 ver cine online completas mexicana gratis

(Dennisbew, 7. 10. 2019 1:54)

Ver Joker 2019 pelicula online - https://www.ivoox.com/ver-joker-2019-online-pelicula-completa-espanol-audios-mp3_rf_42306963_1.html
Ver Joker 2019 cine online enlace alternativo - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratispelicula/2019/09/17/joker-ver-pelicula-online/

Joker pelicula
Joker pelicula completas
Joker Ver cine
Joker Ver cine online
Joker Ver pelicula online
Joker ver pelicula gratis
Joker ver cine latino
Joker ver pelicula
Joker descargar películas gratis
Joker ver películas online gratis
Joker descargar pelicula gratis
Joker youtube pelicula
Joker pelicula completa en castellano
Joker película mexicanas
Joker pelicula cristianas
Joker descargar cine
Joker pelicula infantiles
Joker pelicula en castellano
Joker pelicula online hd
Joker si cine
Tags: <Ignore>Please]
Joker ver pelicula online, Joker pelicula completas, Joker ver gratis, Joker ver pelicula, Joker película latino, Joker ver película gratis, Joker pelicula completas en español, Joker película mexicanas, Joker ver online, Joker ver completas, Joker pelicula completas 2019, Joker ver película online castellano, Joker ver pelicula completa, Joker pelicula online españa, Joker descargar pelicula

Test, just a test

(rardmuh, 4. 7. 2019 12:42)

Hello. And Bye.

Test, just a testTest, just a test

(mymnfeanny, 7. 5. 2017 23:44)

None

(Red, 20. 5. 2010 15:37)

Best place for buying lipitor:
http://cyberanet.net

Drug Story

(Drug Story, 16. 5. 2010 23:03)

[url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/982#]diovan tabs[/url] <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/927#">xenical success</a> [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/931#]number of protons in lithium[/url] [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1045#]fioricet withdrawal[/url] <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/931#">lithium element</a> <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/975#">aricept drivers license</a> <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/962#">sertraline dosage</a> <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/908#">aciphex in parkinson's</a> <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/920#">does snorting prozac get you high</a> <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1039#">what is metronidazole used for</a> https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/919# muscle pain caused by lipitor [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/974#]buy zyban without prescription[/url] [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/885#]snorting xanax[/url] https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/939# birth control and zithromax [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1040#]buy tramadol online[/url] <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/992#">doxycycline hyclate lyme</a> [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1033#]zyrtec and pregnancy[/url] [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/931#]lithium 3.6 volt battery saft ls 14250 c[/url] https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1040# getting high on tramadol <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/986#">arimidex and vaginal dryness</a> https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/951# weight loss, crestor <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/942#">adipex ingredients</a> https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/920# wellbutrin vs prozac https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1045# fioricet and ritalin https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1040# buy tramadol on line [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/908#]maker of aciphex[/url] https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1041# ativan online <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/920#">can you take both prozac wellbutrin</a> [url=https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/1034#]tos y atenolol[/url] https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/963# zoloft alcohol <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/982#">diovan side effect heartburn</a> https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/982# micardis vs diovan <a href="https://osl.uoregon.edu/vmonitor/trac/ticket/920#">prozac weekly</a>

Online Pharmacy

(Online Pharmacy, 15. 5. 2010 12:12)

<a href="http://superfan.com/adipex#">diet pill called adipex</a> [url=http://adderall.soy.es/#]adderall half life[/url] <a href="http://www.methodintegration.com/cs/members/Buy-Cheap-ADDERALL-Online.aspx#">how long does adderall stay in your system</a> [url=http://superfan.com/adipex#]better phentermine or adipex[/url] [url=http://phentermineonline.espacioblog.com/#]where can i purchase phentermine in florida[/url] <a href="http://www.livevideo.com/Buy-PHENTERMINE-Online#">buy phentermine online with paypal</a> http://www.livevideo.com/Buy-PHENTERMINE-Online# phentermine hcl http://valiumorder.u.yuku.com/# valium effects on the body

Drug Story

(Drug Story, 11. 5. 2010 13:53)

http://www.bloog.org/viagra/# alternative to viagra [url=http://www.bloog.org/viagra/#]viagra suppliers[/url] http://canada-blogs.com/tramadol# prescription tramadol [url=http://www.bloog.org/viagra/#]viagra discount[/url] http://www.bloog.org/viagra/# venta de viagra [url=http://buyxanax.dayblog.fr/#]xanax addiction[/url] [url=http://www.bloog.org/viagra/#]order viagra online[/url] http://www.bloog.org/viagra/# online viagra <a href="http://buyxanax.dayblog.fr/#">buy xanax without a prescription or membership</a> <a href="http://seekingalpha.com/user/644237/profile#">carisoprodol side effects</a> <a href="http://canada-blogs.com/tramadol#">free overnight tramadol</a> <a href="http://seekingalpha.com/user/644237/profile#">does carisoprodol cause weight gain</a> <a href="http://phentermine.blogspace.fr/#">no prescription phentermine</a> [url=http://norvasc.blog4ever.com/blog/index-410142.html#]does norvasc cause weight gain[/url] http://buyxanax.dayblog.fr/# buy xanax online without prescription http://norvasc.blog4ever.com/blog/index-410142.html# norvasc blood pressure [url=http://buyxanax.dayblog.fr/#]how many days does xanax stay in your system[/url] http://seekingalpha.com/user/644237/profile# does carisoprodol cause weight gain http://phentermine.blogspace.fr/# phentermine at discount prices [url=http://canada-blogs.com/tramadol#]tramadol rx[/url] <a href="http://www.bloog.org/viagra/#">order viagra online</a> <a href="http://www.bloog.org/viagra/#">free viagra sample</a> http://canada-blogs.com/tramadol# ingredients in tramadol http://canada-blogs.com/tramadol# buy tramadol online without perscription http://seekingalpha.com/user/644237/profile# carisoprodol information [url=http://www.bloog.org/viagra/#]generic viagra uk[/url] [url=http://www.bloog.org/viagra/#]canadian viagra[/url] <a href="http://norvasc.blog4ever.com/blog/index-410142.html#">lisinopril and norvasc</a> http://norvasc.blog4ever.com/blog/index-410142.html# norvasc generic [url=http://somaonline.myblog.it/#]soma side affects[/url]

Drug Master

(Drug Master, 4. 5. 2010 13:08)

<a href="http://www.oswd.org/user/profile/id/53107#">buy tramadol online without perscription</a> <a href="http://www.oswd.org/user/profile/id/53116#">generic tramadol</a> [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53108#]cheap tramadol without prescription[/url] http://www.oswd.org/user/profile/id/53109# next day tramadol http://www.oswd.org/user/profile/id/53104# tramadol hc 50mg [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53113#]purchase tramadol no rx[/url] [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53107#]prescription tramadol[/url] http://www.oswd.org/user/profile/id/53109# what is tramadol used for [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53112#]clearance for tramadol on drug screen[/url] <a href="http://www.oswd.org/user/profile/id/53107#">buy tramadol online without a prescription</a> [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53116#]generic tramadol[/url] [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53113#]how long does tramadol stay in your system[/url] <a href="http://www.oswd.org/user/profile/id/53112#">purchase tramadol</a> [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53107#]tramadol for pain for cats[/url] [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53114#]low price tramadol[/url] [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53108#]cheap tramadol fedex overnight[/url] [url=http://www.oswd.org/user/profile/id/53109#]does tramadol show up in a probation drug test[/url]

Drug Story

(Drug Story, 30. 4. 2010 3:39)

[url=http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3282#]cymbalta generic[/url] <a href="http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3286#">drug effects medication side ultram</a> <a href="http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3288#">celexa dosage</a> <a href="http://rotaryeclub3310.org/cs/members/Tramadol-HCL-No-Prescription.aspx#">side effects of tramadol</a> http://shine.yahoo.com/channel/life/buy-cheap-phentermine-online-no-prescription-1346501/# better phentermine or adipex http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3293# what is gabapentin 300 mg http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3286# ultram codeine [url=http://shine.yahoo.com/channel/life/buy-cheap-phentermine-online-no-prescription-1346501/#]effects of phentermine[/url] http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3289# compare cialis viagra levitra ratings <a href="http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3291#">side effects of going off zoloft</a> http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3288# citalopram side effects [url=http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3293#]gabapentin maximum dose[/url] http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3296# smoking oxycontin <a href="http://h2o.law.harvard.edu/ViewProject.do?projectID=3285#">adverse side effects of viagra</a>

Cheap Pharmacy

(Cheap Pharmacy, 4. 4. 2010 17:44)

http://amarok.kde.org/wiki/User:Buy_Cheap_OXYCONTIN_Online# oxycontin settlement http://www.thingiverse.com/LEVITRA-Buy-Cheap-LEVITRA-Online# cialis levitra sales viagra [url=http://www.thingiverse.com/Buy-Cheap-CELEXA-Online#]celexa antidepressant[/url] <a href="http://cre.ations.net/creator/viagra#">gay viagra</a> [url=http://cre.ations.net/creator/ultram#]ultram alcohol[/url] <a href="http://www.thingiverse.com/Buy-Cheap-CELEXA-Online#">celexa</a> http://cre.ations.net/creator/hydrocodone# buy hydrocodone online http://cre.ations.net/creator/lexapro# effects of stopping lexapro http://cre.ations.net/creator/adderall# smoking adderall <a href="http://pettags.com/forum/members/Buy-Cheap-CODEINE-Online.aspx#">what happens if you mix codeine with oxycodone</a> <a href="http://www.vbulletin.org/forum/member.php?u=378116#">ambien overdose</a> <a href="http://pettags.com/forum/members/Buy-Cheap-CODEINE-Online.aspx#">hydrocodone codeine</a> <a href="http://cre.ations.net/creator/lexapro#">lexapro dosage</a> [url=http://cre.ations.net/creator/oxycontin#]oxycontin abuse[/url] <a href="http://www.thingiverse.com/Buy-Cheap-XANAX#">how long does xanax last in your system</a> [url=http://cre.ations.net/creator/cymbalta#]cymbalta side effect[/url] <a href="http://www.thingiverse.com/LEVITRA-Buy-Cheap-LEVITRA-Online#">how long does levitra last</a> <a href="http://cre.ations.net/creator/adderall#">buy adderall now</a> [url=http://cre.ations.net/creator/viagra#]venta de viagra[/url] [url=http://amarok.kde.org/wiki/User:Buy_Cheap_OXYCONTIN_Online#]oxycontin for sale[/url] [url=http://cre.ations.net/creator/lexapro#]order lexapro[/url] http://cre.ations.net/creator/lexapro# lexapro side affects http://www.vbulletin.org/forum/member.php?u=378116# ambien prescribing information [url=http://cre.ations.net/creator/oxycontin#]connecticut oxycontin attorneys[/url] [url=http://www.thingiverse.com/Buy-Cheap-XANAX#]effects of snorting xanax[/url] [url=http://www.thingiverse.com/Buy-Cheap-XANAX#]xanax bars come in yellow[/url] [url=http://cre.ations.net/creator/cialis#]order cialis[/url]

Cheap Pharmacy

(Cheap Pharmacy, 26. 3. 2010 2:58)

http://vmtoolkit.com/user/Profile.aspx?UserID=171512 buy adderall pills [url=https://opensource.asu.edu/display/~zocor#]can zocor help my erection[/url] <a href="http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14374#">fioricet consult</a> <a href="https://opensource.asu.edu/display/~oxycontinonline#">buy oxycontin online without a prescription</a> https://opensource.asu.edu/display/~oxycontinonline oxycodone vs oxycontin http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14374 buy fioricet online https://opensource.asu.edu/display/~adderallonline how to cook methamphetamines from adderall [url=http://improveverywhere.ning.com/profile/FIORICET#]what is fioricet[/url] <a href="https://opensource.asu.edu/display/~lexapro#">does lexapro cause weight gain</a> https://opensource.asu.edu/display/~fioricetonline drug claasification for fioricet <a href="https://opensource.asu.edu/display/~zocor#">zocor versus statins</a> [url=https://opensource.asu.edu/display/~soma#]soma drug facts[/url] <a href="https://opensource.asu.edu/display/~fioricetonline#">fioricet tablets</a> <a href="https://opensource.asu.edu/display/~fioricetonline#">buy fioricet</a> https://opensource.asu.edu/display/~fioricetonline fioricet without a presciption http://h2o.law.harvard.edu/user/profile.do?userID=14374 what is the drug fioricet used for <a href="http://improveverywhere.ning.com/profile/FIORICET#">buy fioricet legally online</a> <a href="https://opensource.asu.edu/display/~oxycontinonline#">allergy to oxycontin skin sensitivity</a> <a href="https://opensource.asu.edu/display/~oxycontinonline#">what is oxycontin</a>

Cheap Pharmacy

(Cheap Pharmacy, 19. 3. 2010 16:05)

<a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/AudrahBarlow/tr2.htm#">cheapest tramadol available online</a> <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/xanax.htm#">what do xanax look like</a> http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ultram.htm# drug effects medication side ultram <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/soma.htm#">soma compound codeine</a> http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm# ambien withdrawal http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm# side effects of ambien http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm# getting to sleep without ambien http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/tramadol.htm# tramadol rx <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ultram.htm#">ultram arthritis medicine</a> http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/xanax.htm# 2mg yellow xanax <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/tramadol.htm#">buy tramadol cod</a> [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm#]buy ambien overnight[/url] http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/oxycontin.htm# oxycontin <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/tramadol.htm#">cash on delivery tramadol</a> <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/tramadol.htm#">tramadol dogs</a> [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/viagra.htm#]viagra samples[/url] [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm#]side affects of ambien[/url] [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ambien.htm#]ambien overdose[/url] <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/ultram.htm#">dependence ultram</a> <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/carisoprodol.htm#">carisoprodol information</a> <a href="http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/phentermine.htm#">phentermine on sale</a> [url=http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/tramadol.htm#]tramadol 100mg[/url] http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/oxycontin.htm# 160 mg oxycontin http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/xanax.htm# xanax and weight loss http://mondego.calit2.uci.edu:8080/fiipwiki/attach/Bor/hydrocodone.htm# hydrocodone half life

wwteyiui

(johnf396@aol.com, 3. 3. 2010 2:38)

Very nice site!