Jdi na obsah Jdi na menu
 


ASTROLOG  5.40  (5.41f)

autor programu: Walter D. Pullen


 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f
1. Co umí?
2. Základní nastavení
3. Výpočet základního horoskopu
4. Archivace – ukládání horoskopů
5. Prognózy
6. Partnerské horoskopy
7. Porovnání více horoskopů
8. Astrokartografie
9. Efemeridy
10. Některé další zajímavé funkce
Download programu zdarma

 

 

 

Stručný návod k programu astrolog 5.40 a 5.41f


Tento manuál není překladem anglického stostránkového návodu, který je volně ke stažení na internetové stránce Waltera D. Pullena, a také si nečiní nárok na úplný a vyčerpávající výčet všech funkcí, které tento výborný, volně šiřitelný program umožňuje. Chtěl bych jím pouze zprostředkovat zájemcům zkušenosti a poznatky, ke kterým jsem dospěl po jeho několikaletém každodenním používání.


 


CO UMÍ ?


Je toho dost: výpočet základního horoskopu (radixu), primárních a sekundárních direkcí, tranzitů, revolucí, porovnání až 4 horoskopů najednou, v partnerské astrologii výpočet komparativního horoskopu, kompozitu i tzv. kombinu, umožňuje zobrazení astrokartografické mapy, výpočty délek a šířek, resp. rektascenzí a deklinací provádí s volitelnou přesností na 1 úhlovou vteřinu ve dvou souřadných soustavách (rovníkové a ekliptikální) a v rozsahu cca 5000 let před Kristem až po cca 3000 let po Kristu, umožňuje volbu výpočtu a zobrazení 5 planetek (Ceres, Vesta, Pallas, Juno, Chiron), 8 hypotetických planet hamburské školy (verze 5.41f také Proserpiny), 15 systémů individuelních domů, 18 aspektů, šířkových a deklinačních paralel, 47 hvězd (verze 5.41f dokonce 74), apexu (pouze u verze 5.41f), lunárních uzlů (umožňuje volbu mezi pravým a středním uzlem), vertexu, Lilith, EP, bodu štěstí, zobrazuje skutečné postavení planet vzhledem k horizontu a světovým stranám, dokáže spočítat efemeridy na libovolné časové období v číselné i grafické podobě, východy, západy, horní i dolní kulminace všech nastavených objektů, umožňuje volbu zobrazení data a času podle amerického nebo evropského systému, animaci s volbou kroku od 1 sekundy až po 1 tisíciletí dopředu i dozadu, a mnoho dalšího.


/ nahoru /

 


ZÁKLADNÍ  NASTAVENÍ


Po prvním spuštění nám na obrazovku jako první naskočí horoskop v negativním zobrazení, tedy bílé a barevné linie na černém pozadí. Pokud ale někomu více vyhovuje klasické zobrazení, stačí stisknout klávesu "x" (Toto jediné nastavení si program bohužel nepamatuje, a je proto třeba ho po každém spuštění znovu provést.) Pokud se vám invertní (tmavé zobrazení) líbí, je dobré šetřit cartridgí a stisknout "x" před tiskem. Pokud vlastníte černobílou tiskárnu a chcete monochromatický výstup, stiskněte klávesnici "m".


Horoskop, který se nám takto na monitoru objeví, je nativitou autora programu Waltera Pullena (datum, čas a zeměpisné souřadnice Seattlu v USA). Domnívám se ovšem, že je užitečnější, aby se nám po spuštění programu objevil okamžitý stav oblohy na tom místě, kde právě žijeme. K tomu použijeme následující postup: na horní liště zvolíme INFO, a v tabulce, která se nám objeví, na třetí řádce shora klepneme na DEFAULT CHART INFO. Otevře se nám další tabulka, kterou vyplníme následovně: do okénka DAYLIGHT? vepíšeme "no", TIME ZONE buď CET nebo -1:00, LONGITUDE je zeměpisná délka našeho stanoviště (například pro Nový Jičín napíšeme 18:01E), LATITUDE je zeměpisná šířka (zmíněný Nový Jičín má šířku 49:36N). Poslední páté okénko je označeno slovy CORRECTION FOR NOW. Pokud žijeme v Čechách nebo na Moravě, vepíšeme do tohoto okénka číslo -540 (středoevropské časové pásmo leží 9 hodin, t.j. 9 x 60 = 540 minut východně od Seattlu). Klepneme na OK, na horní liště zvolíme menu FILE, v nabídce ve čtvrtém odstavci shora klepneme na SAVE SETTINGS, potvrdíme OK, a na dotaz, který se nám objeví ("Tento soubor již existuje. Chcete jej nahradit?") odpovíme Ano. Naše nové nastavení se uloží, a od této chvíle při každém spuštění programu ASTROLOG 5.40 nám okamžitě naskočí aktuální stav oblohy v tom místě, kde právě žijeme. (Samozřejmě za předpokladu, že máme správně nastavený systémový čas počítače.)


Dalším krokem při základním nastavení může být volba znaků, barev a dalších zobrazení, se kterými jsme ve střední Evropě normálně zvyklí pracovat. Jedná se v prvé řadě o zapisování a zobrazování data a času - ne každému vyhovuje americký způsob psaní data ve formátu měsíc / den / rok a času před polednem a po poledni (a.m. a p.m.). Na horní liště proto zvolíme SETTING, a úplně poslední řádek dole OBSCURE SETTINGS. V tabulce, která se nám objeví, pak zaškrtneme okénka u řádků "Display Dates In D/M/Y Instead Of M/D/Y Format", a v dalším řádku "Display Times In 24 Hours Instead Of am/pm Format". V téže tabulce si v prvním řádku shora můžeme zvolit, jestli chceme počítat s pravým nebo se středním vzestupným uzlem lunární dráhy ("Compute True Node Instead Of Mean Node") - zaškrtneme-li toto okénko, bude program počítat s pravým uzlem, v opačném případě se středním. Ve sloupci úplně vpravo si pak můžeme zvolit, jaké chceme používat znaky pro zobrazení Kozoroha ("Capricorn Glyph"), Urana, Pluta a Lilith. Volbu opět potvrdíme klepnutím na OK.


Nejsme-li spokojeni s přednastavenými barvami, změníme je volbou VIEW –> SET COLORS. V tabulce úplně dole ("Elements") si můžeme zvolit, v jaké barvě chceme, aby se nám zobrazovaly prvky příslušející k jednotlivým živlům (ohni, zemi, vzduchu a vodě), a to jak v "kolečku" (grafu horoskopu), tak i v textovém sloupci vpravo od něho a ve všech dalších zobrazeních, které program umožňuje (v astrokartografické mapě, azimutálním zobrazení, efemeridách atd.). Ve zvolené barvě se nám pak budou zobrazovat nejen znamení, ale i planety (například Jupiter jako vládce Střelce nebo Mars jako vládce Berana budou zobrazováni v barvě ohnivého živlu) nebo hroty domů (ASC jako ekvivalent Berana v barvě ohně, DES jako ekvivalent Vah v barvě vzduchu atd.). V tabulce vpravo ("Aspects") pak si můžeme nastavit barvy, ve kterých si přejeme, aby se nám uvnitř horoskopu zobrazovaly linie příslušející jednotlivým aspektům. Volbu znovu ukončíme stisknutím OK.


Objekty, které chceme v horoskopu standardně a vždycky zobrazovat, si zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS. Tabulka, která se nám objeví ("Object Restrictions"), funguje tak, že zobrazovány budou objekty, u kterých necháme nezaškrtnuté okénko. Která okénka zaškrtneme, ty objekty se nezobrazí. Doporučení: pro standardní zobrazení si ve sloupci "Houses" nechte nezaškrtnutá pouze okénka "Ascendant", "Descendant", "Nadir" a "Midheaven", aby se zobrazily ASC, DES, IC a MC, a ostatní okénka zaškrtněte. Zobrazení čísel u mezilehlých domů obrázek dost znepřehledňuje a je také úplně zbytečné (čísla domů se standardně zobrazují v kruhu bezprostředně pod zodiakem).


Podobným způsobem si můžeme zvolit, jaké chceme standardně zobrazovat aspekty a s jakými orbisy. Po volbě SETTING –> ASPECT SETTINGS necháme volná okénka u těch aspektů, o které máme zájem, a zaškrtneme ty, které zobrazovat nechceme. Žádané orbisy si pak nastavíme ve sloupečcích "Orb". Verze 5.41f navíc umožňuje také specielní nastavení užších orbisů u všech komparativních horoskopů (partnerských, progresivních atd.), a sice v posledním řádku zapsáním čísla do okénka "Decrease comparison chart´s orbs". Ovšem pozor - v tomto případě nejde o stupně, a skutečnou velikost orbisů je třeba vyzkoušet! Velmi užitečné a žádoucí je také nastavení širších orbisů u Světel (Slunce a Měsíce) - to provedeme volbou SETTING –> OBJECT SETTINGS zapsáním čísla většího než 0 ve sloupečku "Add". Ani tady ovšem nejde o stupně - zapíšeme-li například u Slunce číslo 3.0, budou se nám hlavní aspekty při základním orbisu 6.0 zobrazovat až do zhruba 11 stupňů. Opět je třeba vyzkoušet. (U všech ostatních planet kromě Slunce a Měsíce je zapotřebí v tomto sloupečku ponechat nulu.)


A konečně poslední základní předvolba - domy, které chceme standardně používat. Tuto volbu uskutečníme postupem SETTING –> HOUSE SYSTEM a zaškrtnutím žádaného systému.


Máme-li nyní tímto způsobem nastaveny všechny základní prvky, které chceme standardně vždycky zobrazovat, uložíme si je do paměti tak, jak to bylo popsáno u nastavení vstupů a výstupů dat a časových údajů. Při každém novém spuštění programu se nám od této chvíle budou prvky, barvy, aspekty, orbisy atd. zobrazovat vždy tak, jak si přejeme.


/ nahoru /

 


VÝPOČET  ZÁKLADNÍHO  HOROSKOPU


Zadání provedeme volbou INFO –> SET CHART INFO. V tabulce "Enter Chart Info" vyplníme datum a čas ("Month", "Day", "Year", "Time").  V okénku "Time Zone" bychom měli mít číslo  -1 (jak jsme si je už přednastavili volbou DEFAULT CHART INFO). Do okénka "Daylight?" zapíšeme "no", pokud počítáme horoskop pro období, kdy neplatil letní čas, a "yes", jestli letní čas byl zaveden. Zeměpisnou délku ("Longitude") a šířku ("Latitude") vyplníme ve formátu stupně:minuty, přičemž pro délku východně od Greenwiche přidáme písmeno E (East), západně W (West), pro severní zeměpisnou šířku N (North), pro jižní šířku S (South). Například souřadnice Prahy tedy budou zapsány jako 14:25E a 50:05N. Jméno ("Name") a místo narození ("Location") pochopitelně zapisujeme bez českých háčků a čárek - při zapisování by se nám taková písmena sice v okénku zobrazila, ve výsledku však už je program bude ignorovat a nechá místo nich mezery. Klepneme na OK (popřípadě na klávesu Enter), a na obrazovce nám okamžitě naskočí žádaný horoskop s těmi objekty, barvami a parametry, jak jsme si je předem přednastavili. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" máme odshora základní písemné a číselné údaje - jméno, datum, čas, souřadnice místa narození, použitý systém domů, typ zodiaku, juliánský den, délky domů, délky a šířky planet atd. K tomu malé vysvětlení: v závorce za časem narození budeme mít uvedeno ST +1:00 GMT, nebo DT +1:00 GMT. První údaj znamená středoevropský čas (Standard Time), druhý nám naskočí při letním čase (Daylight Time), pokud při zadání v okénku "Daylight?" vyplníme "yes". Oboje se vztahuje ke světovému času na Greenwichi (GMT = Greenwich Mean Time). Aspektové linie ve vnitřním kruhu horoskopu dostaneme některé plné, jiné tečkované. Program tímto způsobem zhruba rozlišuje, v jakém orbisu příslušný aspekt je: do dvou stupňů je čára zpravidla plná, nad dva stupně tečkovaná, a čím je orbis volnější, tím jsou tečky dále od sebe.


Kromě základního, standardního zobrazení horoskopu máme nyní k dispozici i celou řadu dalších možností. Potřebujeme-li z nějakého důvodu znát délku planet a domů s přesností na 1 úhlovou vteřinu, dosáhneme jí volbou VIEW –> PRINT NEAREST SECOND, zobrazení paralel místo délkových aspektů dostaneme po volbě VIEW –> PARALLEL ASPECTS. Jakékoliv jiné objekty, o které máme zájem a které jsme vynechali v základním nastavení, můžeme zobrazit pomocí volby SETTING –> RESTRICTIONS, některou z hvězd (stálic) pak volbou SETTING –>  STAR RESTRICTIONS. Máme-li zájem o pozice planet atd. v rovníkové souřadné soustavě (v rektascenzi a v deklinaci) místo v ekliptikální délce a šířce, zvolíme SETTING –> CALCULATION SETTINGS, ve sloupci vpravo zaškrtneme okénko "Equatorial Positions", a v rámečku nad tímto řádkem ("Display Format") zaškrtneme buď "Hours & Minutes" - výsledek v textovém sloupci vedle "kolečka" dostaneme ve formátu hodiny a minuty, nebo zaškrtneme "360 Degrees" a výsledek bude ve stupních a jejich desetinných zlomcích. (Případně zobrazené paralely budou v tomto případě deklinační.) Tabulku aspektů (délkových i paralel) v grafické podobě získáme postupem CHART –>  ASPECT MIDPOINT GRID. Kromě značek aspektů v předvolených barvách tu máme v druhé polovině tabulky tzv. midpunkty (poloviční vzdálenosti), zobrazené ovšem pouze grafickými značkami znamení, ve kterých se nacházejí. Chceme-li jejich hodnoty získat přesněji (číselně), provedeme to z horní lišty nabídkou VIEW a vypnutím volby SHOW GRAPHICS. Získáme tak nejen přesné číselné pozice midpunktů, nýbrž i odchylky aspektů od jejich přesných hodnot do plusu i do mínusu (ve stupních a minutách). Volbou CHART –> CHART SETTINGS a následným zaškrtnutím okénka u řádku "Text Aspect Grid Shows Aspect Configuration" (třetí okénko shora) se nám pod takto získanou číselnou tabulkou aspektů vytisknou i přítomné aspektové konfigurace (T-kvadratury, Velké trigony atd.), program jich však bohužel rozeznává jenom několik základních. Písemný seznam aspektů dostaneme volbou CHART –> ASPECT LIST, písemný seznam midpunktů volbou CHART –> MIDPOINT LIST. Volbou CHART –> LOCAL HORIZON získáme polohy planet v daném okamžiku vzhledem k horizontu a světovým stranám, verze 5.41f nám k tomu navíc vykreslí i okamžité polohy nebeského rovníku a ekliptiky. Velmi hezkou možností je volba CHART –> INFLUENCE, která zobrazí vzájemně provázané dispozitorství jednotlivých planet vůči sobě jak z hlediska vládcovství ve znameních, tak i z hlediska vládcovství v domech jako významových ekvivalentech znamení. Skvěle přitom vyniknou zejména recepce, které se zobrazí oboustrannou šipkou mezi dvěma planetami. K návratu z jakékoliv uvedené volby zpět ke standardnímu "kolečku" potom stačí volba CHART –> STANDARD LIST, popřípadě (vracíme-li se z písemné tabulky) provedeme volbu VIEW a znovu zaškrtneme SHOW GRAPHICS. Zajímavou možnost pak navíc poskytuje verze 5.41f: volba GRAPHICS –> ADD ASPECT INFO (poslední řádek dole) nám do textového sloupce vpravo od "kolečka" přidá odstavec, který bodovacím způsobem zhodnotí úroveň vlivu harmonických a tenzních aspektů v horoskopu a jejich celkový součet. Tato možnost má samozřejmě pouze orientační hodnotu, je však docela pěkná.


/ nahoru /

 


ARCHIVACE  -  UKLÁDÁNÍ  HOROSKOPŮ


Tuto funkci umožňuje ASTROLOG  5.40, resp. 5.41f provést několika způsoby. V každém případě je však vhodné vytvořit si nejprve pomocí jiného obslužného programu (například Windows Commanderem) zvláštní adresář, popřípadě více adresářů, do kterých budeme svou práci ukládat - jinak se nám budou vypočtené horoskopy ukládat do celkové množiny všech technických, datových a podpůrných souborů tohoto programu a za pár týdnů se v nich absolutně nevyznáme.


Potřebujeme-li v budoucnosti s horoskopem jakkoliv dále pracovat (například počítat progrese, tranzity, provádět partnerské sestavy a podobně), je vhodné uložit si vypočtený radix volbou FILE –>  SAVE CHART INFO. V tabulce, která nám naskočí, si v prostředním okně ("Složky:") otevřeme předem připravený adresář, v okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") v nabídce zvolíme "Data Files (*.DAT)", do okénka vlevo nahoře ("Název souboru:") místo hvězdičky vepíšeme jméno, pod kterým chceme soubor uložit, a klepneme na OK. Soubor se uloží (jeho objem je kolem 100 bytů, tedy cca 0,1 kB), a kdykoliv v budoucnosti ho opět můžeme vyvolat postupem FILE –> OPEN CHART, otevřením příslušného adresáře v okně "Složky:" a poklepáním na jméno souboru v okně "Název souboru:".


Druhou možností je uložení horoskopu volbou FILE –> SAVE CHART POSITIONS a dále stejným postupem jako v předešlém případě. Tentokrát se ovšem data uloží v objemu 1,7 kB, zaberou tedy téměř dvacetkrát více prostoru, a navíc při zpětném vyvolání (OPEN CHART) se už na rozdíl od předchozího případu místo data, času a zeměpisných souřadnic zobrazí v textovém sloupci vedle "kolečka" pouze informace "No time or space".


Je ovšem třeba upozornit, že program při tomto ukládání akceptuje jména souborů pouze ve formátu MS DOS, jejich délka proto nesmí přesáhnout osm znaků, jména nesmí obsahovat mezery ani čísla a pochopitelně ani českou diakritiku (háčky a čárky). Je proto nabíledni, že budeme-li takto chtít ukládat větší množství horoskopů, za krátký čas se v jejich jménech přestaneme orientovat. Nabízí se tu proto ještě další možnost - ukládat soubory jako grafiku ve formátu .bmp, a sice volbou FILE –> SAVE CHART BITMAP. V okénku vlevo dole ("Uložit soubor jako:") zvolíme "Windows Bitmap (*.BMP)", a v okénku vlevo nahoře opět místo hvězdičky vepíšeme jméno. Stejně jako v prvním případě může být sice dlouhé pouze osm znaků, a celkový objem takto uloženého souboru je kolem 170 kB, důležité však je, že je možné s ním dále pracovat v jakémkoliv grafickém editoru. Dá se tak překopírovat do jiného archivního adresáře pod Windows, následně přejmenovat libovolně dlouhým názvem včetně mezer i české diakritiky (třeba Vopičková Anastázie), a nakonec převedením do formátu .GIF je možné zmenšit jeho objem na cca 20 kB. I tak je to sice oproti prvnímu případu mnohonásobně víc, a je také zřejmé, že takový soubor může sloužit už pouze jako archivní a dále s ním astrologicky pracovat už nelze, díky libovolně dlouhému českému jménu však můžeme mít takových archivních horoskopů tisíce, a stále je možné se v nich s přehledem vyznat.


/ nahoru /

 


PROGNÓZY


Přímým zadáním umožňuje ASTROLOG verze 5.40 i verze 5.41f počítat primární a sekundární direkce a tranzity. Horoskopy revolucí (solárních, lunárních atd.) je samozřejmě možné počítat také, postup je však poněkud složitější a dostanu se k němu v závěru této kapitoly.


Sekundární direkce (progrese) jsou nejjednodušší. V prvé řadě je nutné zadat základní horoskop (radix) ať už volbou INFO –> SET CHART INFO, nebo přímým natažením z archivu (FILE –> OPEN CHART). V dalším kroku provedeme INFO –> PROGRESSED AND NATAL, a na obrazovku nám okamžitě naskočí progresivní horoskop ve vztahu k radixu. Vnitřní kruh planet a soustava domů patří radixu, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) jsou zobrazeny planety progresivní, aspektové čáry jsou vedeny od progresivních planet k planetám a klíčovým bodům radixovým. V textovém sloupci vpravo patří tabulka délek domů k radixu, délky planet patří planetám progresivním. Používáme-li verzi 5.40, je nyní užitečné pomocí volby SETTING –> ASPECT  SETTINGS snížit přednastavené orbisy aspektů, popřípadě zrušit některé vedlejší a podružné aspekty (kvintily, polokvadratury a pod.), čímž se nám síť aspektových čar ve vnitřním kruhu velmi zpřehlední. U verze 5.41f můžeme mít snížené orbisy už předem nastaveny, tato operace nám tedy odpadne, a navíc tu máme i dvě dost podstatná vylepšení. Především se nám v textovém sloupci nahoře zobrazí dvě hlavičky - pod nadpisem "Inner ring:" máme údaje patřící k radixu, pod zeměpisnými souřadnicemi místa narození pak máme druhý odstavec, nadepsaný "Outer ring progressed to:" s datem a časem poloh progresivních planet. To je užitečné vylepšení, které u verze 5.40 velmi citelně chybí. Druhé vylepšení, které verze 5.40 nemá, spočívá ve volbě SETTING –>  PROGRESS RESTRICTIONS, kde si můžeme pouhým zaškrtnutím zrušit zobrazení ASC, DES, MC a IC (v sekundárních direkcích jde pouze o pohyby planet ve dnech po narození).


Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že takto získaný horoskop je počítaný k aktuálnímu datu, načtenému ze systémového času počítače. Pokud chceme získat progrese k datu narozenin podle klasického klíče jeden den po narození = jeden rok života, klepneme v horní liště na INFO, potom ve čtvrtém řádku SET CHART # 2 INFO, a v tabulce "Enter Chart # 2 Info" nastavíme potřebné datum a čas.


Primární direkce: po zadání radixu provedeme volbu CHART –> PROGRESSIONS, v rámečku vlevo dole ("Progression Settings") zaškrtneme "Solar Arc Progression", a potvrdíme OK. Další postup je stejný jako u progresí (INFO –> PROGRESSED AND NATAL), a také zobrazení a další podrobnosti se shodují s tím, co jsem napsal v předchozích odstavcích. Direkční klíč, se kterým program pracuje, je Ptolemaiův (1 stupeň = 1 rok), a bohužel nejde změnit.


Tranzity: po zadání radixu provedeme volbu INFO –> TRANSIT AND NATAL, ostatní je opět shodné s progresemi i direkcemi, včetně získání tranzitů k libovolnému jinému datu a času než je datum a čas aktuální. S velkou výhodou tu však můžeme použít funkci animace. V horní liště klepneme na ANIMATE, potom JUMP RATE, a v menu si zvolíme krok, se kterým chceme animaci provádět (devět možností od sekundy až po tisíciletí). Animaci, která se nám okamžitě po této volbě rozběhne, zastavíme stiskem klávesy P (pause), a můžeme pokračovat v dalších volbách: postupem ANIMATE  –>  JUMP  FACTOR si můžeme určit, jestli chceme postupovat po 1 nebo více zvolených jednotkách (můžeme tak "jet" například v pětiminutových krocích), ANIMATE –>  REVERSE DIRECTION spustí animaci zpětně (i během probíhající animace můžeme měnit směr posunu dopředu a dozadu opakovaným tisknutím klávesy R), při zapnuté pause (P) můžeme po zvoleném kroku postupovat vpřed nebo vzad opakovaným tisknutím kláves  +  nebo  -. Velmi názorně tak můžeme pozorovat měnící se aspektové vazby tranzitujících planet k planetám a uzlovým bodům radixovým v průběhu času.


Solární revoluce: postup při výpočtu tohoto prognostického horoskopu je poněkud složitější než v předchozích případech. Po zadání radixu provedeme v první řadě volbu VIEW –> PRINT  NEAREST SECOND, v textovém sloupci vpravo se nám zobrazí délky všech prvků ve formátu stupně, minuty a vteřiny. Protože nám jde o přesnou délku Slunce v okamžiku narození, poznamenáme si tuto délku na kousek papíru. Potom zvolíme INFO –> SET CHART # 2 INFO, zadáme datum narozenin v tom roce, pro který chceme solár počítat, čas nastavíme na poledne, a potvrdíme volbu stiskem OK. Po další volbě INFO –> COMPARISON CHART nám naskočí porovnávací horoskop, kde stejně jako v předchozích případech vnitřní kruh planet a domy jsou radixové, vnější kruh planet plus ASC, MC, DES a IC patří solárnímu horoskopu. Délka Slunce v textovém sloupci vpravo ovšem nebude odpovídat jeho délce v radixu, jak ji máme poznamenanou. Spustíme proto opět animaci, jak byla popsána v případě tranzitů, podle potřeby dopředu nebo dozadu, pozorujeme měnící se délku solárního Slunce, a stiskem klávesy P zastavíme animaci v okamžiku, kdy solární Slunce dosáhne délky shodné s délkou jeho radixové polohy s přesností na 1 úhlovou vteřinu. Pokud chceme znát přesný čas této konjunkce, zjistíme ho postupem INFO –> SET  CHART # 2 INFO, u verze 5.41f máme tento čas přímo uvedený v textovém sloupci v hlavičce pod nadpisem "Outer ring:".


Stejný postup jako u solární revoluce použijeme i tehdy, chceme-li počítat revoluci lunární nebo planetární. Aspektové tabulky ke všem takto získaným předpovědním horoskopům (CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) jsou postaveny tak, že v prvním sloupci zleva jsou planety radixové, v první řádce shora jsou planety, odpovídající té které prognostické metodě.


/ nahoru /

 


PARTNERSKÉ  HOROSKOPY


Zadáme nativity prvního a druhého partnera buď postupem INFO –> SET CHART INFO pro prvního, INFO –> SET CHART # 2 INFO pro druhého z partnerů, nebo vyvoláním z předem vytvořeného archivu FILE –> OPEN CHART a FILE –> OPEN CHART # 2. Na monitoru se nám zobrazí horoskop prvního z partnerů, a dále máme na výběr jednu ze čtyř možností:


1) INFO –> COMPARISON CHART zobrazí (podobně jako jsem to popsal v případě prognóz) ve vnitřním kruhu horoskopu planety a individuelní domy prvního, ve vnějším kruhu (blíže k zodiaku) planety a uzlové body (ASC, DES, MC a IC) druhého z partnerů, aspektové čáry pak směřují od planet jednoho k planetám druhého. V textovém sloupci vpravo od "kolečka" opět patří délky domů k radixu prvého, délky planet k radixu druhého partnera. U verze 5.41f pak znovu máme dvojitou hlavičku - pod "Inner ring:" jméno a data narození prvního, "Outer ring:" druhého z partnerů. Aspektová tabulka (volba CHART –> ASPECT MIDPOINT GRID) je postavena stejně jako v případě prognóz - planety prvního z partnerů jsou v prvním sloupci vlevo, planety druhého partnera v první řádce shora.


2)  INFO –> SYNASTRY CHART zobrazí do sítě domů prvního z partnerů pozice planet druhého, aspekty patří tentokrát pouze planetám druhého z partnerů. Vhodně to opět dokumentuje verze 5.41f, kde v prvním odstavci hlavičky pod nadpisem "Synastry. Houses:" máme uvedeno datum, čas, místo a zeměpisné souřadnice prvního partnera, kterému patří i délky domů, v druhém odstavci pod hlavičkou "Planets:" pak jsou data narození druhého, jemuž patří také délky planet. Verze 5.40 toto bohužel neumí, a v hlavičce tak stále zůstávají pouze data prvního z partnerů, což činí výsledný horoskop po uplynutí nějaké doby od výpočtu zcela nesrozumitelným.


3)  INFO –> COMPOSITE CHART vytvoří vztahový horoskop, kde polohy planet a uzlových bodů se nacházejí přesně v polovičních vzdálenostech planet a bodů každého jednotlivého radixu. Pro příklad: Slunce prvního partnera stojí v radixu na délce 20 stupňů Kozoroha, Slunce druhého na délce 10 stupňů Štíra, délka Slunce v kompozitním horoskopu proto bude 15 stupňů Střelce. U verze 5.41f jsou v hlavičce opět data a místa narození obou partnerů.


4)  INFO –> TIME / SPACE MIDPOINT CHART je umělý horoskop, spočítaný pro datum a čas přesně v polovině mezi daty a časy obou partnerů a pro místo se zeměpisnými souřadnicemi přesně v polovině mezi místy narození obou z nich (tzv. kombin). Obě data i místa znovu tiskne v textovém sloupci pouze verze 5.41f.


Při střídání jednotlivých zobrazení doporučuji vrátit se vždycky nejprve k základnímu zobrazení prvně zadaného horoskopu volbou INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom klepnout na další volbu. Jinak riskujeme, že program začne zmatkovat a ukazovat nesmyslné obrázky.


/ nahoru /

 


POROVNÁNÍ  VÍCE  HOROSKOPŮ


Program umožňuje vzájemné porovnávání až 4 horoskopů naráz. Po volbě INFO –> CHART # 3  AND # 4 nám naskočí tabulka, ze které můžeme zadávat jednotlivé horoskopy buďto stažením z již existující databáze (levý sloupec OPEN CHART...), nebo ručním zadáváním jednotlivých dat (pravý sloupec SET CHART INFO...). Ve spodní části tabulky je rámeček označený "Wheel Chart Is", ve kterém můžeme po zadání všech horoskopů zaškrtnutím zvolit zobrazení jednoho (prvně zadaného) horoskopu ("Single Wheel"), dvou ("Dual Wheel") - ten je shodný s již popsanými komparativními horoskopy, tří ("Tri-Wheel") nebo čtyř ("Quad-Wheel") horoskopů - tady je rozdíl proti předchozím zobrazením v tom, že planety prvně zadaného horoskopu jsou v největším kruhu (nejblíže zodiaku), k prvně zadanému horoskopu patří také soustava domů, a planety dalších dvou (tří) horoskopů se zobrazují v soustředných kruzích vždy blíže a blíže ke středu. Z takového zobrazení je zřejmé postavení planet dvou nebo tří partnerů v individuelních domech prvního, zcela zde však chybí aspektové čáry, které se pro tento případ už nedají sestrojit.


/ nahoru /

ASTROKARTOGRAFIE


je další velmi užitečnou funkcí programu ASTROLOG v obou jeho verzích. Po zadání nativity ať už formou INFO –> SET CHART INFO nebo stažením z databáze (FILE –> OPEN CHART) a následnou volbou CHART –> ASTRO-GRAPH získáme mapu světa, přes kterou je vedena řada svislých přímek od severu k jihu a mnoho sinusovkám podobných křivek. Svislé linie zobrazují průběh MC a IC, křivky přísluší průběhům ASC a DES. Pro porozumění této mapě je velmi žádoucí mít volbou VIEW –> SET COLORS zapnuté barevné zobrazení jednotlivých živlových elementů, v černobílém provedení je mapa dost obtížně srozumitelná. Zvolíme-li si tak například pro ohnivý element červenou barvu a pro vzdušný element modrou, okamžitě se nám polovina křivek na mapě zobrazí červeně (ASC) a polovina modře (DES). U počátků červených křivek na spodním (jižním) okraji mapy máme vždycky zobrazenu některou z planet. Je-li u tohoto počátku zobrazený například Jupiter, můžeme sledováním této červené křivky zjistit, ve kterých místech na Zeměkouli by se pro zadaný radix (respektive pro zadané datum a čas) nacházel Jupiter přímo na ascendentu. U severního okraje mapy se nám barva křivky ve většině případů změní z červené na modrou a klesá zpátky k jižní straně - pro uvedený příklad by to znamenalo, že v místech, kterými tato modrá křivka prochází, by se Jupiter nacházel přímo na descendentu. A podobné je to i s MC a s IC. Zvolíme-li pro živel země černou barvu a pro živel vody barvu zelenou, polovina svislých přímek na mapě bude černá (MC) a polovina zelená (IC), a planety, které se na koncích těchto linií nacházejí (tentokrát na jižním i na severním okraji mapy) pak ukazují, ve kterých místech na Zemi by se taková planeta pro zadané datum a čas nacházela přímo na MC nebo přímo na IC.


/ nahoru /

EFEMERIDY


Užitečná je rovněž funkce výpočtu efemerid, a to zejména ve své grafické podobě. Zadáme-li volbou INFO –> SET CHART INFO libovolné datum, čas 0:00 a do okénka "Time Zone" vepíšeme nulu (místo v tomto případě není důležité, zadat je však musíme, jinak program hlásí chybu), například 5. května 2003, 0:00 GMT, a provedeme volbu CHART –> EPHEMERIS, naskočí nám okamžitě grafická tabulka průběhu poloh planet během celého května roku 2003 v 0 hodin světového času (vodorovné řádky odpovídají dnům, svislé sloupce znamením). Po volbě VIEW a vypnutí SHOW GRAPHICS se nám zobrazí polohy všech planet v číselné podobě - například Venuše 5. května 2003 v 0:00 GMT bude mít polohu 16°06¢ Berana, a v tabulce proto najdeme údaj 16Ar06. Použijeme-li nyní (při zapnutém grafickém zobrazení) volbu GRAPHICS –> MODIFY  CHART, zobrazí se nám průběh poloh planet během celého zadaného roku, takže máme okamžitě před očima kupříkladu všechny retrogradity nebo vícenásobné konjunkce (v roce 2003 to například ve třetí dekádě srpna bude velmi těsná trojkonjunkce Slunce, Jupitera a Venuše na konci znamení Lva). I tady pak je velmi užitečné rozlišit barvami jednotlivé planety podle jejich příslušnosti k živlovým elementům (například červená barva pro ohnivý živel zobrazí červeně i všechny linie příslušející Slunci, Marsu a Jupiteru podle jejich domicilů Lva, Berana a Střelce).


/ nahoru /

 


NĚKTERÉ  DALŠÍ  ZAJÍMAVÉ  FUNKCE


Kalendář: po volbě CHART –> CALENDAR se zobrazí kalendář pro zadaný měsíc, volbou GRAPHICS –> MODIFY CHART obdržíme kalendář na celý rok.


Východy, západy a kulminace: volbou CHART –> RISING AND SETTING získáme pro zadaný den a zeměpisnou polohu tabulku přesných časů východů, západů, horních a dolních kulminací (průchodů MC a IC) všech těles, která máme v základním nastavení přednastavena, nebo která si dodatečně zvolíme postupem SETTING –> RESTRICTIONS.


Čtvercové zobrazení: pokud se nám z nějakého důvodu zobrazí "kolečko" horoskopu šišatě, vrátíme mu kruhový tvar volbou GRAPHICS –> SQUARE SCREEN.


Volba velikosti znaků:  GRAPHICS –> CHARACTER SCALE, možné jsou čtyři velikosti.


Zobrazení "kolečka" bez aspektů: GRAPHICS –> MODIFY DISPLAY.


Zobrazení bez textového sloupce: GRAPHICS  –>  vypnout SHOW CHART INFO.


Čas mezi daty: po zadání dvou různých nativit volbou INFO –> DATE DIFFERENCE CHART získáme tabulku, která nás informuje, kolik let, měsíců, týdnů, dní, hodin, minut a sekund uplynulo od jednoho data ke druhému.


Biorytmy: po zadání nativity a volbě INFO –> BIORHYTHM CHART se nám zobrazí průběh fyzického, citového a intelektuálního potenciálu v daném dni.


Přesné časy aspektů: Pokud po spuštění programu, když máme na monitoru aktuální stav oblohy v daném okamžiku, provedeme volbu CHART –> TRANSITS, a v tabulce "Transit Type" vlevo nahoře zaškrtneme volbu "Transit To Transit Hits", dostaneme přesné časy exaktních vzájemných aspektů, do kterých se dostávají planety v daném dni, popřípadě přesné časy vstupů planet do jednotlivých znamení. Chceme-li získat přehled časů přesných aspektů planet v průběhu celého měsíce, stačí zaškrtnout v tabulce "Search For Hits Over" vpravo nahoře "Given Month". Zaškrtneme-li "Given Year", nevypočítá se nám tabulka celá, i tady však máme možnost pomocí volby ANIMATE a kláves + nebo - postupovat po zvoleném kroku (dni nebo měsíci) dopředu nebo dozadu. Pokud se nám u některé planety v tabulce objeví informace "S/R", znamená to, že v tom dni a okamžiku se mění směr jejího pohybu z direktního na retrográdní, naopak informace "S/D" znamená změnu z retrográdního pohybu na direktní. Provedeme-li volbu CHART –> TRANSITS při zadaném radixu a zaškrtneme-li v tabulce "Transit Type" okénko "Transit To Natal Hits", vypíší se nám časy přesných aspektů transitujících planet k planetám radixovým v celém právě probíhající měsíci. Případnou změnu dne, měsíce nebo roku, pro které nás tranzity k zadanému radixu zajímají, můžeme nastavit změnou data v rámečku vlevo dole ("Do Transits For"). A pokud by nás v daném období (dni, měsíci, roce) zajímaly tranzity pouze jedné planety, například Saturna, můžeme si všechny ostatní planety vyřadit zaškrtnutím v tabulce, kterou získáme volbou SETTING –> TRANSIT RESTRICTIONS. Musíme však při tom všem dbát na to, abychom neměli současně v menu INFO zaškrtnutou volbu TRANSIT AND NATAL, protože v takovém případě by nám program v tabulce vypisoval zcela nesmyslné výsledky! Chceme-li přejít od grafického zobrazení tranzitů pro zadaný radix v daném dni (kterou jsme provedli volbou INFO –> TRANSIT AND NATAL) k písemné tabulce přesných časů, musíme napřed provést volbu INFO –> NO RELATIONSHIP CHART, a teprve potom, jako další krok, provést CHART –> TRANSITS atd.! Zpět z písemné tabulky ke grafickému zobrazení tranzitů se dostaneme opětovnou volbou VIEW –> SHOW GRAPHICS a INFO –> TRANSIT AND NATAL.


 


Program ASTROLOG 5.40 i 5.41f disponuje celou řadou dalších grafických i tabulkových možností, množstvím předvolitelných maker, přepínačů a klíčů, nastavováním nejrůznějších možností zobrazení atd., k jejich plnému využití však vede cesta už pouze prostudováním celého stostránkového anglického manuálu, který je na internetu volně k dispozici. Funkce, které jsem se v tomto krátkém návodu pokusil popsat, ale zcela postačují k ovládání programu při všech běžně používaných operacích astrologické praxe.


Z anglického originálu přeložil Petr Trnka


/ nahoru /

Download programu zdarma

 

Astrolog 5.40

 

Efemeridy k programu v rozmezí 5260 př.n.l. až 3501 n.l.


Připravujeme:

 

Download české verze a dalších novějších verzí programu


/ nahoru /

 

 

 

Máte-li dobrý nápad, nebo užitečný odkaz, napište nám do komentářů. Vaše podněty budeme zpracovávat.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Showcasing HVAC Mastery: Ogden's Premier Heating plus Ventilation Experts

(StanleyVal, 9. 12. 2023 14:15)

Warming plus Cooling Expertise in Ogden: A Stellar Summary

As it relates to ensuring supreme comfort within your household alternatively office, choosing the right climate control professional remains foremost. The city, featuring its diverse weather patterns, demands excellence in heating plus ventilation answers. In such piece, we venture into that domain for heating and cooling mastery, spotlighting Ogden's top-notch contractors that exist poised to elevate one's interior climate.

The HVAC Realm within The City: The Snapshot of Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Diverse Weather Demands Competence

Nestled between those Prominent Ranges plus Vast Briny Lake, Ogden undergoes assorted weather conditions throughout all year. From icy periods up to sweltering intervals, the necessity for a reliable HVAC mechanism remains non-negotiable. These skilled professionals comprehend the subtleties of Ogden's atmospheric conditions, providing personalized solutions catering to every phase.

Unpacking This Excellence: Ogden's Premier HVAC Experts

1. The Climate Architects: Crafting Ease, Redefining Distinction

Within that pinnacle for HVAC excellence in the city exists The Climate Architects. With that devotion for exactness and client delight, they exist embodying that personification of heating and ventilation supremacy. From smooth installations to capable restorations, ClimateCrafters verifies your indoor climate remains always within control.

2. Peak Air Alternatives: Elevation in Heating and Cooling Services

For unmatched warmth plus cooling options, look not beyond than Peak Air Solutions. This team containing adept experts delivers innovation plus reliability to every undertaking. Whether it's elevating your existing mechanism alternatively activating the new solution, Peak Climate Answers ensures the atmosphere which suits one's preferences.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Green Solutions, Elevating Ease

Within a realm that eco-consciousness matters, EcoHeat Solutions leads the path. Specializing in eco-friendly heating and cooling solutions, such experts bring the touch denoting green within Ogden's heating and cooling arena. Witness comfort featuring a awareness, while EcoHeat Solutions fuses efficiency with climate accountability.

Optimize One's Ease with the City's HVAC Virtuosos

For a conclusion, Ogden's HVAC professionals elevate excellence regarding heating plus ventilation. Select the associate that understands those nuances within that municipal environment, ensuring one's interior space persists as the sanctuary for comfort. From The Climate Architects' accuracy up to Peak Air Answers' innovation and Eco-Conscious Heating Dynamics' environmentally-conscious approach, The city showcases heating, ventilation and cooling mastery at its highest caliber. Enhance your comfort – tap into distinction.

1xbet uzbekcha skachat z858mq

(Tarynnnob, 9. 12. 2023 13:29)


Kudos! Valuable information.
https://zerkalo-1xbet.website/

Revealing HVAC Excellence: The City's Foremost Warming plus Cooling Specialists

(StanleyVal, 9. 12. 2023 11:43)

Heating and Cooling Expertise in Ogden: A Outstanding Survey

When this relates to ensuring optimal contentment in your household or workspace, designating that proper HVAC contractor is paramount. The city, featuring that assorted atmospheric conditions, requires distinction in heating plus ventilation alternatives. Within such article, let's venture into that realm of HVAC excellence, showcasing the city's premier-notch professionals who exist poised to elevate your interior atmosphere.

The HVAC Landscape in The City: A Snapshot of Prowess
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Diverse Atmospheric Conditions Requires Expertise

Tucked amid the Wasatch Mountains and Great Salt Body of water, Ogden undergoes varied climatic conditions across all seasons. From freezing months to sweltering seasons, that need for the trustworthy heating and cooling apparatus remains non-negotiable. These knowledgeable contractors grasp the nuances within Ogden's atmospheric conditions, providing tailored alternatives catering to each season.

Unpacking This Excellence: The City's Top HVAC Specialists

1. The Climate Architects: Crafting Ease, Elevating Distinction

At that peak of heating and cooling distinction in Ogden exists ClimateCrafters. With a devotion for exactness and client delight, they stand as the epitome for warmth plus cooling distinction. From seamless implementations to efficient fixing, These Climate Architects ensures your indoor climate remains consistently under balance.

2. Peak Air Solutions: Elevation in Heating and Cooling Services

Regarding unmatched heating and cooling answers, look no beyond than Summit Atmosphere Answers. Their team containing skilled experts delivers innovation plus consistency to each project. If you seek elevating your current mechanism or implementing a recent solution, Summit Air Answers promises the climate that meets one's choices.

3. Eco-Conscious Heating Solutions: Eco-Friendly Solutions, Redefining Ease

In the world that eco-consciousness matters, Eco-Conscious Heating Solutions leads this path. Dealing with eco-friendly heating and cooling alternatives, such experts supply the nuance of green within Ogden's heating and cooling realm. Undergo ease with a awareness, while Eco-Conscious Heating Dynamics fuses competence to environmental liability.

Enhance Your Relaxation having the City's HVAC Maestros

In summation, Ogden's HVAC experts redefine distinction in warmth and ventilation. Select a collaborator that comprehends those subtleties within that regional weather, securing one's indoor space persists as the sanctuary of ease. From ClimateCrafters' accuracy up to Summit Atmosphere Solutions' innovation plus Eco-Conscious Heating Solutions' environmentally-aware approach, The city showcases heating, ventilation and cooling mastery in the highest caliber. Elevate one's comfort – tap into distinction.

Showcasing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: The City's Premier Heating plus Ventilation Specialists

(StanleyVal, 9. 12. 2023 9:04)

Heating plus Ventilation Expertise within The City: A Exceptional Survey

When this comes regarding ensuring optimal ease in the home or workspace, choosing that appropriate HVAC contractor remains foremost. The city, featuring that diverse atmospheric conditions, necessitates excellence in heating and ventilation solutions. In such article, we dive into the domain for heating and cooling excellence, showcasing the city's top-notch professionals who are prepared to optimize one's interior atmosphere.

The Heating and Cooling Realm in Ogden: The Glimpse showcasing Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Diverse Atmospheric Conditions Necessitates Competence

Nestled amid the Wasatch Mountains plus Great Briny Lake, The municipality undergoes diverse weather conditions throughout all year. From freezing periods to blazing summers, that need regarding the trustworthy heating and cooling system is non-negotiable. Our knowledgeable specialists understand those subtleties of the city's atmospheric conditions, providing customized solutions catering to each season.

Unpacking the Distinction: Ogden's Top HVAC Experts

1. The Climate Architects: Enabling Ease, Redefining Distinction

Within that peak of HVAC distinction throughout the city is ClimateCrafters. Boasting that commitment to accuracy and client delight, they exist as the epitome of heating plus cooling distinction. From smooth installations to efficient restorations, These Climate Architects guarantees your interior environment is always under regulation.

2. Peak Atmosphere Solutions: Ascent in Heating and Cooling Services

Regarding unmatched heating plus cooling answers, look no further over Summit Climate Solutions. This team of skilled specialists delivers advancement plus dependability toward each endeavor. If you seek elevating the present system or implementing the novel solution, Summit Climate Solutions ensures the climate that suits one's needs.

3. EcoHeat Dynamics: Eco-Friendly Solutions, Elevating Ease

In a sphere where renewability matters, EcoHeat Solutions pioneers this way. Specializing with environmentally-friendly heating and cooling options, they supply a touch of eco-consciousness within Ogden's warmth and cooling realm. Experience ease with a conscience, while Eco-Conscious Heating Dynamics combines competence to climate liability.

Enhance Your Ease with Ogden's Heating and Cooling Virtuosos

For a conclusion, Ogden's HVAC professionals redefine excellence regarding heating and cooling. Choose a partner who internalizes those subtleties of that regional climate, securing one's indoor area persists as the oasis of relaxation. Through ClimateCrafters' precision up to Summit Air Answers' innovation and EcoHeat Solutions' environmentally-responsible process, Ogden showcases HVAC excellence at the highest caliber. Enhance your comfort – choose distinction.

Revealing HVAC Mastery: The City's Foremost Warming plus Cooling Experts

(StanleyVal, 9. 12. 2023 6:27)

Heating plus Ventilation Expertise within Ogden: A Outstanding Summary

As this relates regarding ensuring optimal contentment in the dwelling alternatively workspace, choosing the proper climate control professional remains paramount. The city, with that assorted climate, requires supremacy in heating and cooling alternatives. Within such composition, let's delve into that domain for HVAC excellence, highlighting Ogden's premier-notch experts that are ready for elevate one's indoor climate.

The HVAC Realm within Ogden: The View of Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Diverse Atmospheric Conditions Necessitates Mastery

Tucked between those Prominent Mountains plus Great Briny Lake, The municipality undergoes varied climatic conditions during the year. Through freezing winters to blazing seasons, that imperative regarding the dependable HVAC mechanism remains not-negotiable. Our expert specialists comprehend the intricacies of the city's weather, supplying personalized answers catering to each season.

Unraveling the Excellence: Ogden's Premier Heating and Cooling Specialists

1. The Climate Architects: Building Comfort, Elevating Distinction

Within that peak of heating and cooling mastery throughout Ogden exists The Climate Architects. With a commitment to exactness plus client delight, they stand embodying that personification of heating plus cooling supremacy. From seamless installations up to capable restorations, ClimateCrafters ensures your interior climate is consistently within control.

2. Peak Atmosphere Answers: Elevation toward HVAC Services

Regarding unrivaled warmth and cooling solutions, see no beyond than Summit Air Solutions. This team of skilled technicians delivers innovation and consistency to every project. If it's enhancing the present mechanism alternatively activating a recent one, Summit Air Solutions promises a climate that suits one's preferences.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Eco-Friendly Answers, Elevating Comfort

In the sphere that sustainability is crucial, Eco-Conscious Heating Solutions leads the path. Dealing in eco-friendly heating and cooling alternatives, such experts supply the hint denoting green within the city's warmth plus cooling arena. Witness relaxation with a awareness, as EcoHeat Solutions fuses competence with ecological liability.

Enhance Your Comfort with the City's Heating and Cooling Maestros

In summation, the city's HVAC experts elevate distinction in warmth plus cooling. Select the partner that comprehends the nuances within the local environment, ensuring one's indoor area persists as the haven for ease. From ClimateCrafters' precision to Peak Air Answers' innovation plus EcoHeat Dynamics' environmentally-responsible methodology, Ogden spotlights heating, ventilation and cooling prowess at its highest caliber. Optimize one's ease – tap into distinction.

Showcasing HVAC Mastery: The City's Premier Heating plus Ventilation Experts

(StanleyVal, 9. 12. 2023 3:50)

Heating plus Cooling Prowess in Ogden: A Exceptional Summary

As this relates regarding securing supreme contentment within the home or office, selecting that appropriate heating and cooling contractor remains supreme. Ogden, featuring its assorted atmospheric conditions, necessitates excellence for warming plus ventilation alternatives. In such piece, we venture into that realm of heating and cooling mastery, showcasing the city's premier-notch contractors who are ready to elevate your interior atmosphere.

This HVAC Landscape within The City: The View of Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Diverse Weather Necessitates Expertise

Nestled between those Prominent Ranges plus Vast Briny Body of water, Ogden experiences diverse weather fluctuations during the seasons. Through icy months to blazing intervals, that imperative for the reliable heating and cooling system remains not-negotiable. Our skilled professionals understand the intricacies of Ogden's weather, providing tailored answers for every season.

Unraveling the Excellence: The City's Top Heating and Cooling Specialists

1. The Climate Architects: Crafting Comfort, Elevating Excellence

Within that zenith of heating and cooling distinction throughout Ogden is ClimateCrafters. With a commitment for accuracy and patron delight, they stand as the personification of heating plus cooling supremacy. Through seamless activations up to proficient fixing, These Climate Architects ensures the interior environment remains always within balance.

2. Summit Atmosphere Solutions: Ascent in HVAC Services

For unparalleled warmth and ventilation answers, see no further over Summit Air Alternatives. This team of skilled specialists brings innovation and dependability to each undertaking. If it's enhancing the present apparatus or activating the new solution, Summit Air Solutions guarantees the atmosphere that meets your preferences.

3. EcoHeat Solutions: Green Solutions, Elevating Comfort

Within the world where renewability is crucial, Eco-Conscious Heating Solutions leads this way. Dealing with environmentally-friendly heating and cooling options, such experts supply the touch denoting green within Ogden's heating and ventilation arena. Witness ease featuring a conscience, as EcoHeat Solutions blends competence with climate accountability.

Optimize Your Comfort with Ogden's Heating and Cooling Conductors

For a conclusion, Ogden's heating and cooling professionals reimagine supremacy regarding heating and ventilation. Choose a collaborator who comprehends those intricacies of the municipal climate, guaranteeing your indoor area persists as the sanctuary of ease. From The Climate Architects' exactness to Peak Atmosphere Answers' innovation and EcoHeat Solutions' eco-responsible approach, Ogden showcases HVAC prowess in its highest caliber. Elevate one's ease – tap into distinction.

TenX Algorithm: Your Bridge to Financial Success

(Billygeori, 9. 12. 2023 2:21)

Ahoj Kolegové Členové Crypto!

Jste připraveni na nějaké vzrušující informace o TenX tokenu? Připravte se na vzrušující cestu do světa kryptoměn s TenX. Zde je důvod, proč byste si neměli nechat ujít:
1. Cenový potenciál: držte se svých sedadel, protože Token TenX se do konce prosince připravuje na raketový nárůst na 150 $nebo více. To je pravda, vaše investice by mohla být na pokraji něčeho velkého!
2. Lukrativní výdělky: TenX Token odměňuje své vůdce velkoryse. Získejte působivých 25-42% z menší binární nohy plus dalších 10% z vašich doporučení v první linii. Je to příležitost k finančnímu růstu jako žádná jiná.
3. Jedinečná strategie: TenX Token nastavuje nový standard spojením " X " s dlouhodobou udržitelností prostřednictvím limitů a blokování. Je to inovace v té nejlepší kvalitě.
4. Exkluzivní příležitost: s pouhými 3000 registracemi, které jsou k dispozici, nemůže být načasování lepší pro zajištění vašeho místa. Nenechte si ujít příležitost dostat se do přízemí.
5. Globální dosah: Token TenX již dělá vlny po celém světě, přičemž Německo, Argentina a Indie jsou již součástí naší globální expanze. Připojte se k prosperující mezinárodní komunitě.
Dosáhněte 10násobku návratnosti vaší investice
Nenechte se touto neuvěřitelnou příležitostí projít! Zaregistrujte se nyní, a pojďme se společně vydat na tuto vzrušující cestu. Máte dotazy nebo myšlenky o budoucnosti TenX Token? Neváhejte se s námi podělit a prozkoumat. Vaše finanční budoucnost čeká!
Jednejte hned a zaregistrujte se:
Official site here: https://tinyurl.com/tenxen
+
Telegram: https://tinyurl.com/tenx-telegram
Facebook: https://tinyurl.com/facebookTenX
Twitter: https://tinyurl.com/twitterTenX

TenX Token Utility
Freelance Writing
Social Media Marketing
Passive Income
TenX Token Rewards
Gig Economy
TenX Investment Strategies
TenX Security
TenX Technology
TenX Partnership

Revealing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: The City's Premier Heating and Ventilation Experts

(StanleyVal, 9. 12. 2023 1:11)

Heating and Ventilation Competence in The City: The Outstanding Survey

As it relates to guaranteeing peak contentment within the household or workspace, designating the right HVAC specialist remains paramount. The city, with that assorted weather patterns, necessitates distinction for heating and ventilation answers. In this piece, let's venture into that realm for heating and cooling mastery, highlighting the city's premier-notch experts who exist prepared for enhance your interior climate.

This Heating and Cooling Realm in The City: A Snapshot showcasing Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Diverse Atmospheric Conditions Necessitates Mastery

Nestled between the Wasatch Ranges and Vast Salt Lake, Ogden sees diverse weather fluctuations across all year. Through freezing periods to blazing intervals, the need for the dependable heating and cooling mechanism is non-negotiable. Our knowledgeable specialists understand those nuances of Ogden's atmospheric conditions, providing tailored alternatives catering to each interval.

Unpacking This Mastery: Ogden's Top Heating and Cooling Experts

1. ClimateCrafters: Crafting Comfort, Redefining Excellence

Within the zenith for heating and cooling excellence throughout Ogden is The Climate Architects. Boasting a devotion for accuracy plus patron delight, they exist as that personification for heating plus ventilation distinction. Through seamless activations to proficient restorations, ClimateCrafters verifies the interior environment is always within control.

2. Peak Air Solutions: Rise toward HVAC Services

For unmatched warmth plus ventilation answers, see no beyond than Peak Climate Solutions. This team containing proficient specialists supplies creativity plus dependability to each project. If you seek elevating your current mechanism or activating a novel one, Summit Air Solutions guarantees the environment that suits one's choices.

3. EcoHeat Solutions: Green Solutions, Redefining Comfort

In the sphere where sustainability counts, EcoHeat Dynamics leads this charge. Dealing in eco-friendly heating and cooling solutions, they bring the nuance of eco-consciousness within the city's heating plus ventilation realm. Experience relaxation with that awareness, while Eco-Conscious Heating Solutions combines competence to environmental liability.

Optimize Your Comfort having the City's HVAC Maestros

In conclusion, the city's HVAC experts elevate excellence regarding heating and cooling. Select the partner that understands those subtleties within the municipal climate, securing one's indoor area remains the oasis of relaxation. Through The Climate Architects' exactness up to Summit Air Solutions' creativity plus EcoHeat Solutions' environmentally-responsible methodology, The city spotlights HVAC prowess at the highest caliber. Elevate your ease – tap into excellence.

Revealing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: Ogden's Premier Warming plus Ventilation Specialists

(StanleyVal, 8. 12. 2023 22:37)

Warming and Ventilation Prowess in The City: The Stellar Survey

As this comes to ensuring optimal ease in your dwelling or workspace, designating the appropriate heating and cooling professional is foremost. Ogden, featuring that diverse atmospheric conditions, necessitates distinction in warming plus cooling alternatives. In such composition, we dive within the realm of heating and cooling mastery, highlighting the city's top-notch experts who exist prepared to optimize one's interior climate.

This HVAC Arena in Ogden: The View showcasing Prowess
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Varied Atmospheric Conditions Necessitates Mastery

Nestled amid the Prominent Ranges and Vast Salt Body of water, The municipality experiences assorted climatic patterns across the seasons. From freezing winters up to sweltering summers, the necessity regarding the reliable heating and cooling mechanism remains non-negotiable. Our knowledgeable specialists understand the nuances within the city's climate, supplying tailored answers catering to each interval.

Decoding the Distinction: The City's Top HVAC Contractors

1. The Climate Architects: Enabling Comfort, Redefining Excellence

Within that pinnacle for HVAC distinction in Ogden exists ClimateCrafters. Boasting that commitment for accuracy plus client delight, such experts exist embodying the quintessence for heating plus ventilation excellence. From seamless installations to proficient fixing, These Climate Architects ensures the indoor environment is consistently under balance.

2. Summit Climate Alternatives: Elevation toward Heating and Cooling Support

For unrivaled warmth plus cooling options, see no further over Summit Air Answers. This team containing adept technicians brings advancement plus reliability toward each endeavor. Whether you seek elevating your existing system or implementing a recent solution, Summit Air Answers promises a atmosphere that fits your preferences.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Eco-Friendly Answers, Redefining Comfort

Within a realm that eco-consciousness matters, EcoHeat Dynamics pioneers this way. Specializing in environmentally-friendly HVAC solutions, such experts supply the hint denoting green to Ogden's warmth and ventilation realm. Undergo ease featuring that conscience, while Eco-Conscious Heating Solutions fuses competence to ecological responsibility.

Elevate One's Relaxation having the City's Heating and Cooling Virtuosos

For a final analysis, Ogden's heating and cooling experts redefine distinction in warmth plus ventilation. Choose a associate who understands those intricacies within the local climate, guaranteeing one's indoor space persists as the oasis for relaxation. Through ClimateCrafters' exactness to Peak Atmosphere Solutions' creativity plus Eco-Conscious Heating Solutions' eco-aware process, The city boasts HVAC excellence in the highest caliber. Optimize your ease – choose excellence.

Revealing HVAC Mastery: Ogden's Foremost Warming plus Ventilation Experts

(StanleyVal, 8. 12. 2023 17:17)

Heating plus Ventilation Competence within Ogden: The Stellar Overview

As this relates regarding ensuring optimal comfort in the home alternatively office, selecting the right climate control contractor remains supreme. Ogden, featuring its varied atmospheric conditions, demands excellence in heating and ventilation alternatives. Within this piece, we dive within that sphere for heating and cooling mastery, spotlighting the city's top-notch professionals who are poised for elevate one's interior atmosphere.

The Heating and Cooling Arena within Ogden: A Snapshot showcasing Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Diverse Climate Requires Expertise

Nestled between those Prominent Ranges and Great Briny Body of water, The municipality sees diverse weather fluctuations throughout all seasons. From frosty months up to blazing summers, that necessity for a reliable HVAC apparatus is not-negotiable. These skilled professionals comprehend the subtleties within the city's atmospheric conditions, furnishing personalized solutions for each interval.

Unpacking the Excellence: The City's Premier Heating and Cooling Experts

1. The Climate Architects: Building Comfort, Redefining Distinction

At that peak of heating and cooling mastery throughout the city exists The Climate Architects. Boasting a commitment for accuracy and patron delight, they stand embodying that epitome of warmth plus ventilation distinction. Through integrated installations up to proficient repairs, ClimateCrafters ensures your indoor environment is always within control.

2. Peak Atmosphere Answers: Rise in HVAC Support

Regarding unparalleled heating and ventilation options, see not further than Summit Air Alternatives. Their squad of adept experts delivers advancement plus dependability to every undertaking. Whether you seek optimizing your present mechanism alternatively activating the novel one, Peak Climate Answers guarantees the climate that fits your needs.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Green Answers, Redefining Comfort

In a realm that sustainability counts, Eco-Conscious Heating Solutions pioneers the path. Dealing with environmentally-friendly HVAC options, such experts introduce a touch denoting eco-consciousness to the city's warmth and ventilation arena. Undergo ease with that conscience, as Eco-Conscious Heating Dynamics fuses competence to ecological responsibility.

Optimize One's Comfort with the City's Heating and Cooling Maestros

In summation, Ogden's HVAC contractors redefine distinction in warmth plus ventilation. Choose a partner who understands the nuances within that municipal environment, guaranteeing your indoor area persists as the oasis for relaxation. From ClimateCrafters' exactness to Summit Atmosphere Answers' advancement plus Eco-Conscious Heating Dynamics' environmentally-conscious approach, The city spotlights HVAC excellence in its finest. Enhance your contentment – tap into distinction.

1xbet бесплатные деньги h53yqu

(Tarynnnob, 8. 12. 2023 15:24)


Useful info. Appreciate it!
https://zerkalo-1xbet.website/

1xbet partner r26dne

(Tarynnnob, 8. 12. 2023 15:11)


Thanks! Quite a lot of material.
https://zerkalo-1xbet.website/

Showcasing HVAC Supremacy: Ogden's Premier Warming and Ventilation Technicians

(StanleyVal, 8. 12. 2023 14:43)

Warming plus Ventilation Competence in Ogden: The Outstanding Overview

As this relates regarding ensuring supreme ease in your home alternatively environment, designating the appropriate climate control contractor remains paramount. The city, featuring its varied weather patterns, demands distinction for heating and ventilation solutions. In such article, we delve within that realm for heating and cooling excellence, highlighting the city's premier-notch experts who are poised to optimize your interior climate.

This HVAC Arena in The City: A Glimpse of Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Diverse Climate Necessitates Expertise

Nestled amid the Wasatch Ranges and Great Briny Body of water, The municipality undergoes diverse climatic fluctuations across the seasons. From freezing months to blazing intervals, the need regarding a trustworthy heating and cooling mechanism remains not-negotiable. These knowledgeable professionals grasp the nuances of Ogden's weather, providing customized solutions catering to every phase.

Decoding This Mastery: The City's Premier HVAC Contractors

1. The Climate Architects: Crafting Ease, Elevating Distinction

Within the pinnacle of heating and cooling excellence throughout Ogden exists The Climate Architects. With a commitment for accuracy and client satisfaction, they exist as the personification for heating plus cooling distinction. Through seamless implementations to capable fixing, These Climate Architects verifies your interior climate is always within regulation.

2. Summit Atmosphere Solutions: Elevation in Heating and Cooling Services

For unparalleled heating plus cooling answers, see no further over Peak Climate Alternatives. Their crew of proficient experts brings innovation plus dependability toward every project. If you seek optimizing the current system alternatively implementing a novel solution, Summit Air Answers ensures the climate which suits your needs.

3. EcoHeat Solutions: Green Answers, Elevating Comfort

In a sphere that sustainability matters, Eco-Conscious Heating Dynamics leads this path. Specializing with environmentally-friendly HVAC options, they bring the nuance of eco-consciousness to Ogden's warmth plus cooling arena. Undergo ease with a conscience, as EcoHeat Dynamics combines efficiency with climate accountability.

Elevate One's Ease with Ogden's Heating and Cooling Conductors

For a summation, Ogden's HVAC professionals elevate distinction regarding heating plus cooling. Select the partner that internalizes the nuances within that regional weather, securing your indoor space persists as an haven for comfort. From ClimateCrafters' precision to Peak Air Solutions' innovation and Eco-Conscious Heating Solutions' eco-conscious approach, Ogden showcases HVAC excellence in the highest caliber. Elevate one's contentment – tap into supremacy.

Упаковка для бизнеса

(Bren_hhmi, 7. 12. 2023 23:38)

Недорогая полиэтиленовая упаковка для бизнеса
https://kislovodsk.musornye-meshki.ru/fasovochnye-pakety-optom/

Упаковка для бизнеса

(Bren_hhmi, 7. 12. 2023 23:37)

Недорогая полиэтиленовая упаковка для бизнеса
https://kislovodsk.musornye-meshki.ru/fasovochnye-pakety-optom/

Упаковка для бизнеса

(Bren_hhmi, 7. 12. 2023 23:36)

Недорогая полиэтиленовая упаковка для бизнеса
https://kislovodsk.musornye-meshki.ru/fasovochnye-pakety-optom/

Упаковка для бизнеса

(Bren_hhmi, 7. 12. 2023 23:35)

Недорогая полиэтиленовая упаковка для бизнеса
https://kislovodsk.musornye-meshki.ru/fasovochnye-pakety-optom/

Упаковка для бизнеса

(Bren_hhmi, 7. 12. 2023 23:33)

Недорогая полиэтиленовая упаковка для бизнеса
https://kislovodsk.musornye-meshki.ru/fasovochnye-pakety-optom/

зеркало 1xbet z762de

(Tarynnnob, 7. 12. 2023 23:13)


Fine postings. Many thanks!

Silkroad Online 2024 SunWorld Play To Earn Money

(SilkroadOnlineSunWorld, 7. 12. 2023 21:26)

Title: "Embark on a Timeless Journey: Silkroad SunWorld 2024"

Are you ready to traverse the ancient Silk Road and immerse yourself in a world of adventure and mystique? Look no further than <Silkroad>SunWorld 2024](https://www.silkroadsw.com), a captivating MMORPG that promises an unforgettable gaming experience. Set to launch its beta on January 5, 2024, followed by the grand opening on January 12, this game invites players to a realm where the past meets the present in a perfect fusion.

**A Glimpse into the Past: Cap 90 and Old Menus**

Silkroad SunWorld takes a unique approach by setting its cap at 90, allowing players to explore the wonders of the ancient world without the overwhelming complexities of higher-level caps. Nostalgia takes center stage with the inclusion of <old>menus](https://www.silkroadsw.com), providing a comforting throwback to the roots of classic MMORPGs.

**Dynamic Gameplay: Job and Activities Based**

The heart of Silkroad SunWorld lies in its job and activities-based gameplay. Engage in exhilarating job grinding through trade routes, building your empire as you navigate through the diverse landscapes of the Silk Road. With low rates and an open market accessible through a <web>based interface](https://www.silkroadsw.com), players can strategically trade and barter their way to success.

**Innovative Features: Play to Earn and Enhanced GUI**

Silkroad SunWorld brings innovation to the forefront with its Play to Earn system. As you embark on your journey, every action contributes to your virtual prosperity, allowing you to earn in-game currency and items. The <enhanced>graphical user interface (GUI)](https://www.silkroadsw.com) ensures a seamless and visually stunning experience, immersing players in the rich tapestry of Silkroad SunWorld.

**Community Engagement: Social Events and Giveaways**

Joining Silkroad SunWorld isn't just about the game; it's about being part of a thriving community. The developers understand the importance of player interaction and regularly host <social>events](https://www.silkroadsw.com). Connect with fellow adventurers on Facebook, YouTube, and Discord, where giveaways and exciting challenges await.

**Countdown to Adventure: Beta and Grand Opening Dates**

Mark your calendars for January 5, 2024, as the <beta>version of Silkroad SunWorld](https://www.silkroadsw.com) launches, offering players a sneak peek into the wonders that await. The grand opening follows on January 12, promising a fully immersive experience for all.

**Conclusion: Your Epic Journey Awaits**

Silkroad SunWorld 2024 invites you to embark on an epic journey through time, where ancient civilizations and modern gaming converge. With its unique features, nostalgic elements, and commitment to community engagement, this MMORPG promises to be a standout experience in the gaming landscape. <Download>the game](https://www.silkroadsw.com), gear up for adventure, and let the Silk Road unfold before you like never before. The dawn of a new era awaits - are you ready to make your mark?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

následující »