Jdi na obsah Jdi na menu
 


ASTROLOG  5.40  (5.41f)

autor programu: Walter D. Pullen


 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f
1. Co umí?
2. Základní nastavení
3. Výpočet základního horoskopu
4. Archivace – ukládání horoskopů
5. Prognózy
6. Partnerské horoskopy
7. Porovnání více horoskopů
8. Astrokartografie
9. Efemeridy
10. Některé další zajímavé funkce
Download programu zdarma

 

 

 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f


Tento manuál není překladem anglického stostránkového návodu, který je volně ke stažení na internetové stránce Waltera D. Pullena, a také si nečiní nárok na úplný a vyčerpávající výčet všech funkcí, které tento výborný, volně šiřitelný program umožňuje. Chtěl bych jím pouze zprostředkovat zájemcům zkušenosti a poznatky, ke kterým jsem dospěl po jeho několikaletém každodenním používání.


 


CO UMÍ ?


Je toho dost: výpočet základního horoskopu (radixu), primárních a sekundárních direkcí, tranzitů, revolucí, porovnání až 4 horoskopů najednou, v partnerské astrologii výpočet komparativního horoskopu, kompozitu i tzv. kombinu, umožňuje zobrazení astrokartografické mapy, výpočty délek a šířek, resp. rektascenzí a deklinací provádí s volitelnou přesností na 1 úhlovou vteřinu ve dvou souřadných soustavách (rovníkové a ekliptikální) a v rozsahu cca 5000 let před Kristem až po cca 3000 let po Kristu, umožňuje volbu výpočtu a zobrazení 5 planetek (Ceres, Vesta, Pallas, Juno, Chiron), 8 hypotetických planet hamburské školy (verze 5.41f také Proserpiny), 15 systémů individuelních domů, 18 aspektů, šířkových a deklinačních paralel, 47 hvězd (verze 5.41f dokonce 74), apexu (pouze u verze 5.41f), lunárních uzlů (umožňuje volbu mezi pravým a středním uzlem), vertexu, Lilith, EP, bodu štěstí, zobrazuje skutečné postavení planet vzhledem k horizontu a světovým stranám, dokáže spočítat efemeridy na libovolné časové období v číselné i grafické podobě, východy, západy, horní i dolní kulminace všech nastavených objektů, umožňuje volbu zobrazení data a času podle amerického nebo evropského systému, animaci s volbou kroku od 1 sekundy až po 1 tisíciletí dopředu i dozadu, a mnoho dalšího.


/ nahoru /

 


ZÁKLADNÍ  NASTAVENÍ


Po prvním spuštění nám na obrazovku jako první naskočí horoskop v negativním zobrazení, tedy bílé a barevné linie na černém pozadí. Pokud ale někomu více vyhovuje klasické zobrazení, stačí stisknout klávesu "x" (Toto jediné nastavení si program bohužel nepamatuje, a je proto třeba ho po každém spuštění znovu provést.) Pokud se vám invertní (tmavé zobrazení) líbí, je dobré šetřit cartridgí a stisknout "x" před tiskem. Pokud vlastníte černobílou tiskárnu a chcete monochromatický výstup, stiskněte klávesnici "m".


Horoskop, který se nám takto na monitoru objeví, je nativitou autora programu Waltera Pullena (datum, čas a zeměpisné souřadnice Seattlu v USA). Domnívám se ovšem, že je užitečnější, aby se nám po spuštění programu objevil okamžitý stav oblohy na tom místě, kde právě žijeme. K tomu použijeme následující postup: na horní liště zvolíme INFO, a v tabulce, která se nám objeví, na třetí řádce shora klepneme na DEFAULT CHART INFO. Otevře se nám další tabulka, kterou vyplníme následovně: do okénka DAYLIGHT? vepíšeme "no", TIME ZONE buď CET nebo -1:00, LONGITUDE je zeměpisná délka našeho stanoviště (například pro Nový Jičín napíšeme 18:01E), LATITUDE je zeměpisná šířka (zmíněný Nový Jičín má šířku 49:36N). Poslední páté okénko je označeno slovy CORRECTION FOR NOW. Pokud žijeme v Čechách nebo na Moravě, vepíšeme do tohoto okénka číslo -540 (středoevropské časové pásmo leží 9 hodin, t.j. 9 x 60 = 540 minut východně od Seattlu). Klepneme na OK, na horní liště zvolíme menu FILE, v nabídce ve čtvrtém odstavci shora klepneme na SAVE SETTINGS, potvrdíme OK, a na dotaz, který se nám objeví ("Tento soubor již existuje. Chcete jej nahradit?") odpovíme Ano. Naše nové nastavení se uloží, a od této chvíle při každém spuštění programu ASTROLOG 5.40 nám okamžitě naskočí aktuální stav oblohy v tom místě, kde právě žijeme. (Samozřejmě za předpokladu, že máme správně nastavený systémový čas počítače.)


Dalším krokem při základním nastavení může být volba znaků, barev a dalších zobrazení, se kterými jsme ve střední Evropě normálně zvyklí pracovat. Jedná se v prvé řadě o zapisování a zobrazování data a času - ne každému vyhovuje americký způsob psaní data ve formátu měsíc / den / rok a času před polednem a po poledni (a.m. a p.m.). Na horní liště proto zvolíme SETTING, a úplně poslední řádek dole OBSCURE SETTINGS. V tabulce, která se nám objeví, pak zaškrtneme okénka u řádků "Display Dates In D/M/Y Instead Of M/D/Y Format", a v dalším řádku "Display Times In 24 Hours Instead Of am/pm Format". V téže tabulce si v prvním řádku shora můžeme zvolit, jestli chceme počítat s pravým nebo se středním vzestupným uzlem lunární dráhy ("Compute True Node Instead Of Mean Node") - zaškrtneme-li toto okénko, bude program počítat s pravým uzlem, v opačném případě se středním. Ve sloupci úplně vpravo si pak můžeme zvolit, jaké chceme používat znaky pro zobrazení Kozoroha ("Capricorn Glyph"), Urana, Pluta a Lilith. Volbu opět potvrdíme klepnutím na OK.


Nejsme-li spokojeni s přednastavenými barvami, změníme je volbou VIEW –> SET COLORS. V tabulce úplně dole ("Elements") si můžeme zvolit, v jaké barvě chceme, aby se nám zobrazovaly prvky příslušející k jednotlivým živlům (ohni, zemi, vzduchu a vodě), a to jak v "kolečku" (grafu horoskopu), tak i v textovém sloupci vpravo od něho a ve všech dalších zobrazeních, které program umožňuje (v astrokartografické mapě, azimutálním zobrazení, efemeridách atd.). Ve zvolené barvě se nám pak budou zobrazovat nejen znamení, ale i planety (například Jupiter jako vládce Střelce nebo Mars jako vládce Berana budou zobrazováni v barvě ohnivého živlu) nebo hroty domů (ASC jako ekvivalent Berana v barvě ohně, DES jako ekvivalent Vah v barvě vzduchu atd.). V tabulce vpravo ("Aspects") pak si můžeme nastavit barvy, ve kterých si přejeme, aby se nám uvnitř horoskopu zobrazovaly linie příslušející jednotlivým aspektům. Volbu znovu ukončíme stisknutím OK.


Objekty, které chceme v horoskopu standardně a vždycky zobrazovat, si zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS. Tabulka, která se nám objeví ("Object Restrictions"), funguje tak, že zobrazovány budou objekty, u kterých necháme nezaškrtnuté okénko. Která okénka zaškrtneme, ty objekty se nezobrazí. Doporučení: pro standardní zobrazení si ve sloupci "Houses" nechte nezaškrtnutá pouze okénka "Ascendant", "Descendant", "Nadir" a "Midheaven", aby se zobrazily ASC, DES, IC a MC, a ostatní okénka zaškrtněte. Zobrazení čísel u mezilehlých domů obrázek dost znepřehledňuje a je také úplně zbytečné (čísla domů se standardně zobrazují v kruhu bezprostředně pod zodiakem).


Podobným způsobem si můžeme zvolit, jaké chceme standardně zobrazovat aspekty a s jakými orbisy. Po volbě SETTING –> ASPECT SETTINGS necháme volná okénka u těch aspektů, o které máme zájem, a zaškrtneme ty, které zobrazovat nechceme. Žádané orbisy si pak nastavíme ve sloupečcích "Orb". Verze 5.41f navíc umožňuje také specielní nastavení užších orbisů u všech komparativních horoskopů (partnerských, progresivních atd.), a sice v posledním řádku zapsáním čísla do okénka "Decrease comparison chart´s orbs". Ovšem pozor - v tomto případě nejde o stupně, a skutečnou velikost orbisů je třeba vyzkoušet! Velmi užitečné a žádoucí je také nastavení širších orbisů u Světel (Slunce a Měsíce) - to provedeme volbou SETTING –> OBJECT SETTINGS zapsáním čísla většího než 0 ve sloupečku "Add". Ani tady ovšem nejde o stupně - zapíšeme-li například u Slunce číslo 3.0, budou se nám hlavní aspekty při základním orbisu 6.0 zobrazovat až do zhruba 11 stupňů. Opět je třeba vyzkoušet. (U všech ostatních planet kromě Slunce a Měsíce je zapotřebí v tomto sloupečku ponechat nulu.)


A konečně poslední základní předvolba - domy, které chceme standardně používat. Tuto volbu uskutečníme postupem SETTING –> HOUSE SYSTEM a zaškrtnutím žádaného systému.


Máme-li nyní tímto způsobem nastaveny všechny základní prvky, které chceme standardně vždycky zobrazovat, uložíme si je do paměti tak, jak to bylo popsáno u nastavení vstupů a výstupů dat a časových údajů. Při každém novém spuštění programu se nám od této chvíle budou prvky, barvy, aspekty, orbisy atd. zobrazovat vždy tak, jak si přejeme.


/ nahoru /

 


VÝPOČET  ZÁKLADNÍHO  HOROSKOPU


Zadání provedeme volbou INFO –> SET CHART INFO. V tabulce "Enter Chart Info" vyplníme datum a čas ("Month", "Day", "Year", "Time").  V okénku "Time Zone" bychom měli mít číslo  -1 (jak jsme si je už přednastavili volbou DEFAULT CHART INFO). Do okénka "Daylight?" zapíšeme "no", pokud počítáme horoskop pro období, kdy neplatil letní čas, a "yes", jestli letní čas byl zaveden. Zeměpisnou délku ("Longitude") a šířku ("Latitude") vyplníme ve formátu stupně:minuty, přičemž pro délku východně od Greenwiche přidáme písmeno E (East), západně W (West), pro severní zeměpisnou šířku N (North), pro jižní šířku S (South). Například souřadnice Prahy tedy budou zapsány jako 14:25E a 50:05N. Jméno ("Name") a místo narození ("Location") pochopitelně zapisujeme bez českých háčků a čárek - při zapisování by se nám taková písmena sice v okénku zobrazila, ve výsledku však už je program bude ignorovat a nechá místo nich mezery. Klepneme na OK (popřípadě na klávesu Enter), a na obrazovce nám okamžitě naskočí žádaný horoskop s těmi objekty, barvami a parametry, jak jsme si je předem přednastavili. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" máme odshora základní písemné a číselné údaje - jméno, datum, čas, souřadnice místa narození, použitý systém domů, typ zodiaku, juliánský den, délky domů, délky a šířky planet atd. K tomu malé vysvětlení: v závorce za časem narození budeme mít uvedeno ST +1:00 GMT, nebo DT +1:00 GMT. První údaj znamená středoevropský čas (Standard Time), druhý nám naskočí při letním čase (Daylight Time), pokud při zadání v okénku "Daylight?" vyplníme "yes". Oboje se vztahuje ke světovému času na Greenwichi (GMT = Greenwich Mean Time). Aspektové linie ve vnitřním kruhu horoskopu dostaneme některé plné, jiné tečkované. Program tímto způsobem zhruba rozlišuje, v jakém orbisu příslušný aspekt je: do dvou stupňů je čára zpravidla plná, nad dva stupně tečkovaná, a čím je orbis volnější, tím jsou tečky dále od sebe.


Kromě základního, standardního zobrazení horoskopu máme nyní k dispozici i celou řadu dalších možností. Potřebujeme-li z nějakého důvodu znát délku planet a domů s přesností na 1 úhlovou vteřinu, dosáhneme jí volbou VIEW –> PRINT NEAREST SECOND, zobrazení paralel místo délkových aspektů dostaneme po volbě VIEW –> PARALLEL ASPECTS. Jakékoliv jiné objekty, o které máme zájem a které jsme vynechali v základním nastavení, můžeme zobrazit pomocí volby SETTING –> RESTRICTIONS, některou z hvězd (stálic) pak volbou SETTING –>  STAR RESTRICTIONS. Máme-li zájem o pozice planet atd. v rovníkové souřadné soustavě (v rektascenzi a v deklinaci) místo v ekliptikální délce a šířce, zvolíme SETTING –> CALCULATION SETTINGS, ve sloupci vpravo zaškrtneme okénko "Equatorial Positions", a v rámečku nad tímto řádkem ("Display Format") zaškrtneme buď "Hours & Minutes" - výsledek v textovém sloupci vedle "kolečka" dostaneme ve formátu hodiny a minuty, nebo zaškrtneme "360 Degrees" a výsledek bude ve stupních a jejich desetinných zlomcích. (Případně zobrazené paralely budou v tomto případě deklinační.) Tabulku aspektů (délkových i paralel) v grafické podobě získáme postupem CHART –>  ASPECT MIDPOINT GRID. Kromě značek aspektů v předvolených barvách tu máme v druhé polovině tabulky tzv. midpunkty (poloviční vzdálenosti), zobrazené ovšem pouze grafickými značkami znamení, ve kterých se nacházejí. Chceme-li jejich hodnoty získat přesněji (číselně), provedeme to z horní lišty nabídkou VIEW a vypnutím volby SHOW GRAPHICS. Získáme tak nejen přesné číselné pozice midpunktů, nýbrž i odchylky aspektů od jejich přesných hodnot do plusu i do mínusu (ve stupních a minutách). Volbou CHART –> CHART SETTINGS a následným zaškrtnutím okénka u řádku "Text Aspect Grid Shows Aspect Configuration" (třetí okénko shora) se nám pod takto získanou číselnou tabulkou aspektů vytisknou i přítomné aspektové konfigurace (T-kvadratury, Velké trigony atd.), program jich však bohužel rozeznává jenom několik základních. Písemný seznam aspektů dostaneme volbou CHART –> ASPECT LIST, písemný seznam midpunktů volbou CHART –> MIDPOINT LIST. Volbou CHART –> LOCAL HORIZON získáme polohy planet v daném okamžiku vzhledem k horizontu a světovým stranám, verze 5.41f nám k tomu navíc vykreslí i okamžité polohy nebeského rovníku a ekliptiky. Velmi hezkou možností je volba CHART –> INFLUENCE, která zobrazí vzájemně provázané dispozitorství jednotlivých planet vůči sobě jak z hlediska vládcovství ve znameních, tak i z hlediska vládcovství v domech jako významových ekvivalentech znamení. Skvěle přitom vyniknou zejména recepce, které se zobrazí oboustrannou šipkou mezi dvěma planetami. K návratu z jakékoliv uvedené volby zpět ke standardnímu "kolečku" potom stačí volba CHART –> STANDARD LIST, popřípadě (vracíme-li se z písemné tabulky) provedeme volbu VIEW a znovu zaškrtneme SHOW GRAPHICS. Zajímavou možnost pak navíc poskytuje verze 5.41f: volba GRAPHICS –> ADD ASPECT INFO (poslední řádek dole) nám do textového sloupce vpravo od "kolečka" přidá odstavec, který bodovacím způsobem zhodnotí úroveň vlivu harmonických a tenzních aspektů v horoskopu a jejich celkový součet. Tato možnost má samozřejmě pouze orientační hodnotu, je však docela pěkná.


/ nahoru /

 


ARCHIVACE  -  UKLÁDÁNÍ  HOROSKOPŮ


Tuto funkci umožňuje ASTROLOG  5.40, resp. 5.41f provést několika způsoby. V každém případě je však vhodné vytvořit si nejprve pomocí jiného obslužného programu (například Windows Commanderem) zvláštní adresář, popřípadě více adresářů, do kterých budeme svou práci ukládat - jinak se nám budou vypočtené horoskopy ukládat do celkové množiny všech technických, datových a podpůrných souborů tohoto programu a za pár týdnů se v nich absolutně nevyznáme.


Potřebujeme-li v budoucnosti s horoskopem jakkoliv dále pracovat (například počítat progrese, tranzity, provádět partnerské sestavy a podobně), je vhodné uložit si vypočtený radix volbou FILE –>  SAVE CHART INFO. V tabulce, která nám naskočí, si v prostředním okně ("Složky:") otevřeme předem připravený adresář, v okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") v nabídce zvolíme "Data Files (*.DAT)", do okénka vlevo nahoře ("Název souboru:") místo hvězdičky vepíšeme jméno, pod kterým chceme soubor uložit, a klepneme na OK. Soubor se uloží (jeho objem je kolem 100 bytů, tedy cca 0,1 kB), a kdykoliv v budoucnosti ho opět můžeme vyvolat postupem FILE –> OPEN CHART, otevřením příslušného adresáře v okně "Složky:" a poklepáním na jméno souboru v okně "Název souboru:".


Druhou možností je uložení horoskopu volbou FILE –> SAVE CHART POSITIONS a dále stejným postupem jako v předešlém případě. Tentokrát se ovšem data uloží v objemu 1,7 kB, zaberou tedy téměř dvacetkrát více prostoru, a navíc při zpětném vyvolání (OPEN CHART) se už na rozdíl od předchozího případu místo data, času a zeměpisných souřadnic zobrazí v textovém sloupci vedle "kolečka" pouze informace "No time or space".


Je ovšem třeba upozornit, že program při tomto ukládání akceptuje jména souborů pouze ve formátu MS DOS, jejich délka proto nesmí přesáhnout osm znaků, jména nesmí obsahovat mezery ani čísla a pochopitelně ani českou diakritiku (háčky a čárky). Je proto nabíledni, že budeme-li takto chtít ukládat větší množství horoskopů, za krátký čas se v jejich jménech přestaneme orientovat. Nabízí se tu proto ještě další možnost - ukládat soubory jako grafiku ve formátu .bmp, a sice volbou FILE –> SAVE CHART BITMAP. V okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") zvolíme "Windows Bitmap (*.BMP)", a v okénku vlevo nahoře opět místo hvězdičky vepíšeme jméno. Stejně jako v prvním případě může být sice dlouhé pouze osm znaků, a celkový objem takto uloženého souboru je kolem 170 kB, důležité však je, že je možné s ním dále pracovat v jakémkoliv grafickém editoru. Dá se tak překopírovat do jiného archivního adresáře pod Windows, následně přejmenovat libovolně dlouhým názvem včetně mezer i české diakritiky (třeba Vopičková Anastázie), a nakonec převedením do formátu .GIF je možné zmenšit jeho objem na cca 20 kB. I tak je to sice oproti prvnímu případu mnohonásobně víc, a je také zřejmé, že takový soubor může sloužit už pouze jako archivní a dále s ním astrologicky pracovat už nelze, díky libovolně dlouhému českému jménu však můžeme mít takových archivních horoskopů tisíce, a stále je možné se v nich s přehledem vyznat.


/ nahoru /

 


PROGNÓZY


Přímým zadáním umožňuje ASTROLOG verze 5.40 i verze 5.41f počítat primární a sekundární direkce a tranzity. Horoskopy revolucí (solárních, lunárních atd.) je samozřejmě možné počítat také, postup je však poněkud složitější a dostanu se k němu v závěru této kapitoly.


Sekundární direkce (progrese) jsou nejjednodušší. V prvé řadě je nutné zadat základní horoskop (radix) ať už volbou INFO –> SET CHART INFO, nebo přímým natažením z archivu (FILE –> OPEN CHART). V dalším kroku provedeme INFO –> PROGRESSED AND NATAL, a na obrazovku nám okamžitě naskočí progresivní horoskop ve vztahu k radixu. Vnitřní kruh planet a soustava domů patří radixu, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) jsou zobrazeny planety progresivní, aspektové čáry jsou vedeny od progresivních planet k planetám a klíčovým bodům radixovým. V textovém sloupci vpravo patří tabulka délek domů k radixu, délky planet patří planetám progresivním. Používáme-li verzi 5.40, je nyní užitečné pomocí volby SETTING –> ASPECT  SETTINGS snížit přednastavené orbisy aspektů, popřípadě zrušit některé vedlejší a podružné aspekty (kvintily, polokvadratury a pod.), čímž se nám síť aspektových čar ve vnitřním kruhu velmi zpřehlední. U verze 5.41f můžeme mít snížené orbisy už předem nastaveny, tato operace nám tedy odpadne, a navíc tu máme i dvě dost podstatná vylepšení. Především se nám v textovém sloupci nahoře zobrazí dvě hlavičky - pod nadpisem "Inner ring:" máme údaje patřící k radixu, pod zeměpisnými souřadnicemi místa narození pak máme druhý odstavec, nadepsaný "Outer ring progressed to:" s datem a časem poloh progresivních planet. To je užitečné vylepšení, které u verze 5.40 velmi citelně chybí. Druhé vylepšení, které verze 5.40 nemá, spočívá ve volbě SETTING –>  PROGRESS RESTRICTIONS, kde si můžeme pouhým zaškrtnutím zrušit zobrazení ASC, DES, MC a IC (v sekundárních direkcích jde pouze o pohyby planet ve dnech po narození).


Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že takto získaný horoskop je počítaný k aktuálnímu datu, načtenému ze systémového času počítače. Pokud chceme získat progrese k datu narozenin podle klasického klíče jeden den po narození = jeden rok života, klepneme v horní liště na INFO, potom ve čtvrtém řádku SET CHART # 2 INFO, a v tabulce "Enter Chart # 2 Info" nastavíme potřebné datum a čas.


Primární direkce: po zadání radixu provedeme volbu CHART –> PROGRESSIONS, v rámečku vlevo dole ("Progression Settings") zaškrtneme "Solar Arc Progression", a potvrdíme OK. Další postup je stejný jako u progresí (INFO –> PROGRESSED AND NATAL), a také zobrazení a další podrobnosti se shodují s tím, co jsem napsal v předchozích odstavcích. Direkční klíč, se kterým program pracuje, je Ptolemaiův (1 stupeň = 1 rok), a bohužel nejde změnit.


Tranzity: po zadání radixu provedeme volbu INFO –> TRANSIT AND NATAL, ostatní je opět shodné s progresemi i direkcemi, včetně získání tranzitů k libovolnému jinému datu a času než je datum a čas aktuální. S velkou výhodou tu však můžeme použít funkci animace. V horní liště klepneme na ANIMATE, potom JUMP RATE, a v menu si zvolíme krok, se kterým chceme animaci provádět (devět možností od sekundy až po tisíciletí). Animaci, která se nám okamžitě po této volbě rozběhne, zastavíme stiskem klávesy P (pause), a můžeme pokračovat v dalších volbách: postupem ANIMATE  –>  JUMP  FACTOR si můžeme určit, jestli chceme postupovat po 1 nebo více zvolených jednotkách (můžeme tak "jet" například v pětiminutových krocích), ANIMATE –>  REVERSE DIRECTION spustí animaci zpětně (i během probíhající animace můžeme měnit směr posunu dopředu a dozadu opakovaným tisknutím klávesy R), při zapnuté pause (P) můžeme po zvoleném kroku postupovat vpřed nebo vzad opakovaným tisknutím kláves  +  nebo  -. Velmi názorně tak můžeme pozorovat měnící se aspektové vazby tranzitujících planet k planetám a uzlovým bodům radixovým v průběhu času.


Solární revoluce: postup při výpočtu tohoto prognostického horoskopu je poněkud složitější než v předchozích případech. Po zadání radixu provedeme v první řadě volbu VIEW –> PRINT  NEAREST SECOND, v textovém sloupci vpravo se nám zobrazí délky všech prvků ve formátu stupně, minuty a vteřiny. Protože nám jde o přesnou délku Slunce v okamžiku narození, poznamenáme si tuto délku na kousek papíru. Potom zvolíme INFO –> SET CHART # 2 INFO, zadáme datum narozenin v tom roce, pro který chceme solár počítat, čas nastavíme na poledne, a potvrdíme volbu stiskem OK. Po další volbě INFO –> COMPARISON CHART nám naskočí porovnávací horoskop, kde stejně jako v předchozích případech vnitřní kruh planet a domy jsou radixové, vnější kruh planet plus ASC, MC, DES a IC patří solárnímu horoskopu. Délka Slunce v textovém sloupci vpravo ovšem nebude odpovídat jeho délce v radixu, jak ji máme poznamenanou. Spustíme proto opět animaci, jak byla popsána v případě tranzitů, podle potřeby dopředu nebo dozadu, pozorujeme měnící se délku solárního Slunce, a stiskem klávesy P zastavíme animaci v okamžiku, kdy solární Slunce dosáhne délky shodné s délkou jeho radixové polohy s přesností na 1 úhlovou vteřinu. Pokud chceme znát přesný čas této konjunkce, zjistíme ho postupem INFO –> SET  CHART # 2 INFO, u verze 5.41f máme tento čas přímo uvedený v textovém sloupci v hlavičce pod nadpisem "Outer ring:".


Stejný postup jako u solární revoluce použijeme i tehdy, chceme-li počítat revoluci lunární nebo planetární. Aspektové tabulky ke všem takto získaným předpovědním horoskopům (CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) jsou postaveny tak, že v prvním sloupci zleva jsou planety radixové, v první řádce shora jsou planety, odpovídající té které prognostické metodě.


/ nahoru /

 


PARTNERSKÉ  HOROSKOPY


Zadáme nativity prvního a druhého partnera buď postupem INFO –> SET CHART INFO pro prvního, INFO –> SET CHART # 2 INFO pro druhého z partnerů, nebo vyvoláním z předem vytvořeného archivu FILE –> OPEN CHART a FILE –> OPEN CHART # 2. Na monitoru se nám zobrazí horoskop prvního z partnerů, a dále máme na výběr jednu ze čtyř možností:


1) INFO –> COMPARISON CHART zobrazí (podobně jako jsem to popsal v případě prognóz) ve vnitřním kruhu horoskopu planety a individuelní domy prvního, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) planety a uzlové body (ASC, DES, MC a IC) druhého z partnerů, aspektové čáry pak směřují od planet jednoho k planetám druhého. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" opět patří délky domů k radixu prvého, délky planet k radixu druhého partnera. U verze 5.41f pak znovu máme dvojitou hlavičku - pod "Inner ring:" jméno a data narození prvního, "Outer ring:" druhého z partnerů. Aspektová tabulka (volba CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) je postavena stejně jako v případě prognóz - planety prvního z partnerů jsou v prvním sloupci vlevo, planety druhého partnera v první řádce shora.


2)  INFO –> SYNASTRY CHART zobrazí do sítě domů prvního z partnerů pozice planet druhého, aspekty patří tentokrát pouze planetám druhého z partnerů. Vhodně to opět dokumentuje verze 5.41f, kde v prvním odstavci hlavičky pod nadpisem "Synastry. Houses:" máme uvedeno datum, čas, místo a zeměpisné souřadnice prvního partnera, kterému patří i délky domů, v druhém odstavci pod hlavičkou "Planets:" pak jsou data narození druhého, jemuž patří také délky planet. Verze 5.40 toto bohužel neumí, a v hlavičce tak stále zůstávají pouze data prvního z partnerů, což činí výsledný horoskop po uplynutí nějaké doby od výpočtu zcela nesrozumitelným.


3)  INFO –> COMPOSITE CHART vytvoří vztahový horoskop, kde polohy planet a uzlových bodů se nacházejí přesně v polovičních vzdálenostech planet a bodů každého jednotlivého radixu. Pro příklad: Slunce prvního partnera stojí v radixu na délce 20 stupňů Kozoroha, Slunce druhého na délce 10 stupňů Štíra, délka Slunce v kompozitním horoskopu proto bude 15 stupňů Střelce. U verze 5.41f jsou v hlavičce opět data a místa narození obou partnerů.


4)  INFO –> TIME / SPACE MIDPOINT CHART je umělý horoskop, spočítaný pro datum a čas přesně v polovině mezi daty a časy obou partnerů a pro místo se zeměpisnými souřadnicemi přesně v polovině mezi místy narození obou z nich (tzv. kombin). Obě data i místa znovu tiskne v textovém sloupci pouze verze 5.41f.


Při střídání jednotlivých zobrazení doporučuji vrátit se vždycky nejprve k základnímu zobrazení prvně zadaného horoskopu volbou INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom klepnout na další volbu. Jinak riskujeme, že program začne zmatkovat a ukazovat nesmyslné obrázky.


/ nahoru /

 


POROVNÁNÍ  VÍCE  HOROSKOPŮ


Program umožňuje vzájemné porovnávání až 4 horoskopů naráz. Po volbě INFO –> CHART # 3  AND # 4 nám naskočí tabulka, ze které můžeme zadávat jednotlivé horoskopy buďto stažením z již existující databáze (levý sloupec OPEN CHART...), nebo ručním zadáváním jednotlivých dat (pravý sloupec SET CHART INFO...). Ve spodní části tabulky je rámeček označený "Wheel Chart Is", ve kterém můžeme po zadání všech horoskopů zaškrtnutím zvolit zobrazení jednoho (prvně zadaného) horoskopu ("Single Wheel"), dvou ("Dual Wheel") - ten je shodný s již popsanými komparativními horoskopy, tří ("Tri-Wheel") nebo čtyř ("Quad-Wheel") horoskopů - tady je rozdíl proti předchozím zobrazením v tom, že planety prvně zadaného horoskopu jsou v největším kruhu (nejblíže zodiaku), k prvně zadanému horoskopu patří také soustava domů, a planety dalších dvou (tří) horoskopů se zobrazují v soustředných kruzích vždy blíže a blíže ke středu. Z takového zobrazení je zřejmé postavení planet dvou nebo tří partnerů v individuelních domech prvního, zcela zde však chybí aspektové čáry, které se pro tento případ už nedají sestrojit.


/ nahoru /

ASTROKARTOGRAFIE


je další velmi užitečnou funkcí programu ASTROLOG v obou jeho verzích. Po zadání nativity ať už formou INFO –> SET CHART INFO nebo stažením z databáze (FILE –> OPEN CHART) a následnou volbou CHART –> ASTRO-GRAPH získáme mapu světa, přes kterou je vedena řada svislých přímek od severu k jihu a mnoho sinusovkám podobných křivek. Svislé linie zobrazují průběh MC a IC, křivky přísluší průběhům ASC a DES. Pro porozumění této mapě je velmi žádoucí mít volbou VIEW –> SET COLORS zapnuté barevné zobrazení jednotlivých živlových elementů, v černobílém provedení je mapa dost obtížně srozumitelná. Zvolíme-li si tak například pro ohnivý element červenou barvu a pro vzdušný element modrou, okamžitě se nám polovina křivek na mapě zobrazí červeně (ASC) a polovina modře (DES). U počátků červených křivek na spodním (jižním) okraji mapy máme vždycky zobrazenu některou z planet. Je-li u tohoto počátku zobrazený například Jupiter, můžeme sledováním této červené křivky zjistit, ve kterých místech na Zeměkouli by se pro zadaný radix (respektive pro zadané datum a čas) nacházel Jupiter přímo na ascendentu. U severního okraje mapy se nám barva křivky ve většině případů změní z červené na modrou a klesá zpátky k jižní straně - pro uvedený příklad by to znamenalo, že v místech, kterými tato modrá křivka prochází, by se Jupiter nacházel přímo na descendentu. A podobné je to i s MC a s IC. Zvolíme-li pro živel země černou barvu a pro živel vody barvu zelenou, polovina svislých přímek na mapě bude černá (MC) a polovina zelená (IC), a planety, které se na koncích těchto linií nacházejí (tentokrát na jižním i na severním okraji mapy) pak ukazují, ve kterých místech na Zemi by se taková planeta pro zadané datum a čas nacházela přímo na MC nebo přímo na IC.


/ nahoru /

EFEMERIDY


Užitečná je rovněž funkce výpočtu efemerid, a to zejména ve své grafické podobě. Zadáme-li volbou INFO –> SET CHART INFO libovolné datum, čas 0:00 a do okénka "Time Zone" vepíšeme nulu (místo v tomto případě není důležité, zadat je však musíme, jinak program hlásí chybu), například 5. května 2003, 0:00 GMT, a provedeme volbu CHART –> EPHEMERIS, naskočí nám okamžitě grafická tabulka průběhu poloh planet během celého května roku 2003 v 0 hodin světového času (vodorovné řádky odpovídají dnům, svislé sloupce znamením). Po volbě VIEW a vypnutí SHOW GRAPHICS se nám zobrazí polohy všech planet v číselné podobě - například Venuše 5. května 2003 v 0:00 GMT bude mít polohu 16°06¢ Berana, a v tabulce proto najdeme údaj 16Ar06. Použijeme-li nyní (při zapnutém grafickém zobrazení) volbu GRAPHICS –> MODIFY  CHART, zobrazí se nám průběh poloh planet během celého zadaného roku, takže máme okamžitě před očima kupříkladu všechny retrogradity nebo vícenásobné konjunkce (v roce 2003 to například ve třetí dekádě srpna bude velmi těsná trojkonjunkce Slunce, Jupitera a Venuše na konci znamení Lva). I tady pak je velmi užitečné rozlišit barvami jednotlivé planety podle jejich příslušnosti k živlovým elementům (například červená barva pro ohnivý živel zobrazí červeně i všechny linie příslušející Slunci, Marsu a Jupiteru podle jejich domicilů Lva, Berana a Střelce).


/ nahoru /

 


NĚKTERÉ  DALŠÍ  ZAJÍMAVÉ  FUNKCE


Kalendář: po volbě CHART –> CALENDAR se zobrazí kalendář pro zadaný měsíc, volbou GRAPHICS –> MODIFY CHART obdržíme kalendář na celý rok.


Východy, západy a kulminace: volbou CHART –> RISING AND SETTING získáme pro zadaný den a zeměpisnou polohu tabulku přesných časů východů, západů, horních a dolních kulminací (průchodů MC a IC) všech těles, která máme v základním nastavení přednastavena, nebo která si dodatečně zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS.


Čtvercové zobrazení: pokud se nám z nějakého důvodu zobrazí "kolečko" horoskopu šišatě, vrátíme mu kruhový tvar volbou GRAPHICS –> SQUARE SCREEN.


Volba velikosti znaků:  GRAPHICS –> CHARACTER SCALE, možné jsou čtyři velikosti.


Zobrazení "kolečka" bez aspektů: GRAPHICS –> MODIFY DISPLAY.


Zobrazení bez textového sloupce: GRAPHICS  –>  vypnout SHOW CHART INFO.


Čas mezi daty: po zadání dvou různých nativit volbou INFO –> DATE DIFFERENCE CHART získáme tabulku, která nás informuje, kolik let, měsíců, týdnů, dní, hodin, minut a sekund uplynulo od jednoho data ke druhému.


Biorytmy: po zadání nativity a volbě INFO –> BIORHYTHM CHART se nám zobrazí průběh fyzického, citového a intelektuálního potenciálu v daném dni.


Přesné časy aspektů: Pokud po spuštění programu, když máme na monitoru aktuální stav oblohy v daném okamžiku, provedeme volbu CHART –> TRANSITS, a v tabulce "Transit Type" vlevo nahoře zaškrtneme volbu "Transit To Transit Hits", dostaneme přesné časy exaktních vzájemných aspektů, do kterých se dostávají planety v daném dni, popřípadě přesné časy vstupů planet do jednotlivých znamení. Chceme-li získat přehled časů přesných aspektů planet v průběhu celého měsíce, stačí zaškrtnout v tabulce "Search For Hits Over" vpravo nahoře "Given Month". Zaškrtneme-li "Given Year", nevypočítá se nám tabulka celá, i tady však máme možnost pomocí volby ANIMATE a kláves + nebo - postupovat po zvoleném kroku (dni nebo měsíci) dopředu nebo dozadu. Pokud se nám u některé planety v tabulce objeví informace "S/R", znamená to, že v tom dni a okamžiku se mění směr jejího pohybu z direktního na retrográdní, naopak informace "S/D" znamená změnu z retrográdního pohybu na direktní. Provedeme-li volbu CHART –> TRANSITS při zadaném radixu a zaškrtneme-li v tabulce "Transit Type" okénko "Transit To Natal Hits", vypíší se nám časy přesných aspektů transitujících planet k planetám radixovým v celém právě probíhající měsíci. Případnou změnu dne, měsíce nebo roku, pro které nás tranzity k zadanému radixu zajímají, můžeme nastavit změnou data v rámečku vlevo dole ("Do Transits For"). A pokud by nás v daném období (dni, měsíci, roce) zajímaly tranzity pouze jedné planety, například Saturna, můžeme si všechny ostatní planety vyřadit zaškrtnutím v tabulce, kterou získáme volbou SETTING –> TRANSIT RESTRICTIONS. Musíme však při tom všem dbát na to, abychom neměli současně v menu INFO zaškrtnutou volbu TRANSIT AND NATAL, protože v takovém případě by nám program v tabulce vypisoval zcela nesmyslné výsledky! Chceme-li přejít od grafického zobrazení tranzitů pro zadaný radix v daném dni (kterou jsme provedli volbou INFO –> TRANSIT AND NATAL) k písemné tabulce přesných časů, musíme napřed provést volbu INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom, jako další krok, provést CHART –> TRANSITS atd.! Zpět z písemné tabulky ke grafickému zobrazení tranzitů se dostaneme opětovnou volbou VIEW –> SHOW GRAPHICS a INFO –> TRANSIT AND NATAL.


 


Program ASTROLOG 5.40 i 5.41f disponuje celou řadou dalších grafických i tabulkových možností, množstvím předvolitelných maker, přepínačů a klíčů, nastavováním nejrůznějších možností zobrazení atd., k jejich plnému využití však vede cesta už pouze prostudováním celého stostránkového anglického manuálu, který je na internetu volně k dispozici. Funkce, které jsem se v tomto krátkém návodu pokusil popsat, ale zcela postačují k ovládání programu při všech běžně používaných operacích astrologické praxe.


Z anglického originálu přeložil Petr Trnka


/ nahoru /

Download programu zdarma

 

Astrolog 5.40

 

Efemeridy k programu v rozmezí 5260 př.n.l. až 3501 n.l.


Připravujeme:

 

Download české verze a dalších novějších verzí programu


/ nahoru /

 

 

 

Máte-li dobrý nápad, nebo užitečný odkaz, napište nám do komentářů. Vaše podněty budeme zpracovávat.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Готовые Входные Лестницы Для Загородного Дома

(Jimmylop, 29. 1. 2023 22:33)

Ступеньки https://metstairs.ru/produkciya/vintovye-lestniczy

Изготовление металлической лестницы и сборка ее своими руками https://metstairs.ru

Скрипучие деревянные конструкции, ведущие в спальню и детскую, вписываются не в каждый интерьер современных домов https://metstairs.ru/karkasy-zakrytogo-tipa
Достойная им альтернатива – ступени из металла https://metstairs.ru/kalkulyator-99
Несмотря на сложности обработки материала и трудности при монтаже, металлические лестницы на второй этаж самый долговечный и безопасный вариант https://metstairs.ru/kalkulyator-6
Они отличаются не только прочностью, но и легкостью, возможностью выполнить изделие в самом невероятном стиле https://metstairs.ru
Огромное разнообразие конструкций, форм, цветовых решений позволяет реализовать различные дизайнерские задачи https://metstairs.ru/produkciya/lestnicza-na-tetivah

Особенности современных металлических лестниц для дома: изготовление и отделка https://metstairs.ru

Лестницы наклонные на тетивах https://metstairs.ru/produkciya/lestnicza-na-tetivah

Маршевые лестницы https://metstairs.ru/produkciya/vintovye-lestniczy

Nespresso Decaffeinato

(LarryInamy, 29. 1. 2023 22:01)

Мы предлагаем вам приобрести кондитерский инвентарь в Москве как для начинающих кулинаров, так и тех, чей талант уже давно известен https://nevkusno.ru/catalog/razryhlitel-pekarskiy-poroshok-uluchshitel-testa/uluchshitel-muki-unipan-super-100-gr/
Конечно, приготовить торт можно и без специальных приспособлений https://nevkusno.ru/catalog/kapsuly-iz-shokolada/
Но тогда ваше кулинарное изделие не будет иметь той эстетики, которой можно добиться с предметами этого каталога https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-tortaflex-serdce-14-2h13-7-sm-amore600-silikomart/
И если вы решите радовать тортами не только своих близких, но и заниматься их производством профессионально, то обойтись без специальных инструментов у вас не получится https://nevkusno.ru/catalog/kapsuly-iz-shokolada/

Торт – это лакомство, которое любят все https://nevkusno.ru/catalog/ekstrudery/
Без кондитерских изделий не проходит ни один праздник https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-tortaflex-serdce-14-2h13-7-sm-amore600-silikomart/
Красиво украшенный десерт является обязательным атрибутом Дня Рождения или Свадьбы https://nevkusno.ru/wholesale/konditerskiy-inventar/
Настоящие кулинары могут так украсить торт, что он станет настоящим произведением искусства https://nevkusno.ru/catalog/formy-dlya-mussovyh-tortov-i-pirozhnyh/silikonovaya-forma-tortaflex-serdce-14-2h13-7-sm-amore600-silikomart/
Конечно, сделать это без таланта нельзя https://nevkusno.ru/catalog/shokolad-belyy/shokolad-belyy-34-kakao-irca-500-gr/
Но даже имея художественный дар, создать из кондитерского изделия шедевр можно только с помощью специальных инструментов https://nevkusno.ru/catalog/shokolad-gor-kiy/shokolad-gor-kiy-75-kakao-bez-lecitina-v-galetah-tanzanie-cacao-barry-500-gr/
Купить которые можно в нашем магазине кондитерского инвентаря https://nevkusno.ru/catalog/luxio-lyuksio/lux-gel-114-gel-dlya-nogtey-luxio-fairy/

Инструменты и инвентарь; Зерно и мука; Пищевые добавки и улучшители; Готовые смеси для выпечки; Посыпки, специи и начинки https://nevkusno.ru/catalog/luxio-lyuksio/lux-gel-165-gel-dlya-nogtej-luxio-prerogative/

Арт https://nevkusno.ru/catalog/luxio-lyuksio/lux-gel-165-gel-dlya-nogtej-luxio-prerogative/
: 3736868 ; Доляна Китай 45 см ? 35 см ? 0,1 см Стекловолокно, антипригарное покрытие В боксе 144 шт https://nevkusno.ru/catalog/cvety-s-edobnye-suhie/

Материал: сталь, особенности: мытье в посудомоечной машине, высота: 7 см, количество: 3 шт https://nevkusno.ru/catalog/nespresso-/kofe-v-kapsulakh-nespresso-ethiopia-10-sht/

Формы для расстойки и выпекания https://nevkusno.ru/catalog/fistashkovaya-pasta/

Пейзаж Картины

(RobertAbism, 29. 1. 2023 21:51)

За истории искусства можно указать на несколько любопытных явлений https://ot-ido.art/u/barysnikov-vitalij
Таковы в XI веке бронзовые двери собора — произведение искусного литейщика епископа Бернвальда, в XII веке — большая купель в церкви святого Варфоломея в , колоссальный на каменной стене в и пластические украшения и соборов во в XIII веке — так называемые Золотые Ворота во , купель собора и прочие https://ot-ido.art/work/view?id=5169

В бронзовом веке, обычно использовались две формы из бронзы: на 90% меди и 10% олова https://ot-ido.art/u/najmusin-viktor
<>2 ]
Установка скульптуры https://ot-ido.art/work/view?id=3301
Небольшие скульптуры заказчики устанавливают своими силами https://ot-ido.art/artist/page?id=1242
После выхода с производства скульптура полностью готова к установке и имеет все закладные детали https://ot-ido.art/u/geta-sergej
Стоимость этих работ варьируется от 30 до 70 тыс https://ot-ido.art/work/view?id=6825
руб https://ot-ido.art/artist/page?id=339

– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его https://ot-ido.art/artist/works?id=111
Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее https://ot-ido.art/work/view?id=1889
Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму https://ot-ido.art/u/kalinin-dmitrij
Наташа знала, что стонал не князь Андрей https://ot-ido.art/work/view?id=2447
Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее https://ot-ido.art/work/genre?id=11
Графиня переглянулась с Соней https://ot-ido.art/u/eskin-arkadij

Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным https://ot-ido.art/work/genre?id=38
Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, – все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству https://ot-ido.art/u/gorelova-dara

Затем, с первых столетий, следовавших за вторжением в , не сохранилось достоверных источников информации и памятников, но с конца VII века до н https://ot-ido.art/work/genre?id=117
 э https://ot-ido.art/u/kalinin-dmitrij
появляются доказательства широкой художественной деятельности греков, обращённой преимущественно на изготовление роскошных приношений в , сосудов для вина и другой хозяйственной утвари https://ot-ido.art/work/view?id=4982
Производством их занимались в особенности и мастера, достигшие больших успехов в технике обработки https://ot-ido.art/u/nekrasov-oleg

Компании Окон Пвх

(Thomashew, 29. 1. 2023 21:43)

Водоотлив - 450 руб https://okno.ooo

“ Заказывала балконную группу (окно+балконная дверь) в офисе на Лермонтова 319 https://okno.ooo/gotovye-plastikovye-okna/plastikovoe-okno-1000-x-1200
Хочу выразить благодарность Щенёвой Ольге за доброжелательность и https://okno.ooo/shtulpovye-okna
” Полностью https://okno.ooo/windows

Наиболее востребованные конфигурации окон (*на декабрь 2022)
Наш подбор сотрудников очень прост и понятен - мы работаемтолько с теми, кто любит то, что делает!
от 29 800 руб https://okno.ooo
/окно https://okno.ooo/plastikovoe-osteklenie-balkonov

Трехстворчатое https://okno.ooo/windows

Центр Переквалификации

(WilliamBoype, 29. 1. 2023 20:50)

Всероссийский центр саморегулирования с 2004 года занимается юридическим сопровождением строительного бизнеса во всех регионах России https://гклидер.рф
Консультанты Центра составляют независимые рейтинги СРО, помогают оформлять допуски и выполнять другие требования к проектным, строительным и изыскательным компаниям https://гклидер.рф

Проходила курсы по судебной экспертизе https://гклидер.рф
Нашла просто в поисковике несколько организаций, созвонилась и выбрала СРО https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Самое большой плюс (для меня) это онлайн -общение с преподавателями https://гклидер.рф
И вопросы задав https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/

+7 495 680-27-15 Сегодня c 09:00 до 18:00 https://гклидер.рф

Закон требует членства в саморегулируемой организации в следующих случаях:
За 1 день 6000 р https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

Лицензии МЧС https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/

Гирлянды На Деревья Светодиодные

(Bruceesome, 29. 1. 2023 20:38)

При заливающем типе видно весь дом и зоны вокруг него https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
Для реализации используются прожекторы высокой мощности с разными цветовыми оттенками для углубления теней или выделения преимуществ дома https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-446351617956-oblegchennaya-girlyanda-s-prozrachnimi-t
Заливающий тип используется для архитектурных памяток или освещения элементов ландшафтного дизайна https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

Если вы ищете низкую цену на Ландшафтный подвесной светильник NOVOTECH IVORY LED 358122, то интернет-магазин Евросвет поможет вам совершить выгодную покупку https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
На официальном сайте Евросвет вы найдете детальные фото и подробные характеристики товара из серии Подвесные светильники https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi
И, самое главное, честные отзывы на Ландшафтный подвесной светильник NOVOTECH IVORY LED 358122 от реальных покупателей https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
Не уверены? Хотите проконсультироваться? Специалисты Евросвет всегда готовы помочь! Советы и инструк https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

Лампы ДНАТ имеют яркий оранжево-желтый свет, цветовой спектр сдвинут в красно-желтую область, что удачно используются в уличных фонарях, освещающих склады и заводские площади https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii

Загородный дом не должен утопать в свете прожекторов и светодиодов, но и тусклое освещение у парадного входа вызывает печальные мысли https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/v2
Обязательно освещаются фасад дома, зона отдыха и барбекю, проходные дорожки к основным строениям, задний двор и парковка https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher

Во въездной зоне и возле гаража устанавливают мощные функциональные светильники, которые выглядят проще декоративных и стоят дешевле, зато надежны и обеспечивают яркое заливное освещение https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-289562481031-belt-lait-pyatizhilnii-belii-ili-chernii
В таких светильниках используются, как правило, галогенные лампы https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/profi

Контроль сопротивлений кабельной продукции https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-637115709091-dyuralait-kruglii-be-zon
Условия проведения испытаний, требования к окружению и прибору https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-637115709091-dyuralait-kruglii-be-zon
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-992165094149-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
Порядок измерения мегаомметром https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-244767563591-belt-lait-dvuhzhilnii-chernii-i-belii-s
Оценка результатов испытаний и их периодичность https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-642339341169-prozrachnie-lampochki-1w-dlya-belt-laita
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/195474176-992165094149-belt-lait-dvuhzhilnii-belii-i-chernii-s
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-772320672151-retro-girlyanda-so-svisaniem-10m-na-cher
https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/tproduct/1-706497614521-oblegchennaya-girlyanda-so-svisaniem-s-p

Предлагаю Услуги Перевозки Грузов

(Richarddaype, 29. 1. 2023 20:19)


Транспортная компания
Транспортные компании Иркутска предлагают два варианта автоперевозок:
Транспортная компания
Транспортная компания
Грузоперевозки Международные перевозки Мультимодальные перевозки Ответственное хранение Экспедирование грузов https://vtorservice.ru/vtorsyre/

Продать Машину В Нерабочем Состоянии

(ArnulfoPoeni, 29. 1. 2023 20:00)

Такая распространенная практика, как скупка автомобилей , применяется многими автодилерами https://vykupauto55.ru/vykup-land-rover/
Сама процедура займет совсем немного времени https://vykupauto55.ru/vykup-lizingovyh-avto/
Сводится она к переоформлению документов и проверке технического состояния транспортного средства https://vykupauto55.ru/vikup-avto-posle-dtp/
У этой услуги есть целый ряд преимуществ, как для автосалона, таки для владельца авто https://vykupauto55.ru/vykup-peugeot/

Сотрудничество с выкупщиками просто, оно просто, условия прозрачны, оплату удается получить на банковскую карту или наличными https://vykupauto55.ru/vykup-avto-bez-dokumentov/
Порядок выкупа автомобиля несложен:
Работая в сфере автовыкупа более 15 лет, мы, можем смело пообещать: покупаем авто дороже всех, любые марки и модели, любых годов выпуска и в любом состоянии https://vykupauto55.ru/vykup-peugeot/
Бесплатный выезд для оценки авто, полная чистота сделки, расчет сразу https://vykupauto55.ru/vykup-avariynyh-avto/
Выкупаем автомобили по всей Кемеровской области https://vykupauto55.ru/vykup-hyundai/

Для того, чтобы утилизировать автомобиль полностью (с агрегатами) нужно собрать все вышеперечисленные документы https://vykupauto55.ru/vykup-avto-s-vyezdom/
После чего автоинспектор ГИБДД выдаст соответствующую справку https://vykupauto55.ru/vykup-arestovannyh-avto/

Добрый вечер! Можно ли поставить на учет в РФ авто ВАЗ 2113(14й купе) 2013(декабрь) года https://vykupauto55.ru/vykup-bmw/
Авто на учете в Казахстане, куплена а автосалоне, нет ПТС(КЗ не выдаются) https://vykupauto55.ru/vykup-volvo/
Если
Наша компания занимается выкупом любых автомобилей на запчасти https://vykupauto55.ru/vykup-avto-za-nalichnye/
Ведь если Вы решили сдать ее в разбор, значит у нее нет дальнейшего шанса стать юридически честной или она в таком состоянии, что передвигаться на ней опасно или противоречит законам Российской Федерации https://vykupauto55.ru/vykup-avto-so-shtrafami/
 Почему люди хотят продать машину к нам на запчасти?Нет средств восстанавливать машину после серьезного ДТПАвтомобиль имеет запреты или ограничения, по которым не возможно передвигаться на дорогах общего пользованияПросрочен ввоз из-за рубежа, автомобиль не растаможенАвтомобиль имеет серьезные технические проблемы, чтобы решить их придется вложить еще одну стоимость автомобиляАвтомобиль в максимально плохом состоянии Мы принимаем любые автомобили на запчасти, мы не основываемся на каком-то конкретном бренде, выбрав нашу команду, Вы избавите себя от хлопот с продажей Вашего транспорта https://vykupauto55.ru/vykup-avto-s-ogranicheniem-registracionnyh-deystviy/

Постройка Домов

(Frankjam, 29. 1. 2023 19:50)

Каждый день человек проводит в делах и заботах, и только вечером сидя в кухне за чашкой чая можно https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Последние посты Свежие комментарииЛиза к записи Катя к записи Маргарита к записи Введите ваш е-мейл, чтобы получать новости с сайта
Ранее использовались цвета более насыщенных и ярких тонов зеленой палитры https://sferahome.ru/stroitelstvo
Начиная с 2017 года использование травянистой зелени во внутренней отделке придает комнате просторность и легкость https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Такие детали, как камин и лестница, усиливают ощущение комфорта при проживании на территории деревянного здания из бревна https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Хорошо, если есть возможность поставить классическую модель из натуральных материалов https://sferahome.ru
Но есть и электрические имитации, которые так же абсолютно безопасны https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Они отличаются и расширенным списком из дополнительных функций в комплекте https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe

Мы хотим поблагодарить Вас https://sferahome.ru/dizajn-interera
Спасибо Вам большое за такой великолепный дизайн-проект https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Эта большая удача встретить именно Вас в таком огромном мире дизайнерских услуг https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Мы даже представить не могли, что на расстоянии в тысячу километров, можно сотворить такую красоту без выезда на объект, и еще к тому же получить массу положительных эмоций https://sferahome.ru
Это все говорит о том, что Вы профессионалы своего дела https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
В процессе нашего общения-работы, казалось,что Вы заняты только нами, вы постоянно на связи и всегда готовы принять массу дурацких вопросов от нас https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Комнату, оформленную светлой гаммой проще декорировать деталями https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Натуральные неброские тона проще справляются с задачей связывания всех предметов интерьера в стилистически цельный образ по сравнению с темными цветами https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana

Киноконцертные и многофункциональные залы позволяют проводить различные мероприятия в условиях одного помещения https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Отличительная черта данных залов - высокая интеграция технологических систем,

Разборка Бензоинструмента В Москве

(Marcusdaype, 29. 1. 2023 19:13)

В период действия гарантийного срока владелец вправе потребовать устранение недостатков в услуге на безвозмездной основе, включая необходимые работы по монтажу/демонтажу https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/kryishka_benzobaka_694261_792647_695737_dlya_dvigatelya_BRIGGS_STRATTON-8653


Выберите способ доставки и оплаты, заполните все поля необходимые для доставки заказа, учитывая, что поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/kryilchatka_g_k_Sabo_SA_15178_RP_004722-7989

Комментарий Сплошной обман и кидалово https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/kryishka_korpusa_vozdushnogo_filtra_595660_dlya_dvigatelya_Briggs_Stratton-7701
Если приобретёте у них не рабочие комплектующие, о возврате или обмене можете забыть https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/val_reduktora_s_chervyakom_SJ_030_dlya_snegouborschika_CHAMPION_ST656_656BS_761e_762E_861BS-673
Будут кивать друг на друга, придумывать кучу причин (то денег в кассе нет, то директора), кормить завтраками, лишь бы не возвращать деньги https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/remen_754_04069_dlya_traktora_MTD_BOLENS_CUB_CADET_YARD_MAN_EFCO-11119
Комплектующие - откровенный китайский шлак, по цене оригинала https://zapchasti-remont.ru/shop/zapchasti_benzo_i_dizelnyih_generatorov/
Не хотите получить проблемы и геморрой, не связывайтесь с этой шарашкой https://zapchasti-remont.ru/shop/EFCO_OLEO_MAC_EMAK/
______________________________________________________________________________
включающий в себя: ось балансирной тележки (1928803, 1422967, 1398067, 1890896) и корпус балансира (2239965, 1404352, 1399489, 1404385, 1949551, 1874825) https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/val_shestigrannyiy_KC5502_14_dlya_transmissii_snegouborschika-1483

Предлагаем получение необходимой Вам информации (инструкции, каталоги), в обмен на имеющуюся у Вас документацию или электронные каталоги https://zapchasti-remont.ru/shop/goods/bolt_krepleniya_noja_dlya_elektro_gazonokosilki_SABO_RP_004035-10369
Возможность обмена, Вы можете узнать, написав нам письмо через обратную связь сайта https://zapchasti-remont.ru/pages/contact-us/

Ремонт Недорого Квартир

(Lorenfex, 29. 1. 2023 19:09)

“Наша команда – это настоящий оплот прогрессивной и успешной компании, которая ориентирована на эффективную реализацию самых смелых идей и достижение амбициозных задач https://san-rem-master.com/remont-kvartiry-v-rassrochku-spb-czentralnyj-rajon/
Высокий уровень профессионализма наших специалистов позволяет компании РВТ оставаться флагманом на рынке услуг в Санкт-Петербурге и оставлять конкурентов позади”
Выполненные работы https://san-rem-master.com/generalnyj-remont-kvartiry/

Бесплатная подготовка сметы https://san-rem-master.com/kalkulyator-stoimosti-remonta-kvartiry/

Периметр Ремонта https://san-rem-master.com/melkij-remont-v-kvartire-sankt-peterburga/

О компании https://san-rem-master.com/remont-kvartiry-v-rassrochku-spb-czentralnyj-rajon/

Цены на ремонт квартир в Санкт-Петербурге (на 2023 год)

Где Можно Купить Бойлер

(ShawnEnumb, 29. 1. 2023 19:09)

Конструктивно ХН представляет собой металлический корпус, внутри которого расположен изолированный от корпуса нагревательный элемент https://rusupakten.ru/product/rva-300/
Корпус нагревательного элемента имеет различную ширину и диаметр https://rusupakten.ru/product/eko-5-4/


станок для бумаги

(FrankMague, 29. 1. 2023 19:02)

Окупаемость бизнеса на изготовлении туалетной бумаги https://solyariswell.com/catalog

Выбор помещения https://solyariswell.com/catalog/26-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva-kartonnykh-vtulok/26-universalnyj-vtulochnyj-stanok-hm-45

Если планируется производство с полной технологией, площадь должна быть 150 м2 или более с потолками 4 метра https://solyariswell.com/en/19-en/equipment/machine/46-abs-2100

Пошаговая инструкция запуска производства https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m

Перемоточная машина YD-E https://solyariswell.com/catalog/24-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/stanki-dlya-proizvodstva/peremotochno-namotochnye-stanki/16-peremotochno-namotochnyj-stanok-pm-2m

приготовление бумажного сырья: производство; нарезка рулонов и упаковка https://solyariswell.com/catalog/17-ru/oborudovanie-dlya-proizvodstva/netkannye-materialy/88-avtomaticheskij-stanok-pnm

Уборка Частного Дома

(GeorgeSic, 29. 1. 2023 18:40)

Стоимость услуг по уборке помещений https://getclean.guru/uborka-chastnogo-doma

Что клининговая компания не делает, не будет делать (и не должна делать):
Как вы можете их переиграть? Во-первых, использованием дорогой и качественной химии и оборудования https://getclean.guru/uborka-kvartiry-posle-remonta
Далеко не все исполнители-одиночки готовы тратиться на промышленный пылесос или фен для сушки ковра https://getclean.guru
Во-вторых, вы можете гарантировать клиентам возмещение возможного ущерба, для этого надо оформить страхование ответственности в сфере услуг https://getclean.guru/ochistka-bassejna
В-третьих, поскольку у вас будет несколько исполнителей, вы сможете выполнить заказ, если кто-то из них заболеет или по другой причине не выйдет на работу https://getclean.guru/uborka-bytovyh-pomeshchenij

Адрес 115054, Москва, ул https://getclean.guru/himchistka-myagkoj-mebeli
Дубининская, д https://getclean.guru/uborka-bytovyh-pomeshchenij
63, стр https://getclean.guru/promyshlennyj-klining
10, оф https://getclean.guru/myte-okon-v-kvartire
13 https://getclean.guru/obespylivanie-sten-i-potolkov
Телефон +7 495 120-05-29 Эл https://getclean.guru/uborka-ofisnyh-pomeshchenij
почта info@leaderg https://getclean.guru/obespylivanie-sten-i-potolkov
ru https://getclean.guru/mojka-fasadov-zdanij

Оплата за услугу почасовая — 500 руб/час https://getclean.guru/obespylivanie-sten-i-potolkov

С собой у нас будет все необходимое оборудование и химические средства, которые бережно и со 100% результатом помогут справиться с любыми загрязнениями https://getclean.guru/mojka-fasadov-zdanij

Шурупа

(Warrenurine, 29. 1. 2023 18:23)

Винт используется для соединения или надежной фиксации деталей https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1645_1693
Выполнен он в виде стержня, оснащенного наружной резьбой с одного конца, а на другом конце конструктивный элемент, который обеспечивает передачу крутящего момента https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1480_1546
В этой роли выступает головка со шлицем или с накаткой, или же шлиц в торце стержня при отсутствии головки https://gm-k.ru/walraven.html?page=30

Гвозди толевые применяют для крепления толя, рубероида к деревянной обрешетке https://gm-k.ru/opory/tss/
Они отличаются большим диаметром головки, которая равна 2,5 диаметрам стержня https://gm-k.ru/instrument/kleshidlyaspilek/
Толевые гвозди выпускают длиной 20—40 мм, диаметром стержня 2—3 мм https://gm-k.ru/index.php?route=product/product&path=726_953_954_956&product_id=4771

Благодаря продуманной ценовой политике компании, в выгоде остаются как наши розничные так и оптовые покупатели! Мы постоянно заботимся о своих клиентах, делая свои цены более доступными, сохраняя высокое качество и широкий выбор предоставляемой нами продукции https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1883

Чаще всего метизы используются в строительно-ремонтной сфере при изготовлении металлоконструкций, ремонте помещений, строительстве домов, производстве и монтаже рекламных конструкций https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_866_1033_1038
Откройте каталог интернет-магазина метизов и начните искать нужный крепеж или просто отправьте нам заявку на необходимую метизную продукцию https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=184_237_240

Шайба, служащая для предотвращения самоотвинчивания крепежных изделий при помощи конструктивных элементов https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1811_1817_1969
Примечание:Конструктивными элементами шайбы являются лапки, носки, зубья и т https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=1163_1333_1363
д https://gm-k.ru/takelash/skobatakel25.html

Многообразие видов монтажных изделий https://gm-k.ru/index.php?route=product/category&path=726_974_989
Позволяет подобрать оптимальное решение для равномерного распределения нагрузки на деревянные компоненты части здания, сооружения https://gm-k.ru/opory/

Корпус Для Электроники

(DavidMoumn, 29. 1. 2023 18:22)

Корпус на дин рейку на состоит из основания и крышки https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/kabelnyj-vvod/
Сборка - безвинтовая, на защелках https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/nozhki-rezinovye/
На крышке с боков в продольном направлении имеются зоны изменяемой геометрии трапецевидной формы https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/elektrotehnicheskie-izdeliya/
В https://ke07.ru

Форм-фактор материнской платы Форм-фактор материнской платы ATX, mATX Типоразмер Midi-Tower Блок питания нет Максимальная длина видеокарты 300 мм Габариты (ШхВхГ) 200x425x423 мм Материал корпуса сталь https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/

Пластиковые корпуса https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/korpusa-serii-kt/

До момента выбора технологии ещё можно ошибаться — есть возможность вернуться на предыдущие этапы, что-то исправить, изменить или протестировать https://ke07.ru/catalog/korpusa-plastikovye/korpusa-serii-kz/kz-24u-kz-37/kz-30-45x70x120/
Но с этой точки отыграть назад станет сложнее и в разы дороже https://ke07.ru/catalog/korpusa-metallicheskie/

Как я писал раньше, мы сейчас ограничимся простым примером — литьём полиуретана в силиконовые формы https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/nozhki-pribornye/
Другие технологии сложнее https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/plastikovyj-krepezh/

Корпус для майнинг фермы с разделением воздушных потоков для 8 видеокарт ColdCase8, обеспечивает лучшее воздушное охлаждение https://ke07.ru/catalog/potentiometer/
Благодаря модульной конструкции посадочных мест, корпус подходит под любые https://ke07.ru/catalog/dopolnitelnye-komponenty/klemmnye-bloki/sh-309/

Изготовление Окна

(Josephhef, 29. 1. 2023 18:02)

Теплые алюминиевые окна https://fasadstore.ru/prodiction/osteklenie-fasadov/

Компания предлагает услуги по производству и установке алюминиевых окон в Москве и Московской области https://fasadstore.ru/fotogalereya.html
Для изготовления используется исключительно качественный профиль марок СИАЛ, NewTech, Alutech, Alumark https://fasadstore.ru/osteklenie-fasadov/cistemy-shuko.html
Мы производим на заказ теплые и холодные системы остекления с глухой или раздвижной конструкцией для частных домов, террас, балконов и так далее https://fasadstore.ru/o-kompanii-proizvodstvo-i-proektirovanie.html
Компания гарантирует высокое качество готовых окон, на каждом этапе производства действует строгая система контроля качества https://fasadstore.ru/osteklenie-fasadov/sistema-alutech.html

имеет собственное производство раздвижных алюминиевых окон и дверей https://fasadstore.ru/prodiction/okna-i-peregorodki-pvh/
У нас есть оснащенные необходимым современным оборудованием цеха и опытные специалисты https://fasadstore.ru/prodiction/osteklenie-fasadov/
Мы закупаем профиль, стеклопакеты и фурнитуру у проверенных поставщиков https://fasadstore.ru/prodiction/okna-i-peregorodki-pvh/
Все это вкупе позволяет гарантировать высокий уровень качества создаваемых изделий https://fasadstore.ru/prodiction/aluminievye-dveri/

Теплый алюминий позволяет создавать раздвижные двери больших размеров, что дает свободу для новых проектных решений https://fasadstore.ru/production/
Большие стеклянные раздвижные двери придают интерьеру удивительную легкость и увеличивают количество дневного света в доме, а стальные вкладки повышают прочность профиля и дают гарантию безопасности и надежности https://fasadstore.ru/okna-i-peregorodki-pvkh.html

Теплые Тихие Долговечные https://fasadstore.ru/sendvich-paneli-trimo.html

Профили фиксируются при помощи металлической вставки или клеевого шнура https://fasadstore.ru/prodiction/osteklenie-kottedzhej/
Стандартные теплые рамы выдерживают температуру воздуха до минус 20 градусов https://fasadstore.ru/ofisnye-peregorodki.html
Морозостойкий тип профилей используется при температуре ниже минус 20 градусов https://fasadstore.ru/prodiction/aljuminievye-razdvizhnye-aljuteh-v-mosk/

Натяжные Потолки Купить

(Brunodex, 29. 1. 2023 17:48)

Ульяновская межкомнатная дверь с покрытием из натурального шпона в цвете натуральный дуб https://metr2.pro/katalog/ladora-kvadro-2-23-jasen-belii.html
Объемная филенка, косичка на багете https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-prima.html
По стилю, по дизайну и внешнему виду очень похожа на белорусскую дверь Шервуд, но существенно дешевле (не в ущерб качеству) https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-casaporte-turin-dub-bejevii-veralinga.html
Дверь не пустая внутри, сделана добротно https://metr2.pro/katalog/furnitura-punto-blade.html
Исп https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-provans.html
https://metr2.pro/actions.html

Ничуть не уступают внешне предыдущим моделям пластиковые двери из ПВХ https://metr2.pro/metallicheskie-dveri/metallicheskie-s-mdf.html
Стоят дешевле, но зрительно не менее привлекательны, могут иметь самые разные цвета и быть глянцевыми или матовыми https://metr2.pro/katalog/furnitura-armadillo-squid.html

Для внутреннего пространства используют изделия из алюминия https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-provans.html
Они невосприимчивы к нагрузкам, механическому воздействию, не деформируются, не теряют привлекательный вид https://metr2.pro/arteko-3.html
Алюминиевые створки можно окрашивать, а можно оставлять в первоначальном виде https://metr2.pro/contacts.html
Чаще всего металл используют при создании легких гармошек для интерьера в стиле лофт https://metr2.pro/katalog/metallicheskaja-dver-ioshkar.html

Ламинированные двери - недорогие надёжные двери, которые очень устойчивы к появлению царапин и неприхотливы к внешнему воздействию https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-liverpool-bel-mat.html
Двери прекрасно справляются с влагой и механическим воздействием https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/belye-dveri.html?start=100
При невысокой стоимости, двери прекрасно выглядят и прослужат от 10 до 20 лет без потери внешнего вида https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-dlya-dachi.html
Ламинированные двери эконом класса выпускаются в семи цветовых решения, которые вы сможете посмотреть на этой странице https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-briz-2-do-dub-temniy-f-l.html

Классическая межкомнатная дверь, покрытая натуральным шпоном https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-yasen.html
Каркас дверного полотна изготовлен из безсучковых ламелей хвойных пород древесины, срощенных на микрошип https://metr2.pro/furnitura/fuaro-kitaj.html
Каркас облицован листовой прослойкой из МДФ толщиной 4 мм и сверху эта конструкция окутывается натуральным шпоном ценных пород де https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-assol-nafta-2-po.html
https://metr2.pro/katalog/cheboks-dver-office-straip.html

• Ламинат• Паркетная доска• Пробковое покрытие• Массивная доска• Инженерная доска• Террасная доска• Линолеум• Виниловая плитка• Мягкая керамика (керамин)• Ковролин• Ковры• Искусственная трава• Аксессуары для пола• Арки• Межкомнатные двери• Входные двери• Керамическая плитка• Клинкерная плитка• Керамогранит• Мозаика• Душевые кабины• Душевые уголки• Ванны• Гидромассажное оборудование• Аксессуары для ванны• Унитазы• Инсталляции• Раковины• Биде• Радиаторы• Водонагреватели• Смесители• Люстры• Бра• Споты• Настольные лампы• Розетки• Выключатели• Рамки• Мебель для ванной• Электрический теплый пол• Потолки• Древесные плиты

Записаться На Прием К Врачу Урологу

(Mariobenda, 29. 1. 2023 17:39)


- Представляешь, мне вчера сон приснился, - я профессор, делаю операцию на сердце, кругом ассистенты, все сплошь доктора наук, а ты мне пот со лба вытираешь!
Тевс Дмитрий Станиславович, врач-хирург ГМУ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г https://www.energy-med.ru/
Курска (ГМУ ГКБ СМП), аспирант ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических болезней ФПО https://www.energy-med.ru/dety
Обладатель почетного звания https://www.energy-med.ru/kosmetolog

Введите свой адрес электронной почты, чтобы получать актуальные новости, новую важную информацию и другие полезные материалы, на Ваш ящик почтовых сообщений https://www.energy-med.ru/diagnostika#!/tab/450642413-7]

Кожаное Лицо— известный техасский хирург, изобрететель метода , рассказывающий о становлении КЛ как хирурга и о наиболее успешных операциях его карьеры https://www.energy-med.ru/terapiya

Разряд— особый приём https://www.energy-med.ru/chirurgiya
Исполняющий его анестезиолог прикладывает ладони к груди пациента, одновременно превращая внутреннюю энергию ки в электичество, отчего мышцы пациента непроизвольно сокращаются https://energy-med.ru/
Чем больше разрядов подряд может дать анестезиолог, тем более он считается профессионально пригодным и судьбоносным (см https://www.energy-med.ru/
ниже) https://www.energy-med.ru/diagnostika
Анестезиологи высочайшей квалификации () могут выдать до шести разрядов за операцию https://www.energy-med.ru/dety

Сколько Стоит Бетонная Лестница

(RonaldCer, 29. 1. 2023 17:29)

Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом https://lestnica-pod-kluch.ru/review/albina-viktorova-3/

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/

Крепление балясин с перилами https://lestnica-pod-kluch.ru/metallicheskie-lestnitsy/

Конструкции https://lestnica-pod-kluch.ru/derevyannye-lestnitsy/

Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы https://lestnica-pod-kluch.ru/derevyannye-lestnitsy/
Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много https://lestnica-pod-kluch.ru/otdelka-lestnic/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »